Numbers 29

عيد شيپورها، روز اول‌ ماه‌ هفتم‌ هر سال‌ برگزار شود. در آن‌ روز بايد همه‌ء شما برای عبادت‌ جمع‌ شويد و هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد.
در آن‌ روز يک گاو جوان‌، يک قوچ‌ و هفت‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد اين‌ قربانی، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد.
با گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ بعنوان‌ هديه‌ آردی، با قوچ‌ دو كيلو، و با هر بره‌ يک كيلو هديه‌ شود.
يک بز نر هم‌ برای كفاره‌ء گناهانتان‌ قربانی كنيد.
اينها غير از قربانی سوختنی ماهانه‌ با هديهء‌ آردی آن‌ و نيز غير از قربانی سوختنی روزانه‌ با هديه‌ء آردی و نوشيدنی آن‌ است‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ تقديم‌ می‌گردند. اين‌ قربانی‌ها كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شوند، موردپسند خداوند واقع‌ خواهند شد.

قربانی و هدايای روز كفاره‌

(لاويان‌ 23: 26-32)

در روز دهم‌ ماه‌ هفتم‌، دوباره‌ برای عبادت‌ جمع‌ شويد. در آن‌ روز، روزه‌ بگيريد و هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد.
يک گاو جوان‌، يک قوچ‌ و هفت‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد. اين‌ قربانی، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد.
با گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ بعنوان‌ هديه‌ آردی، با قوچ‌ دو كيلو، و با هر بره‌ يک كيلو تقديم‌ شود.
11 علاوه‌ بر قربانی روز كفاره‌، و نيز قربانی سوختنی روزانه‌ كه‌ با هدايای آردی و نوشيدنی آن‌ تقديم‌ می‌شوند، يک بز نرهم‌ برای كفاره‌ء گناه‌ قربانی كنيد.

قربانی و هدايای عيد سايبانها

(لاويان‌ 23: 33-44)

12 در روز پانزدهم‌ ماه‌ هفتم‌، دوباره‌ برای عبادت‌ جمع‌ شويد و در آن‌ روز هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد. اين‌ آغاز يک عيد هفت‌ روزه‌ در حضور خداوند است‌.
13 در روز اول‌ عيد، سيزده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد.
14 با هر گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ بعنوان‌ هديه‌ء آردی، با هر قوچ‌ دو كيلو
15 و با هر بره‌ يک كيلو تقديم‌ می‌شود.
16 علاوه‌ بر قربانی سوختنی روزانه‌ و هدايای آردی و نوشيدنی آن‌، يک بز نر هم‌ برای كفارهء‌ گناه‌، قربانی شود.

17 در روز دوم‌ عيد، دوازده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
18 همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

20 در روز سوم‌ عيد، يازده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
21 همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

23 در روز چهارم‌ عيد، ده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
24 همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

26 درروز پنجم‌ عيد، نه‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
27 همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

29 در روز ششم‌ عيد، هشت‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
30 همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

32 در روز هفتم‌ عيد، هفت‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ وچهارده‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
33 همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

35 در روز هشتم‌، قوم‌ اسرائيل‌ را برای عبادت‌ جمع‌ كنيد و در آن‌ روز هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد.
36 يک گاو جوان‌، يک قوچ‌ و هفت‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می شود، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد.
37 همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

39 اين‌ بود قوانين‌ مربوط‌ به‌ قربانی سوختنی، هديه‌ء آردی، هديه‌ نوشيدنی و قربانی سلامتی كه‌ شما بايد در روزهای مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ نماييد. اين‌ قربانی‌ها غير از قربانی‌های نذری و قربانی‌های داوطلبانه‌ است‌.

40 موسی تمام‌ اين‌ دستورات‌ را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ ابلاغ‌ نمود.

Copyright information for FCB