Numbers 29

1عيد شيپورها، روز اول‌ ماه‌ هفتم‌ هر سال‌ برگزار شود. در آن‌ روز بايد همه‌ء شما برای عبادت‌ جمع‌ شويد و هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد.
2در آن‌ روز يک گاو جوان‌، يک قوچ‌ و هفت‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد اين‌ قربانی، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد.
3با گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ بعنوان‌ هديه‌ آردی، با قوچ‌ دو كيلو، و با هر بره‌ يک كيلو هديه‌ شود.
5يک بز نر هم‌ برای كفاره‌ء گناهانتان‌ قربانی كنيد.
6اينها غير از قربانی سوختنی ماهانه‌ با هديهء‌ آردی آن‌ و نيز غير از قربانی سوختنی روزانه‌ با هديه‌ء آردی و نوشيدنی آن‌ است‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ تقديم‌ می‌گردند. اين‌ قربانی‌ها كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شوند، موردپسند خداوند واقع‌ خواهند شد.

قربانی و هدايای روز كفاره‌

(لاويان‌ 23: 26-32)

7در روز دهم‌ ماه‌ هفتم‌، دوباره‌ برای عبادت‌ جمع‌ شويد. در آن‌ روز، روزه‌ بگيريد و هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد.
8يک گاو جوان‌، يک قوچ‌ و هفت‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد. اين‌ قربانی، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد.
9با گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ بعنوان‌ هديه‌ آردی، با قوچ‌ دو كيلو، و با هر بره‌ يک كيلو تقديم‌ شود.
11علاوه‌ بر قربانی روز كفاره‌، و نيز قربانی سوختنی روزانه‌ كه‌ با هدايای آردی و نوشيدنی آن‌ تقديم‌ می‌شوند، يک بز نرهم‌ برای كفاره‌ء گناه‌ قربانی كنيد.

قربانی و هدايای عيد سايبانها

(لاويان‌ 23: 33-44)

12در روز پانزدهم‌ ماه‌ هفتم‌، دوباره‌ برای عبادت‌ جمع‌ شويد و در آن‌ روز هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد. اين‌ آغاز يک عيد هفت‌ روزه‌ در حضور خداوند است‌.
13در روز اول‌ عيد، سيزده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد.
14با هر گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ بعنوان‌ هديه‌ء آردی، با هر قوچ‌ دو كيلو
15و با هر بره‌ يک كيلو تقديم‌ می‌شود.
16علاوه‌ بر قربانی سوختنی روزانه‌ و هدايای آردی و نوشيدنی آن‌، يک بز نر هم‌ برای كفارهء‌ گناه‌، قربانی شود.

17در روز دوم‌ عيد، دوازده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
18همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

20در روز سوم‌ عيد، يازده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
21همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

23در روز چهارم‌ عيد، ده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
24همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

26درروز پنجم‌ عيد، نه‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
27همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

29در روز ششم‌ عيد، هشت‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برهء‌ نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
30همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

32در روز هفتم‌ عيد، هفت‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ وچهارده‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد.
33همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

35در روز هشتم‌، قوم‌ اسرائيل‌ را برای عبادت‌ جمع‌ كنيد و در آن‌ روز هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد.
36يک گاو جوان‌، يک قوچ‌ و هفت‌ بره‌ء نر يكساله‌ كه‌ همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می شود، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد.
37همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.

39اين‌ بود قوانين‌ مربوط‌ به‌ قربانی سوختنی، هديه‌ء آردی، هديه‌ نوشيدنی و قربانی سلامتی كه‌ شما بايد در روزهای مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ نماييد. اين‌ قربانی‌ها غير از قربانی‌های نذری و قربانی‌های داوطلبانه‌ است‌.

40موسی تمام‌ اين‌ دستورات‌ را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ ابلاغ‌ نمود.

Copyright information for FCB