Nehemiah 12

اسامی كاهنان‌ و لاويان‌

1اين‌ است‌ اسامی كاهنان‌ و لاويانی كه‌ همراه‌ زروبابل‌ (پسر شئلتی‌ئيل‌) و يهوشع‌ به‌ اورشليم‌ آمدند:

2-
7از كاهنان‌:

سرايا، ارميا، عزرا،

امريا، ملوک‌، حطوش‌،

شكنيا، رحوم‌، مريموت‌،

عدو، جنتوی، ابيا،

ميامين‌، معديا، بلجه‌،

شمعيا، يوياريب‌، يدعيا،

سلو، عاموق‌، حلقيا، يدعيا.

اين‌ افراد در زمان‌ يهوشع‌ از رهبران‌ كاهنان‌ بودند.

8از لاويان‌:

اين‌ لاويان‌ دسته‌ء اول‌ سرايندگان‌ را رهبری می‌كردند:

يشوع‌، بنوی، قدمی‌ئيل‌،

شربيا، يهودا، متنيا.

9بقبقيا، عنی و همراهان‌ آنها نيز دسته‌ دوم‌ را رهبری می‌نمودند.

فرزندان‌ يهوشع‌، كاهن‌ اعظم‌

10يهوشع‌ پدر يوياقيم‌،

يوياقيم‌ پدر الياشيب‌،

الياشيب‌ پدر يوياداع‌،

يوياداع‌ پدر يوناتان‌،

يوناتان‌ پدر يدوع‌ بود

سران‌ طايفه‌ های كاهنان‌

21اينها سران‌ طايفه‌های كاهنان‌ بودند كه‌ در زمان‌ يوياقيم‌، كاهن‌ اعظم‌ خدمت‌ می‌كردند:

كاهن‌ طايفه‌

مرايا سرايا

حننيا ارميا

مشلام‌ عزرا

يهوحانان‌ امريا

يوناتان‌ ملوک‌

يوسف‌ شبنيا

عدنا حاريم‌

حلقای‌ مرايوت‌

زكريا عدو

مشلام‌ جنتون‌

زكری‌ ابيا

فلطای‌ منيامين‌ و موعديا

شموع‌ بلجه‌

يهوناتان‌ شمعيا

متنای‌ يوياريب‌

عزی‌ يدعيا

قلای‌ سلای‌

عابر عاموق‌

حشبيا حلقيا

نتن‌ئيل‌ يدعيا

22نسب‌ نامه‌ء سران‌ طايفه‌های كاهنان‌ و لاويان‌ در ايام‌ الياشيب‌، يهوياداع‌، يوحانان‌ و يدوع‌ كه‌ همزمان‌ با سلطنت‌ داريوش‌ پادشاه‌ پارس‌ بود، ثبت‌ گرديد.
23البته‌ اسامی سران‌ لاويان‌ تا زمان‌ يوحانان‌ پسر الياشيب‌ در دفاتر رسمی ثبت‌ شد.

24لاويان‌ به‌ سرپرستی حشبيا، شربيا و يشوع‌ (پسر قدمی‌ئيل‌) و همراهان‌ ايشان‌ به‌ چند دسته‌ تقسيم‌ می‌شدند و مطابق‌ رسم‌ داود، مرد خدا، هربار دو دسته‌ در مقابل‌ هم‌ می‌ايستادند و سرودهای شكرگزاری در جواب‌ يكديگر می‌خواندند.

25نگهبانان‌ خانه‌ خدا كه‌ از انبارهای كنار دروازه‌ء خانه‌ خدا محافظت‌ می‌كردند عبارت‌ بودند از: متنيا، بقبقيا، عوبديا، مشلام‌، طلمون‌، عقوب‌.
26اينها كسانی بودند كه‌ در زمان‌ يوياقيم‌ (پسر يهوشع‌، نوه‌ يهوصادق‌)، نحميای حاكم‌ و عزرای معلم‌ و كاهن‌ انجام‌ وظيفه‌ می‌كردند.

نحميا حصار شهر را تبرک می‌كند

27هنگام‌ تبرک حصار اورشليم‌، تمام‌ لاويان‌ از سراسر يهودا به‌ اورشليم‌ آمدند تا با سرودهای شكرگزاری همراه‌ با نوای دف‌ و بربط‌ و عود، جشن‌ بگيرند و حصار را تبرک نمايند.
28دسته‌ء سرايندگان‌ لاوی از آباديهای اطراف‌ اورشليم‌ كه‌ در آنجا برای خود دهكده‌هايی ساخته‌ بودند، يعنی از دهات‌ نطوفات‌، بيت‌جلجال‌، جبع‌ و عزموت‌ به‌ اورشليم‌ آمدند.
30كاهنان‌ و لاويان‌ اول‌ خودشان‌ را تطهير كردند، بعد قوم‌ را و در آخر دروازه‌ها و حصار شهر را.

31من‌ سران‌ يهودا را بر سر حصار بردم‌ و آنها را به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ كردم‌، تا از جهت‌ مخالف‌ هم‌، شهر را دوربزنند و در حين‌ دور زدن‌ در وصف‌ خدا بسرايند.

