Mark 3

1، توما، يعقوب‌ (پسر حلفی)، تِدّی، شَمعون‌ (عضو حزبی بود كه‌ برای برانداختن‌ دولت‌ روم‌ در اسرائيل‌ فعاليت‌ می‌كرد)؛ و يهودا اِسخَريوطی (همان‌ كه‌ بعداً به‌ عيسی خيانت‌ كرد).تهمت‌ ناروا به‌ عيسی‌

2آن‌ روز شنبه‌ بود؛ به‌ همين‌ دليل‌ مخالفانش‌ مواظب‌ بودند تا اگر آن‌ مرد را در آن‌ روز شفا بخشد، اين‌ موضوع‌ را بهانه‌ای قرار دهند و او را متهم‌ كنند به‌ اينكه‌ دستورات‌ مذهبی را زير پا می‌گذارد.
3عيسی ازآن‌ مردخواست‌ كه‌ درمقابل‌ همه‌ بايستد.
4سپس‌ رو به‌ مخالفانش‌ كرد و فرمود: "بنظر شما روز شنبه‌ برای چيست‌؟ برای نيكی كردن‌ است‌ يا بدی كردن‌؟ برای نجات‌ دادن‌ جان‌ است‌ يا برای هلاک ساختن‌ آن‌؟" هيچكس‌ حرفی نزد.
5عيسی كه‌ از سنگدلی آنان‌ به‌ خشم‌ آمده‌ بود، نگاهی غضب‌آلود بر ايشان‌ انداخت‌، و به‌ آن‌ مرد فرمود: "دستت‌ را دراز كن‌!" مرد دستش‌ را دراز كرد و همان‌ لحظه‌ شفا يافت‌.

6فريسيان‌ بلافاصله‌ از كنيسه‌ خارج‌ شدند و نزد افراد حزب‌ "هيروديان‌" رفتند و با يكديگر مشورت‌ كردند تا راهی بيابند كه‌ عيسی را بكشند.جماعت از عيسی پيروی میکند

7در اين‌ ضمن‌، عيسی به‌ همراه‌ پيروانش‌ بسوی ساحل‌ درياچه‌ رفت‌ و جمعی بيشمار از اهالی جليل‌ و يهوديه‌ و اورشليم‌ و همچنين‌ از سرزمين‌ ادوميه‌ و از آنطرف‌ رود اردن‌، حتی از صور و صيدون‌ به‌ دنبالش‌ روانه‌ شدند، زيرا خبر معجزات‌ او را شنيده‌ بودند.
9جمعيت‌ بقدری زياد بود كه‌ به‌ شاگردانش‌ فرمود قايقی برايش‌ آماده‌ نگاه‌ دارند تا اگر لازم‌ شد سوار شده‌، از ازدحام‌ مردم‌ دور بماند،
10زيرا آن‌ روز، بسياری را شفا می‌بخشيد، بطوری كه‌ تمام‌ بيماران‌ بسوی او هجوم‌ می‌آوردند تا به‌ او دست‌ بزنند و شفا بيابند.
11كسانی نيز كه‌ گرفتار ارواح‌ پليد بودند، وقتی چشمشان‌ به‌ او می‌افتاد، در مقابلش‌ به‌ خاک می‌افتادند و فرياد برآورده‌، می‌گفتند: "تو فرزند خدا هستی!"
12ولی عيسی با تأكيد زياد، به‌ آنها می‌فرمود كه‌ نزد مردم‌ او را شهرت‌ ندهند.

دوازده‌ شاگرد عيسی‌

13سپس‌ عيسی به‌ تپه‌ای برآمد و از آنانی كه‌ منظور نظرش‌ بودند، دعوت‌ كرد تا نزد او بروند.
14سپس‌، از ميانشان‌ دوازده‌ نفر را برگزيد تا شاگردان‌ هميشگی او باشند و ايشان‌ را بفرستد كه‌ پيام‌ خدا را به‌ گوش‌ مردم‌ برسانند، بيماران‌ را شفا دهند و ارواح‌ پليد را بيرون‌ كنند.

