Luke 21

هديه‌ء بيوه‌ زن‌

1وقتی عيسی در خانه‌ خدا ايستاده‌ بود و به‌ اطراف‌ نگاه‌ می‌كرد، ثروتمندانی را ديد كه‌ هدايای خود را در صندوق‌ اعانات‌ می‌ريختند.
2در همان‌ حال‌ بيوه‌ زن‌ فقيری نيز آمد و دو سكه‌ كوچک در صندوق‌ انداخت‌.
3عيسی فرمود: "در واقع‌ اين‌ بيوه‌ زن‌ فقير بيشتر از تمام‌ آن‌ ثروتمندان‌ هديه‌ داده‌ است‌.
4چون‌ آنها قسمت‌ كوچكی از آنچه‌ را كه‌ احتياج‌ نداشتند دادند، در حاليكه‌ اين‌ زن‌ فقير هر چه‌ داشت‌ داد."خرابی خانه‌ء خدا و مصائب‌ آخر زمان‌

5در اين‌ هنگام‌ بعضی از شاگردان‌ عيسی از سنگهای زيبايی كه‌ در بنای خانه‌ خدا بكار رفته‌ بود و از اشياء گرانبهايی كه‌ مردم‌ وقف‌ كرده‌ بودند، تعريف‌ می‌كردند. اما عيسی به‌ ايشان‌ فرمود:
6"روزی فرا می‌رسد كه‌ تمام‌ اين‌ چيزهايی كه‌ می‌بينيد، خراب‌ و ويران‌ خواهد شد و سنگی بر سنگی ديگر باقی نخواهد ماند."
7ايشان‌ با تعجب‌ گفتند: "استاد، اين‌ وقايع‌ كی روی خواهند داد؟ آيا پيش‌ از وقوع‌ آنها، علائمی وجود خواهد داشت‌؟"

8عيسی در جواب‌ فرمود: "مواظب‌ باشيد كسی شما را گمراه‌ نكند. زيرا بسياری آمده‌، ادعا خواهند كرد كه‌ مسيح‌ هستند و خواهند گفت‌ كه‌ دنيا به‌ آخر رسيده‌ است‌. اما باور نكنيد.
9و هنگامی كه‌ خبر جنگها و آشوبها را بشنويد، مضطرب‌ نشويد. لازم‌ است‌ كه‌ چنين‌ وقايعی رخ‌ دهد، اما اين‌ به‌ آن‌ معنی نيست‌ كه‌ آخر دنيا نزديک شده‌ است‌."

10سپس‌ ادامه‌ داد: "قومها و ممالک عليه‌ يكديگر به‌ جنگ‌ برخواهند خاست‌.
11زلزله‌های عظيم‌، قحطی‌ها و بيماريهای مسری در بسياری از نقاط‌ روی خواهد داد و در آسمان‌ نيز چيزهای عجيب‌ و هولناک ديده‌ خواهد شد.

12"اما قبل‌ از اين‌ وقايع‌، دوره‌ آزار و جفا و شكنجه‌ پيش‌ خواهد آمد. شما را بخاطر نام‌ من‌، به‌ عبادتگاه‌ها، زندانها، و به‌ حضور پادشاهان‌ و فرمانروايان‌ خواهند كشاند.
13اما اين‌ فرصتی خواهد بود تا بتوانيد خبر خوش‌ انجيل‌ را به‌ آنان‌ اعلام‌ داريد.
14پس‌ در اين‌ فكر نباشيد كه‌ چگونه‌ از خود دفاع‌ كنيد،
15زيرا من‌ خود، به‌ شما خواهم‌ آموخت‌ كه‌ چه‌ بگوييد، بطوری كه‌ هيچيک از دشمنانتان‌، يارای پاسخگويی و ايستادگی درمقابل‌ شما را نخواهند داشت‌!
16پدر و مادر و برادران‌ و بستگان‌ و دوستانتان‌ به‌ شما خيانت‌ خواهند كرد و شما را تحويل‌ دشمن‌ خواهند داد؛ و برخی از شما كشته‌ خواهيد شد؛
17و همه‌ بسبب‌ اينكه‌ پيرو من‌ هستيد، از شما متنفر خواهند شد.
18اما مويی از سر شما گُم‌ نخواهد شد!
19اگر تا به‌ آخر تحمل‌ كنيد، جانهای خود را نجات‌ خواهيد داد.

