Matthew 15

احكام‌ خدا يا آداب‌ و رسوم‌ انسان‌

1در اين‌ هنگام‌ عده‌ای از فريسی‌ها و علمای دين‌ از اورشليم‌ آمدند تا با عيسی بحث‌ كنند. آنها پرسيدند: "چرا شاگردان‌ شما آداب‌ و رسومی را كه‌ از اجداد ما به‌ ما رسيده‌ است‌، ناديده‌ می‌گيرند و پيش‌ از خوردن‌ غذا، دستهايشان‌ را آب‌ نمی‌كشند؟"
3عيسی جواب‌ داد: "چرا خود شما برای اينكه‌ آداب‌ و رسوم‌ گذشته‌ء خود را حفظ‌ كنيد، احكام‌ خدا را زير پا می‌گذاريد؟
4يكی از احكام‌ خدا اين‌ است‌ كه‌ پدر و مادر خود را احترام‌ كنيد و هر كه‌ پدر و مادر خود را ناسزا گويد، كشته‌ شود.
5اما شما به‌ مردم‌ می‌گوييد: حتی اگر پدر و مادرتان‌ محتاج‌ باشند، مبلغی را كه‌ بايد خرج‌ ايشان‌ كنيد، می‌توانيد وقف‌ خانه‌ء خدا نماييد. پس‌ شما با اين‌ قانونی كه‌ وضع‌ كرده‌ايد، دستور خدا را كه‌ عبارت‌ از احترام‌ به‌ پدر و مادر است‌، زير پا می‌گذاريد.
7ای رياكاران‌! اشعيای‌ نبی خوب‌ در حق‌ شما پيشگويی كرد كه‌:

8اين‌ مردم‌ با زبان‌ خود به‌ من‌ احترام‌ می‌گذارند، اما دلشان‌ از من‌ دور است‌.

9عبادت‌ آنان‌ باطل‌ است‌ زيرا رسوم‌ بشری را بجای احكام‌ الهی به‌ مردم‌ تعليم‌ می‌دهند."چه‌ چيز انسان‌ را نجس‌ می‌كند؟

10سپس‌، عيسی مردم‌ را نزد خود خواند و فرمود: "به‌ سخنان‌ من‌ گوش‌ دهيد و سعی كنيد درک نماييد.
11هيچكس‌ با خوردن‌ چيزی نجس‌ نمی‌شود. چيزی كه‌ انسان‌ را نجس‌ می‌سازد، سخنان‌ و افكار اوست‌."
12در اين‌ موقع‌ شاگردانش‌ نزد او آمدند و گفتند: "فريسی‌ها از گفته‌های شما ناراحت‌ شده‌اند."

13عيسی جواب‌ داد: "هر نهالی كه‌ پدر آسمانی من‌ نكاشته‌ باشد، از ريشه‌ كنده‌ می‌شود. پس‌، با آنان‌ كاری نداشته‌ باشيد. ايشان‌ كورهايی هستند كه‌ عصاكش‌ كورهای ديگر شده‌اند. پس‌ هر دو در چاه‌ خواهند افتاد."

15آنگاه‌ پطرس‌ از عيسی خواست‌ تا توضيح‌ دهد كه‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌ انسان‌ چيز ناپاک بخورد و نجس‌ نشود.

16عيسی گفت‌: "آيا شما نيز درک نمی‌كنيد؟!
17آيا متوجه‌ نيستيد كه‌ آنچه‌ انسان‌ می‌خورد، وارد معده‌اش‌ شده‌، و بعد از بدن‌ دفع‌ می‌گردد؟
18اما سخنان‌ بد از دل‌ بد بيرون‌ می‌آيد و گوينده‌ را نجس‌ می‌سازد.
19زيرا از دل‌ بد اين‌ قبيل‌ چيزها بيرون‌ می‌آيد: فكرهای پليد، آدم‌كشی، زنا و روابط‌ نامشروع‌، دزدی، دروغ‌ و بدنام‌ كردن‌ ديگران‌.
20بلی، اين‌ چيزها هستند كه‌ انسان‌ را نجس‌ می‌سازند، و نه‌ غذا خوردن‌ با دستهای آب‌ نكشيده‌!"ايمان‌ زن‌ كنعانی‌

21عيسی از آنجا بسوی صور و صيدون‌ براه‌ افتاد.
22در آنجا يک زن‌ كنعانی نزد او آمد و التماس‌كنان‌ گفت‌: "ای سَروَرِ من‌، ای پسر داود پادشاه‌، به‌ من‌ رحم‌ كنيد! دختر من‌ سخت‌ گرفتار روحی پليد شده‌ است‌. روح‌، يک لحظه‌ او را راحت‌ نمی‌گذارد."
23اما عيسی هيچ‌ جوابی به‌ او نداد. تا اينكه‌ شاگردان‌ از او خواهش‌ كرده‌، گفتند: "جوابی به‌ او بدهيد تا از ما دست‌ كشيده‌، برود چون‌ با ناله‌هايش‌ سر ما را به‌ درد آورده‌ است‌."