16آن‌ دوازده‌ نفر اينان‌ هستند: شمعون‌ (كه‌ عيسی او را "پِطرُس‌" لقب‌ داد)؛ يعقوب‌ و يوحَنّا (كه‌ پسران‌ زبدی بودند و عيسی آنان‌ را "پسران‌ رعد" لقب‌ داد)؛ اندرياس‌، فيليپ‌، بَرتولُما، متّی
20وقتی عيسی به‌ خانه‌ای كه‌ محل‌ اقامتش‌ بود بازگشت‌، باز عده‌ء زيادی جمع‌ شدند، بطوری كه‌ حتی فرصت‌ غذا خوردن‌ نيز پيدا نكرد.
21نزديكانش‌ با شنيدن‌ اين‌ خبر آمدند تا او را به‌ خانه‌اش‌ ببرند، چون‌ فكر می‌كردند عقلش‌ را از دست‌ داده‌ است‌.
22عده‌ای از علمای دينی نيز كه‌ از اورشليم‌ آمده‌ بودند، می‌گفتند: "شيطان‌ كه‌ رئيس‌ ارواح‌ ناپاک‌ است‌ به‌ جلدش‌ رفته‌، و به‌ همين‌ دليل‌ روحهای ناپاک از او فرمان‌ می‌برند."

23عيسی ايشان‌ را خواست‌ و مَثَلها زده‌، از ايشان‌ پرسيد: "چگونه‌ ممكن‌ است‌ شيطان‌ خودش‌ را بيرون‌ براند؟
24مملكتی كه‌ بين‌ مردمش‌ دو دستگی ايجاد شود، نابود می‌شود.
25خانواده‌ای كه‌ بين‌ اعضايش‌ تفرقه‌ باشد، از هم‌ می‌پاشد.
26و اگر شيطان‌ با خودش‌ می‌جنگيد، قادر به‌ انجام‌ هيچ‌ كاری نمی‌شد و تابحال‌ نابود شده‌ بود.
27در واقع‌، كسی نمی‌تواند وارد خانه ء شخصی نيرومند شود و دارايی و اموالش‌ را غارت‌ كند، مگر اينكه‌ اول‌ آن‌ شخص‌ را ببندد و بعد به‌ غارت‌ بپردازد. برای بيرون‌ كردن‌ ارواح‌ پليد نيز بايد اول‌ شيطان‌ را بست‌.
28عين‌ حقيقت‌ را به‌ شما می‌گويم‌ كه‌ هر گناهی كه‌ انسان‌ مرتكب‌ شود، قابل‌ بخشش‌ می‌باشد، حتی اگر كفر به‌ من‌ باشد.
29ولی اگر كسی به‌ روح‌القدس‌ كفر گويد، خدا هرگز او را نخواهد بخشيد و بار اين‌ گناه‌ تا ابد بر دوش‌ او خواهد ماند."

30عيسی اين‌ را به‌ اين‌ علت‌ گفت‌ كه‌ مردم‌ بجای اينكه‌ معجزات‌ او را ناشی از قدرت‌ روح‌القدس‌ بدانند، می‌گفتند كه‌ او بقدرت‌ شيطان‌ معجزه‌ می‌كند.خانواده راستين عيسی

31آنگاه‌ مادر و برادران‌ عيسی آمدند و بيرون‌ آن‌ خانه‌ء شلوغ‌، منتظرش‌ شدند و كسی را فرستادند تا او را خبر كند.
32در حاليكه‌ عيسی در ميان‌ عده‌ای نشسته‌ بود، به‌ او پيغام‌ داده‌، گفتند: "مادر و برادرانت‌ بيرون‌ منتظر هستند."
33در پاسخ‌ ايشان‌ فرمود: "مادر من‌ كيست‌؟ برادرانم‌ چه‌ كسانی هستند؟"
34و نگاهی به‌ آنانی كه‌ در اطرافش‌ نشسته‌ بودند، انداخت‌ و فرمود: "اينان‌ مادر و برادرانم‌ هستند.
هر كه‌ خواست‌ خدا را بجا آورد، او برادر و خواهر و مادر من‌ است‌."

Copyright information for FCB