Matthew 8

شفای جذامی‌

1هنگامی كه‌ عيسی از فراز تپه‌ به‌ زير می‌آمد، بسياری به‌ دنبال‌ او براه‌ افتادند.
2ناگهان‌ يک مرد جذامی خود را به‌ عيسی رساند، و در مقابل‌ او زانو زده‌، او را سجده‌ كرد و با التماس‌ گفت‌: "ای آقا، اگر بخواهی، می‌توانی مرا شفا ببخشی."
3عيسی دست‌ خود را بر او گذاشت‌ و فرمود: "البته‌ كه‌ می‌خواهم‌؛ شفا بياب‌!" و فوراً جذام‌ او از بين‌ رفت‌!

4آنگاه‌ عيسی به‌ او فرمود: "بدون‌ اين‌ كه‌ با كسی درباره‌ء شفايت‌ گفتگو كنی، نزد كاهن‌ برو تا تو را آزمايش‌ كند. سپس‌ هديه‌ای را كه‌ شريعت‌ موسی برای جذامی‌های شفا يافته‌ تعيين‌ كرده‌، تقديم‌ كن‌ تا همه‌ بدانند كه‌ شفا يافته‌ای."شفای خدمتكار افسر رومی‌

5وقتی عيسی به‌ شهر كفرناحوم‌ رسيد، يک افسر رومی نزد او آمد و از او خواهش‌ كرد كه‌ خدمتكار افليج‌ او را كه‌ در خانه‌ افتاده‌ و از درد بخود می‌پيچيد، شفا دهد.
7عيسی به‌ او گفت‌: "بسيار خوب‌، می‌آيم‌ و او را شفا می‌دهم‌."

8اما افسر در جواب‌ عرض‌ كرد: "سرور من‌، من‌ اينقدر لياقت‌ ندارم‌ كه‌ شما به‌ خانه‌ء من‌ بياييد. اگر از همين‌جا دستور بفرماييد خدمتكارم‌ خوب‌ خواهد شد. من‌ خودم‌ دستورهای افسران‌ ارشد را اطاعت‌ می‌كنم‌، و از طرف‌ ديگر سربازانی نيز زير دست‌ خود دارم‌ كه‌ اگر به‌ يكی بگويم‌ "برو" می‌رود و به‌ ديگری بگويم‌ "بيا" می‌آيد؛ اگر به‌ خدمتكارم‌ بگويم‌ "فلان‌ كار را بكن‌" می‌كند. می‌دانم‌ اگر شما هم‌ دستور بفرماييد، اين‌ مرض‌ از بدن‌ خدمتكارم‌ بيرون‌ خواهد رفت‌."

10عيسی از سخنان‌ او حيرت‌ كرد! پس‌ رو به‌ جمعيت‌ كرد و گفت‌: "در تمام‌ سرزمين‌ اسرائيل‌ نيز چنين‌ ايمانی در كسی نديده‌ام‌.
11اين‌ را به‌ شما بگويم‌ كه‌ عده‌ء زيادی از قومهای غيريهود، مانند اين‌ افسر رومی، از سراسر دنيا آمده‌، در درگاه‌ خداوند با ابراهيم‌ و اسحاق‌ و يعقوب‌ همنشين‌ خواهند شد؛
12و بسياری از يهوديان‌ كه‌ می‌بايست‌ به‌ درگاه‌ خداوند راه‌ يابند، بيرون‌ انداخته‌ خواهند شد، در جايی كه‌ تاريكی و گريه‌ و عذاب‌ حكمفرماست‌."

13سپس‌ رو به‌ افسر رومی‌كرد و گفت‌: "به‌ خانه‌ات‌ برگرد. مطابق‌ ايمانت‌، انجام‌ شد." خدمتكار او همان‌ لحظه‌ شفا يافت‌!شفای انواع‌ بيماران‌

14هنگامی كه‌ عيسی به‌ خانه‌ء پطرس‌ رسيد، مادر زن‌ پطرس‌ تب‌ كرده‌ و در رختخواب‌ بود.
15اما وقتی عيسی دست‌ او را گرفت‌، تب‌ او قطع‌ شد و برخاست‌ و به‌ پذيرايی پرداخت‌.
16همان‌ شب‌، عدهء زيادی از ديوانگان‌ را نزد عيسی آوردند، و او با گفتن‌ يک كلمه‌، تمام‌ ارواح‌ ناپاک را از وجود آنان‌ بيرون‌ كرد و تمام‌ بيماران‌ را شفا بخشيد.
17به‌ اين‌ وسيله‌، پيشگويی اشعيای نبی به‌ انجام‌ رسيد كه‌: "او ضعفهای ما را برطرف‌ كرد و مرض‌های ما را از ما دور ساخت‌."بهای پيروی از عيسی

18وقتی عيسی متوجه‌ شد كه‌ جمعيت‌ بزرگی نزد او جمع‌ شده‌اند به‌ شاگردانش‌ فرمود تا آماده‌ شوند و به‌ كناره‌ء ديگر درياچه‌ بروند.
19درست‌ در همان‌ لحظه‌، يكی از علمای دين‌ يهود نزد او آمد و گفت‌: "استاد، به‌ هر قيمتی كه‌ شده‌، شما را پيروی خواهم‌ كرد."

