Malachi 4

فرا رسيدن‌ روز داوری‌ خداوند

1خداوند قادر متعال‌ می‌فرمايد: "روز داوری‌ مثل‌ تنوری‌ شعله‌ور فرا می‌رسد و همهء‌ اشخاص‌ مغرور و بدكار را مانند كاه‌ می‌سوزاند. آنها مانند درخت‌ تا ريشه‌ خواهند سوخت‌ و خاكستر خواهند شد.

2"اما برای‌ شما كه‌ ترس‌ مرا در دل‌ داريد، آفتاب‌ عدالت‌ با پرتو شفابخش‌ خود طلوع‌ خواهد كرد، و شما شاد و سبكبال‌ مثل‌ گوساله‌هايی‌ كه‌ به‌ چراگاه‌ می‌روند، جست‌ و خيز خواهيد نمود.
3در آن‌ روزی‌ كه‌ من‌ تعيين‌ كرده‌ام‌، بدكاران‌ را مثل‌ خاكستر زير پای‌ خود له‌ خواهيد كرد.

4"دستورات‌ و قوانينی‌ را كه‌ بر كوه‌ سينا توسط‌ خدمتگزار خود موسی‌ به‌ همه‌ء قوم‌ اسرائيل‌ دادم‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد و از آن‌ اطاعت‌ كنيد.

5"پيش‌ از فرا رسيدن‌ روز بزرگ‌ و هولناک‌ داوری‌ خداوند، من‌ رسولی‌ شبيه‌ ايليای‌ نبی‌ برای‌ شما می‌فرستم‌.
او دلهای‌ پدران‌ و فرزندان‌ را دوباره‌ بهم‌ نزديک‌ خواهد كرد و اين‌ باعث‌ خواهد شد كه‌ من‌ سرزمين‌ شما را ويران‌ نكنم‌."

6

Copyright information for FCB