Nahum 1

انتقام‌ خداوند از نينوا

ناحوم‌

درباره‌ء نويسنده‌ء اين‌ کتاب‌، ناحوم‌ نبی‌، اطلاع‌ دقيقی‌ در دست‌ نيست‌. همين‌ قدر می‌دانيم‌ که‌ او اهل‌ مکانی‌ به‌ نام‌ القوش‌ بوده‌ است‌.

کتاب‌ او سرشار از توصيفهايی‌ است‌ درباره‌ء قدرت‌ و مهربانی‌ خداوند.

ناحوم‌ راجع‌ به‌ سقوط‌ امپراطوری‌ آشور پيشگويی‌ می‌کند. يک‌ قرن‌ پس‌ از سفر يونس‌ نبی‌ به‌ نينوا، پايتخت‌ آشور، اين‌ پيشگويی‌ بوسيله‌ء ناحوم‌ اعلام‌ می‌شود. اکنون‌ ديگر اهالی‌ نينوا حالت‌ توبه‌کار خود را از دست‌ داده‌اند و بيش‌ از پيش‌ فاسد و ظالم‌ شده‌اند. آنها به‌ قدرت‌ امپراطوری‌ خود می‌بالند و آن‌ را بی‌زوال‌ می‌دانند.

اما در 612 ق‌. م‌. حدود پنجاه‌ سال‌ پس‌ از پيشگويی‌ ناحوم‌، امپراطوری‌ عظيم‌ آشور در مقابل‌ بابل‌ به‌ زانو درآمد. شهر نينوا چنان‌ با خاک‌ يکسان‌ شد، که‌ تا 2500 سال‌ هيچ‌ آثاری‌ از وجود آن‌ در صحنه‌ء روزگار پيدا نبود. تا اينکه‌ سرانجام‌ باستانشناسان‌ به‌ کشف‌ خرابه‌های‌ آن‌ نايل‌ آمدند.

اين‌ کتاب‌ آشکار می‌سازد که‌ خدای‌ قادر مطلق‌ بر تمام‌ دنيا مسلط‌ است‌ و می‌توان‌ به‌ او اعتماد کرد که‌ آنچه‌ می‌گويد به‌ عمل‌ می‌آورد.

1خداوند اين‌ رؤيا را که‌ در باره‌ء نينوا است‌ به‌ ناحوم‌ القوشی‌ نشان‌ داد:
2خداوند غيور است‌ و از کسانی‌ که‌ با وی‌ مخالفت‌ ورزند، انتقام‌ می‌گيرد و با خشم‌ شديد آنان‌ را مجازات‌ می‌کند.
3خداوند دير خشمگين‌ می‌شود ولی‌ گناه‌ را هرگز بی‌سزا نمی‌گذارد. قدرت‌ او عظيم‌ است‌ و آن‌ را می‌توان‌ در گردبادهای‌ وحشتناک‌ و طوفانهای‌ شديد مشاهده‌ کرد. ابرها خاک‌ زير پای‌ او هستند!
4به‌ فرمان‌ خداوند درياها و رودها خشک‌ می‌شوند، چراگاههای‌ سبز و خرم‌ باشان‌ و کرمل‌ از بين‌ می‌روند و جنگلهای‌ سرسبز لبنان‌ طراوت‌ و خرمی‌ خود را از دست‌ می‌دهند.
5در حضور او کوهها می‌لرزند، تپه‌ها ناپديد می‌شوند، زمين‌ متلاشی‌ می‌گردد و ساکنانش‌ نابود می‌شوند.

6کيست‌ که‌ بتواند در برابر خشم‌ خدا ايستادگی‌ کند؟ غضب‌ او مانند آتش‌ فرو می‌ريزد و کوهها در برابر خشم‌ او خرد می‌شوند.

7خداوند نيکوست‌ و در روز بلا و سختی‌ پناهگاه‌ می‌باشد. او از کسانی‌ که‌ به‌ او توکل‌ می‌کنند مراقبت‌ می‌نمايد،
8ولی‌ دشمنان‌ خود را با سيلابی‌ شديد از بين‌ می‌برد و آنها را به‌ ظلمت‌ مرگ‌ روانه‌ می‌کند.

9ای‌ نينوا، چرا به‌ فکر مخالفت‌ با خداوند هستی‌؟ او با يک‌ ضربه‌ تو را از پای‌ در خواهد آورد، بطوری‌ که‌ ديگر نخواهی‌ توانست‌ مقاومت‌ کنی‌.
10او دشمنانش‌ را مثل‌ خارهای‌ بهم‌ پيچيده‌ به‌ داخل‌ آتش‌ می‌اندازد و آنها همچون‌ کاه‌ در شعله‌های‌ آتش‌ سوخته‌ شده‌ دود می‌شوند.
11اين‌ پادشاه‌ تو کيست‌ که‌ جرأت‌ می‌کند بضد خداوند توطئه‌ کند؟
12خداوند می‌فرمايد: "سپاه‌ آشور هرقدر هم‌ قوی‌ و بزرگ‌ باشد، محو و نابود خواهد شد.

"ای‌ قوم‌ من‌، به‌ اندازه‌ کافی‌ شما را تنبيه‌ کرده‌ام‌!
13اينک‌ زنجيرهای‌ شما را پاره‌ می‌کنم‌ و شما را از قيد اسارت‌ پادشاه‌ آشور آزاد می‌سازم‌."

14خداوند به‌ پادشاه‌ آشور می‌فرمايد: "نسل‌ تو را از بين‌ می‌برم‌ تا نام‌ و نشانی‌ از تو باقی‌ نماند. بتها و بتخانه‌های‌ تو را نابود می‌کنم‌ و قبرت‌ را می‌کنم‌، چون‌ بر اثر گناه‌ فاسد شده‌ای‌."

خبر سقوط‌ نينوا

15ببينيد، قاصدی‌ از کوهها سرازير شده‌، خبر خوش‌ پيروزی‌ را ندا می‌دهند. ای‌ يهودا، عيدهای‌ خود را برگزار نما و نذرهای‌ خود را به‌ خدا وفا کن‌، چون‌ دشمن‌، ديگر هرگز برنمی‌گردد. او برای‌ هميشه‌ ريشه‌ کن‌ شده‌ است‌!

Copyright information for FCB