گروه‌ اول‌ از طرف‌ راست‌، روی حصار راه‌ افتادند و بطرف‌ "دروازه‌ء خاكروبه‌" رفتند.
32هوشعيا در پشت‌ سر سرايندگان‌ حركت‌ می‌كرد و پشت‌ سر او نيز نصف‌ سران‌ يهودا قرار داشتند.
33كسان‌ ديگری كه‌ در اين‌ گروه‌ بودند عبارت‌ بودند از: عزريا، عزرا، مشلام‌،
34يهودا، بنيامين‌، شمعيا، ارميا،
35و نيز كاهنانی كه‌ شيپور می‌زدند، زكريا (زكريا پسر يوناتان‌، يوناتان‌ پسر شمعيا، شمعيا پسر متنيا، متنيا پسر ميكايا، ميكايا پسر زكور و زكور پسر آساف‌ بود)،
36و بستگان‌ او شمعيا، عزرئيل‌، مللای، جللای، ماعای، نتن‌ئيل‌، يهودا و حنانی آلات‌ موسيقی‌ای با خود داشتند كه‌ داود، مرد خدا، تعيين‌ كرده‌ بود. عزرای كاهن‌ رهبری اين‌ گروه‌ را به‌ عهده‌ داشت‌.
37وقتی ايشان‌ به‌ "دروازه‌ء چشمه‌" رسيدند، از پله‌هايی كه‌ به‌ شهر قديمی داود منتهی می‌شد بالا رفتند، و از كاخ‌ داود گذشته‌، به‌ حصار "دروازه‌ء آب‌" كه‌ در سمت‌ شرقی شهر بود بازگشتند.

38گروه‌ دوم‌ نيز سرود خوانان‌ از طرف‌ ديگر راه‌ افتادند. من‌ نيز همراه‌ ايشان‌ بودم‌. ما از "برج‌ تنور" گذشتيم‌ و به‌ "حصار عريض‌" رسيديم‌.
39سپس‌ از بالای "دروازه‌ء افرايم‌"، "دروازه‌ء كهنه‌"، "دروازه‌ء ماهی"، "برج‌ حنن‌ئيل‌" و "برج‌ صد" گذشتيم‌ تا به‌ "دروازهء‌ گوسفند" رسيديم‌. سرانجام‌ كنار دروازه‌ای كه‌ به‌ خانه‌ خدا باز می‌شد ايستاديم‌.

41به‌ اين‌ ترتيب‌، اين‌ دو گروه‌، در حال‌ شكرگزاری وارد خانه‌ خدا شدند. كاهنانی كه‌ شيپور می‌زدند و در گروه‌ من‌ بودند عبارت‌ بودند از: الياقيم‌، معسيا، منيامين‌، ميكايا، اليوعينای، زكريا وحننيا.

42دسته‌ سرايندگان‌ نيز اينها بودند: معسيا، شمعيا، العازار، عزی، يوحانان‌، ملكيا، عيلام‌ و عازر. ايشان‌ به‌ سرپرستی يزرحيا با صدای بلند سرود می‌خواندند.

43در آن‌ روز، قربانی‌های زيادی تقديم‌ كردند و مردم‌ همراه‌ با زنان‌ و فرزندانشان‌ شادی نمودند، زيرا خدا قلب‌ آنها را مملو از شادی كرده‌ بود. صدای شادی و هلهله‌ء اهالی اورشليم‌ از فاصله‌ء دور شنيده‌ می‌شد!

44در آن‌ روز عده‌ای تعيين‌ شدند تا مسئول‌ جمع‌ آوری و نگهداری هدايا، ده‌يک‌ها و نوبر محصولات‌ باشند. آنها می‌بايست‌ هدايا و محصولاتی را كه‌ طبق‌ دستور تورات‌، سهم‌ كاهنان‌ و لاويان‌ بود از مزرعه‌ها جمع‌آوری كنند. اهالی يهودا از خدمت‌ كاهنان‌ و لاويان‌ خوشحال‌ بودند،
45زيرا ايشان‌ آيين‌ تطهير و ساير خدماتی را كه‌ خدا مقرر كرده‌ بود به‌ جا می‌آوردند و دسته‌ سرايندگان‌ و نگهبانان‌ نيز مطابق‌ دستوری كه‌ داود و پسرش‌ سليمان‌ داده‌ بودند به‌ ايشان‌ كمک می‌كردند.
46(از زمان‌ قديم‌، يعنی از زمان‌ داود و آساف‌ برای دسته‌ سرايندگان‌، سردسته‌ تعيين‌ شده‌ بود تا ايشان‌ را در خواندن‌ سرودهای شكرگزاری و پرستش‌ رهبری كنند.)
47پس‌، در زمان‌ زروبابل‌ و نحميا، بنی‌اسرائيل‌ برای دسته‌ء سرايندگان‌ و نگهبانان‌ و لاويان‌ هر روز بطور مرتب‌ خوراک می‌آوردند. لاويان‌ نيز از آنچه‌ كه‌ می‌گرفتند سهم‌ كاهنان‌ رابه‌ ايشان‌ می‌دادند.

Copyright information for FCB