20"اما هرگاه‌ ديديد كه‌ اورشليم‌ به‌ محاصره‌ دشمن‌ درآمده‌، بدانيد كه‌ زمان‌ نابودی آن‌ فرا رسيده‌ است‌.
21آنگاه‌ مردم‌ يهوديه‌ به‌ كوهستان‌ بگريزند و ساكنان‌ اورشليم‌ فرار كنند و آنانی كه‌ بيرون‌ شهر هستند، به‌ شهر باز نگردند.
22زيرا آن‌ زمان‌، هنگام‌ مجازات‌ خواهد بود، روزهايی كه‌ تمام‌ هشدارهای انبياء تحقق‌ خواهند يافت‌.
23وای بحال‌ زنانی كه‌ در آن‌ زمان‌ آبستن‌ بوده‌، يا بچه‌ شيرخوار داشته‌ باشند! زيرا اين‌ قوم‌ دچار مصيبت‌ سختی شده‌، خشم‌ و غضب‌ خدا بر آنان‌ عارض‌ خواهد شد؛
24به‌ دم‌ شمشير خواهند افتاد و يا اسير شده‌، به‌ سرزمينهای بيگانه‌ تبعيد خواهند گشت‌. اورشليم‌ نيز بدست‌ بيگانگان‌ افتاده‌، پايمال‌ خواهد شد تا زمانی كه‌ دوره‌ تسلط‌ بيگانگان‌ به‌ پايان‌ رسد.

25"آنگاه‌ در آسمان‌ اتفاقات‌ عجيبی خواهد افتاد و در خورشيد و ماه‌ و ستارگان‌، علائم‌ هولناكی ديده‌ خواهد شد. بر روی زمين‌، قومها از غرش‌ درياها و خروش‌ امواج‌ آن‌، آشفته‌ و پريشان‌ خواهند شد.
26بسياری از تصور سرنوشت‌ هولناكی كه‌ در انتظار دنياست‌، ضعف‌ خواهند كرد؛ زيرا نظم‌ و ثبات‌ آسمان‌ نيز درهم‌ خواهد ريخت‌.
27آنگاه‌ تمام‌ مردم‌ روی زمين‌ مرا خواهند ديد كه‌ سوار بر ابر، با قدرت‌ و شكوهی عظيم‌ می‌آيم‌.
28پس‌ وقتی اين‌ رويدادها آغاز می‌شوند، بايستيد و به‌ بالا نگاه‌ كنيد، زيرا نجات‌ شما نزديک است‌!"

29سپس‌ اين‌ مثل‌ را برايشان‌ زد: "درخت‌ انجير يا ساير درختان‌ را بنگريد.
30وقتی شكوفه‌ می‌كنند، بی‌آنكه‌ كسی به‌ شما بگويد، متوجه‌ می‌شويد كه‌ تابستان‌ نزديک شده‌ است‌.
31به‌ همين‌ صورت‌، وقتی می‌بينيد كه‌ اين‌ رويدادها در حال‌ وقوع‌ هستند، بدانيد كه‌ بزودی ملكوت‌ خدا آغاز خواهد شد.

32"يقين‌ بدانيد كه‌ اين‌ نسل‌ خواهد ماند و اين‌ وقايع‌ را خواهد ديد.
33آسمان‌ و زمين‌ از بين‌ خواهد رفت‌، اما سخنان‌ من‌ هميشه‌ باقی خواهد ماند.

34"پس‌ مراقب‌ باشيد كه‌ بازگشت‌ ناگهانی من‌، شما را غافلگير نكند! نگذاريد پرخوری، ميگساری و غم‌ و غصه‌های زندگی شما را مانند ساير مردم‌ دنيا بخود مشغول‌ سازند.
36بلكه‌ هر لحظه‌ چشم‌ براه‌ من‌ باشيد و هميشه‌ دعا كنيد تا در صورت‌ امكان‌ بدون‌ برخورد با اين‌ رويدادهای وحشتناک‌، به‌ حضور من‌ برسيد."

به‌ اين‌ ترتيب‌، او هر روز در خانه‌ خدا به‌ تعليم‌ مردم‌ می‌پرداخت‌. مردم‌ نيز از صبح‌ زود گرد می‌آمدند تا سخنان‌ او را بشنوند. هنگام‌ عصر نيز از شهر خارج‌ شده‌، شب‌ را در كوه‌ زيتون‌ به‌ صبح‌ می‌آورد.

Copyright information for FCB