Mark 13

عيسی ويرانی خانه‌ء خدا را پيشگويی می‌كند

1آن‌ روز، هنگامی كه‌ از خانه‌ء خدا بيرون می‌رفتند، يكی از شاگردان‌ به‌ تعريف‌ از ساختمانهای خانه‌ء خدا پرداخت‌ و گفت‌: "استاد ببينيد اين‌ ساختمانها چقدر زيبا هستند! چه‌ سنگ‌بری‌های ظريفی دارند!"
2عيسی جواب‌ داد: "بلی، اين‌ ساختمانهای زيبا را می‌بينيد؟ حتی يک سنگ‌ روی سنگ‌ ديگر باقی نخواهد ماند، بلكه‌ همه‌ زيرورو خواهد شد."

3وقتی عيسی در دامنه‌ء كوه‌ زيتون‌، روبروی خانه‌ء خدا نشسته‌ بود، پطرس‌ و يعقوب‌ و يوحنا و اندرياس‌ بطور خصوصی نزد او آمدند و پرسيدند: "در چه‌ زمانی اين‌ بلايا بر سر اين‌ خانه‌ خواهد آمد؟ آيا پيش‌ از وقت‌ به‌ ما اعلام‌ خطر خواهد شد؟"

5عيسی جواب‌ داد: "مواظب‌ باشيد كسی شما را گمراه‌ نكند.
6زيرا بسياری آمده‌، ادعا خواهند كرد كه‌ مسيح‌ هستند و خيلی‌ها را گمراه‌ خواهند ساخت‌.
7در نقاط‌ دور و نزديک جنگهای بسياری بروز خواهد كرد. وقتی اين‌ خبرها را بشنويد، نگران‌ نشويد. اين‌ جنگها بايد اتفاق‌ بيفتد. ولی اين‌ علامتِ فرا رسيدن‌ آخر زمان‌ نيست‌.

8"قومها و ممالک به‌ هم‌ اعلان‌ جنگ‌ خواهند داد، و در جاهای مختلف‌ زمين‌لرزه‌ خواهد شد و قحطی و گرسنگی و اغتشاش‌ پديد خواهد آمد. اينها فقط‌ اعلام‌ خطری است‌ برای نزديک شدن‌ مصيبت‌های بعدی.
9وقتی اين‌ رويدادها را ديديد مواظب‌ خودتان‌ باشيد، زيرا زندگی شما در خطر خواهد افتاد. شما را به‌ دادگاه‌ها خواهند كشيد و در كنيسه‌ها شكنجه‌ خواهند داد. بخاطر پيروی از من‌، شما را نزد پادشاهان‌ و فرمانروايان‌ خواهند برد. ولی همين‌ امر، فرصت‌ مناسبی خواهد بود تا پيام‌ انجيل‌ را به‌ ايشان‌ برسانيد.
10پيام‌ انجيل‌ بايد اول‌ به‌ تمام‌ قومها برسد و بعد زمان‌ به‌ آخر خواهد رسيد.
11اما وقتی شما را می‌گيرند و به‌ دادگاه‌ می‌برند، هيچ‌ نگران‌ اين‌ نباشيد كه‌ برای دفاع‌ از خود چه‌ بگوييد. هر چه‌ خدا به‌ شما می‌گويد همان‌ را بگوييد، زيرا در آن‌ موقع‌ روح‌القدس‌ سخن‌ خواهد گفت‌، نه‌ شما.

12"برادر به‌ برادر خود خيانت‌ خواهد كرد و پدر به‌ فرزند خود؛ فرزندان‌ نيز پدر و مادر خود را به‌ كشتن‌ خواهند داد.
13همه‌ از شما بخاطر پيروی از من‌ نفرت‌ خواهند داشت‌. ولی كسانی نجات‌ خواهند يافت‌ كه‌ اين‌ مشكلات‌ را تا به‌ آخر تحمل‌ نمايند و مرا انكار نكنند.

14"هرگاه‌ ديديد كه‌ آن‌ چيز هولناک در خانه‌ء خدا برقرار است‌ (خواننده‌ خوب‌ توجه‌ كند تا معنی اين‌ را بداند)، آنگاه‌ در يهوديه‌ هستيد به‌ تپه‌های اطراف‌ بگريزيد.
15وقت‌ را تلف‌ نكنيد. اگر روی بام‌ باشيد به‌ خانه‌ برنگرديد، و اگر در صحرا باشيد حتی برای برداشتن‌ پول‌ يا لباس‌ برنگرديد.