20اما عيسی به‌ او گفت‌: "روباه‌ها برای خود لانه‌ دارند و پرندگان‌ آشيانه‌؛ اما من‌ كه‌ مسيح‌ هستم‌، جايی برای استراحت‌ ندارم‌."

21يكی ديگر از مريدانش‌ به‌ او گفت‌: "آقا، اجازه‌ بفرماييد تا زمان‌ فوت‌ پدرم‌ بمانم‌؛ وقتی او مُرد و او را دفن‌ كردم‌، خواهم‌ آمد تا شما را پيروی نمايم‌."

22عيسی به‌ او گفت‌: "الان‌ از من‌ پيروی كن‌، و بگذار آنانی كه‌ روحشان‌ مرده‌ است‌، مرده‌های خود را دفن‌ كنند."عيسی به دريای طوفانی آرامش میبخشد

23آنگاه‌ عيسی و شاگردانش‌ وارد قايق‌ شدند و به‌ سمت‌ ديگر درياچه‌ براه‌ افتادند.
24ناگهان‌ درياچه‌ طوفانی شد بطوری كه‌ ارتفاع‌ امواج‌ از قايق‌ نيز می‌گذشت‌ و آب‌ به‌ داخل‌ آن‌ می‌ريخت‌. اما عيسی در خواب‌ بود.
25شاگردانش‌ به‌ او نزديک شدند و بيدارش‌ كرده‌، فرياد زدند: "استاد، به‌ داد ما برسيد؛ غرق‌ می‌شويم‌!"

26عيسی جواب‌ داد: "ای كم‌ايمانان‌! چرا می‌ترسيد؟" سپس‌ برخاست‌ و فرمان‌ داد تا باد و طوفان‌ آرام‌ گيرند؛ آنگاه‌ آرامش‌ كامل‌ پديد آمد.

27شاگردان‌ كه‌ حيرت‌ و ترس‌ وجودشان‌ را فراگرفته‌ بود، به‌ يكديگر می‌گفتند: "اين‌ چه‌ نوع‌ انسانی است‌ كه‌ حتی باد و دريا نيز اطاعتش‌ می‌كنند؟"شفای ديوانه‌

28وقتی به‌ سرزمين‌ جدری‌ها كه‌ در طرف‌ ديگر درياچه‌ بود رسيدند، دو ديوانه‌ زنجيری به‌ ايشان‌ برخوردند. اين‌ دو ديوانه‌ء در قبرستان‌ زندگی می‌كردند و آنقدر خطرناک بودند كه‌ كسی جرأت‌ نداشت‌ از آن‌ منطقه‌ عبور كند.
29تا چشمشان‌ به‌ عيسی افتاد، شروع‌ كردند به‌ فرياد كشيدن‌ كه‌: "ای فرزند خدا با ما چه‌ كار داری؟ آيا آمده‌ای تا قبل‌ از وقت‌، ما را عذاب‌ دهی؟"

30از قضا در آن‌ حوالی گله‌ء خوكی می‌چريدند.
31پس‌ ارواح‌ ناپاک از عيسی خواهش‌ كرده‌، گفتند: "اگر می‌خواهی ما را بيرون‌ كنی، ما را به‌ درون‌ جسم‌ اين‌ خوكها بفرست‌."

32عيسی به‌ آنها گفت‌: "بسيار خوب‌، برويد."

ارواح‌ ناپاک از وجود آن‌ دو نفر بيرون‌ آمدند و داخل‌ خوكها شدند. ناگاه‌ تمام‌ گله‌، ديوانه‌وار بطرف‌ پرتگاه‌ دويدند و خود را به‌ درياچه‌ انداختند و خفه‌ شدند.
33خوک‌چرانها با ديدن‌ اين‌ صحنه‌، وحشت‌زده‌ به‌ شهر فرار كردند و تمام‌ ماجرا را برای مردم‌ نقل‌ نمودند.
در نتيجه‌، تمام‌ اهالی شهر بيرون‌ ريختند تا عيسی را ببينند، وقتی به‌ او رسيدند از او خواهش‌ كردند كه‌ از آنجا برود و ايشان‌ را بحال‌ خودشان‌ بگذارد.

Copyright information for FCB