24عيسی فرمود: "خدا مرا فرستاده‌ تا يهوديان‌ را كمک كنم‌، نه‌ غير يهوديان‌ را، زيرا يهوديان‌ گوسفندان‌ گمگشته‌ء خدا هستند."

25آنگاه‌ آن‌ زن‌ جلو آمده‌، پيش‌ پای عيسی بخاک افتاد و التماس‌ كرده‌، گفت‌: "آقا، خواهش‌ می‌كنم‌ به‌ من‌ كمک كنيد."
26عيسی فرمود: "درست‌ نيست‌ كه‌ نان‌ را از دست‌ فرزندان‌ بگيريم‌ و جلو سگها بيندازيم‌."

27زن‌ جواب‌ داد: "بلی، حق‌ با شماست‌؛ ولی سگها هم‌ از تكه‌های نانی كه‌ از سفره‌ء صاحبشان‌ می‌ريزد می‌خورند."

28عيسی به‌ او فرمود: "ای زن‌، ايمان‌ تو عظيم‌ است‌. برو كه‌ آرزويت‌ برآورده‌ شد." همان‌ لحظه‌ دختر او شفا يافت‌.شفای انواع‌ امراض‌

29عيسی از آنجا براه‌ افتاد و به‌ كنار دريای جليل‌ آمد. در آنجا بالای تپه‌ای رفت‌ و نشست‌.
30آنگاه‌ مردم‌ دسته‌دسته‌ آمده‌، لنگان‌ و كوران‌ و افراد زمين‌گير و لال‌، و ساير بيماران‌ را نزد او آوردند و او همه‌ ايشان‌ را شفا بخشيد.
31كسانی كه‌ در عمرشان‌ يک كلمه‌ حرف‌ نزده‌ بودند، با هيجان‌ سخن‌ می‌گفتند؛ لنگان‌ راه‌ می‌رفتند؛ كسانی كه‌ زمين‌گير بودند جست‌ و خيز می‌كردند؛ و آنانی كه‌ كور بودند با شگفتی به‌ اطراف‌ نگاه‌ می‌كردند! مردم‌ حيرت‌ كرده‌ بودند و خدای اسرائيل‌ را سپاس‌ می‌گفتند.

غذا دادن‌ به‌ 000ر4 نفر

32در اين‌ هنگام‌، عيسی شاگردان‌ خود را فرا خواند و به‌ ايشان‌ فرمود: "دلم‌ بحال‌ اين‌ مردم‌ می‌سوزد. الان‌ سه‌ روز است‌ كه‌ با من‌ هستند و ديگر چيزی برايشان‌ نمانده‌ تا بخورند. نمی‌خواهم‌ آنها را گرسنه‌ به‌ خانه‌هايشان‌ بازگردانم‌، چون‌ ممكن‌ است‌ در راه‌ ضعف‌ كنند."
33شاگردانش‌ جواب‌ دادند: "از كجا می‌توانيم‌ در اين‌ بيابان‌ برای اين‌ همه‌ مردم‌ نان‌ پيدا كنيم‌؟"

34عيسی پرسيد: "چقدر نان‌ داريد؟" جواب‌ دادند: "هفت‌ نان‌ و چند ماهی كوچک‌!"

35آنگاه‌ فرمود مردم‌ بر زمين‌ بنشينند.
36سپس‌ هفت‌ نان‌ را با ماهی‌ها برداشت‌، و خدا را شكر نمود؛ و بعد آنها را تكه‌تكه‌ كرد و به‌ شاگردانش‌ داد تا به‌ مردم‌ بدهند.
37تمام‌ آن‌ جمعيت‌، كه‌ غير از زنها و بچه‌ها، چهار هزار مرد در ميانشان‌ بود، خوردند و سير شدند؛ و وقتی خُرده‌ها را جمع‌ كردند، هفت‌ سبد پر شد.

آنگاه‌ عيسی مردم‌ را مرخص‌ كرد، ولی خودش‌ سوار قايق‌ شده‌، به‌ ناحيه‌ء مجدل‌ رفت‌.

Copyright information for FCB