17"بيچاره‌ زنانی كه‌ در آن‌ روزها آبستن‌ باشند و بيچاره‌ مادرانی كه‌ بچه‌های شيرخوار داشته‌ باشند.
18فقط‌ دعا كنيد كه‌ فرارتان‌ به‌ زمستان‌ نيفتد.
19چون‌ آن‌ روزها بقدری وحشتناک خواهد بود كه‌ از وقتی‌ خدا جهان‌ را آفريد تاكنون‌ نظير آن‌ پيش‌ نيامده‌ و ديگر هرگز پيش‌ نخواهد آمد.
20و اگر خداوند آن‌ روزهای مصيبت‌بار را كوتاه‌ نمی‌كرد، حتی يک انسان‌ نيز بر روی زمين‌ باقی نمی‌ماند. ولی بخاطر برگزيدگانش‌ آن‌ روزها را كوتاه‌ خواهد كرد.

21"آنگاه‌ اگر كسی به‌ شما بگويد: اين‌ شخص‌ مسيح‌ است‌ و يا آن‌ يكی مسيح‌ است‌، به‌ سخنش‌ توجه‌ نكنيد.
22چون‌ مسيح‌ها و پيغمبران‌ دروغين‌، بسيار ظهور خواهند كرد و معجزات‌ حيرت‌انگيز انجام‌ داده‌، مردم‌ را فريب‌ خواهند داد، بطوری كه‌ اگر ممكن‌ می‌بود، حتی فرزندان‌ خدا را نيز از راه‌ راست‌ منحرف‌ می‌كردند.
23پس‌ مواظب‌ خودتان‌ باشيد. از ابتدا همه‌ء اينها را به‌ شما گفتم‌.

24"پس‌ از اين‌ مصيبتها، خورشيد تيره‌ و تار خواهد شد و ماه‌ ديگر نخواهد درخشيد،
25ستاره‌ها خواهند افتاد و آسمان‌ دگرگون‌ خواهد شد.

26"آنگاه‌ تمام‌ مردم‌، مرا خواهند ديد كه‌ در ابرها با قدرت‌ و شكوه‌ عظيم‌ می‌آيم‌.
27من‌ فرشتگان‌ خود را خواهم‌ فرستاد تا برگزيدگانم‌ را از سراسر دنيا يعنی از گوشه‌ و كنار زمين‌ و آسمان‌ جمع‌ كنند.

28"حال‌، اين‌ درس‌ را از درخت‌ انجير بياموزيد؛ وقتی شاخه‌هايش‌ نرم‌ می‌شوند و برگ‌ توليد می‌كنند، می‌فهميد كه‌ تابستان‌ نزديک شده‌ است‌.
29همين‌طور وقتی ديديد آنچه‌ گفتم‌ رخ‌ داده‌، بدانيد كه‌ پايان‌ كار بسيار نزديک شده‌ است‌.

30"مطمئن‌ باشيد اين‌ نسل‌ خواهد ماند و اين‌ وقايع‌ را خواهد ديد.
31آسمان‌ و زمين‌ از ميان‌ خواهد رفت‌، ولی سخنان‌ من‌ تا به‌ ابد پابرجا خواهد ماند.

32"اما هيچكس‌، حتی فرشتگان‌ آسمان‌ نيز خبر ندارند چه‌ روز و ساعتی دنيا به‌ آخر می‌رسد. حتی خود من‌ هم‌ نمی‌دانم‌، فقط پدرم‌ خدا از آن‌ آگاه‌ است‌.
33پس‌ بايد آماده‌ بوده‌، دعا كنيد و هر لحظه‌ چشم‌ براه‌ بازگشت‌ من‌ باشيد، چون‌ نمی‌دانيد آن‌ لحظه‌ كی فرا می‌رسد.

34"بازگشت‌ من‌ مانند بازگشت‌ مردی است‌ كه‌ به‌ كشور ديگر به‌ سفر رفته‌ است‌، و برای هر يک از خدمتگزاران‌ خود وظيفه‌ء خاصی معين‌ كرده‌ و به‌ دربان‌ نيز فرموده‌ تا منتظر بازگشت‌ او باشد.

"پس‌ شما نيز چشم‌ براه‌ باشيد، چون‌ نمی‌دانيد كی برمی‌گردم‌: سرشب‌، نيمه‌ شب‌، سحر يا صبح‌. مواظب‌ باشيد كه‌ وقتی می‌آيم‌، در خواب‌ غفلت‌ نباشيد. باز هم‌ می‌گويم‌ چشم‌براه‌ من‌ باشيد. اينست‌ پيام‌ من‌ به‌ شما و به‌ همه‌."

Copyright information for FCB