Numbers 3

پسران‌ هارون‌

1زمانی كه‌ خداوند در كوه‌ سينا با موسی صحبت‌ كرد،
2هارون‌ چهار پسر به‌ نامهای ناداب‌ (پسر ارشد)، ابيهو، العازار و ايتامار داشت‌.

3هر چهار نفر ايشان‌ برای خدمت‌ كاهنی انتخاب‌ و تقديس‌
"تقديس" يعنی جداکردن, اختصاص دادن و مقدس ساختن.
شدند تا در خيمه‌ء عبادت‌ خدمت‌ كنند.
4ولی ناداب‌ و ابيهو بعلت‌ استفاده‌ از آتش‌ غير مجاز در حضور خداوند، در صحرای سينا مردند و چون‌ فرزندی نداشتند، فقط‌ العازار و ايتامار باقی ماندند تا پدرشان‌ هارون‌ را در خدمت‌ كاهنی ياری كنند.

لاويان‌ برای خدمت‌ به‌ كاهنان‌ تعيين‌ می‌شوند

5پس‌ خداوند به‌ موسی فرمود:
6"قبيله‌ء لاوی را فراخوان‌ و ايشان‌ را بعنوان‌ دستياران‌ هارون‌ نزد او حاضر كن‌.
7ايشان‌ بايد از دستورات‌ او پيروی نموده‌، بجای تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ خدمات‌ مقدس‌ خيمه‌ء عبادت‌ را انجام‌ دهند، زيرا ايشان‌ به‌ نمايندگی همه‌ء بنی‌اسرائيل‌ تعيين‌ شده‌اند تا زير نظر هارون‌ خدمت‌ كنند. مسئوليت‌ نگهداری خيمه‌ء عبادت‌ و تمام‌ اسباب‌ و اثاثيه‌ آن‌ بر عهدهء‌ ايشان‌ است‌.
10ولی فقط‌ هارون‌ وپسرانش‌ بايد وظايف‌ كاهنی را انجام‌ دهند؛ هركس‌ ديگری كه‌ بخواهد اين‌ كار را انجام‌ دهد بايد كشته‌ شود."

11خداوند به‌ موسی فرمود: "من‌ لاوی‌ها را بجای تمام‌ پسران‌ ارشد قوم‌ اسرائيل‌ پذيرفته‌ام‌. لاوی‌ها از آن‌ من‌ هستند.
13اينها بعوض‌ تمام‌ پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ وقف‌ من‌ شده‌اند. از روزی كه‌ پسران‌ ارشد مصری‌ها را كشتم‌، نخست‌زاده‌های بنی‌اسرائيل‌ را، چه‌ انسان‌ و چه‌ حيوان‌، از آن‌ خود ساختم‌، پس‌ آنها به‌ من‌ تعلق‌ دارند. من‌ خداوند هستم‌."

تعداد و وظايف‌ لاويان‌

14باز خداوند در صحرای سينا موسی را خطاب‌ كرده‌ فرمود: "قبيله‌ء لاوی را برحسب‌ طايفه‌ و خاندان‌ سرشماری كن‌. پسران‌ را از يک ماهه‌ به‌ بالا بشمار."
22هزار نفر بود.

24پس‌ موسی ايشان‌ را شمرد:

پسر لاوی‌ : جرشون‌

نوادگان‌ لاوی (نامهای طوايف‌) : لبنی، شمعی‌

تعداد : 500ر7 نفر

رهبر : اَلياساف‌ (پسر لايَل‌)

جايگاه‌ اردو : سمت‌ غربی خيمه‌ء عبادت‌

30وظيفه‌ء اين‌ دو طايفه‌ء لاوی مراقبت‌ از خيمه‌ء عبادت‌ بود، يعنی مراقبت‌ از پوششهای آن‌، پرده‌ء در ورودی خيمه‌، پرده‌های ديوار حياطی كه‌ اطراف‌ خيمه‌ و قربانگاه‌ است‌، پردهء‌ در ورودی حياط‌ و همه‌ء طنابها و همچنين‌ انجام‌ كارهای مربوط‌ به‌ آنها.

پسر لاوی‌ : قهات‌

نوادگان‌ لاوی (نامهای طوايف‌) : عَمرام‌، يصها، حبرون‌، عزی‌ئيل‌

تعداد : 600ر8 نفر

رهبر : اَليصافان‌ (پسر عُزی‌ئيل‌)

جايگاه‌ اردو : سمت‌ جنوبی خيمهء‌ عبادت‌

35وظيفه‌ء اين‌ چهار طايفه‌ء لاوی عبارت‌ بود از: مراقبت‌ از صندوق‌ عهد خداوند، ميز نان‌ مقدس‌، چراغدان‌، قربانگاه‌ها، لوازم‌ مختلفی كه‌ در خيمهء‌ عبادت‌ بكار می‌رفت‌، پردهء‌ حايل‌ بين‌ قدس‌ و قدس‌الاقداس‌، و انجام‌ كارهای مربوط‌ به‌ آنها. (العازار پسر هارون‌، رئيس‌ رهبران‌ لاوی‌ها بود و بر كار خدمتگزاران‌ قدس‌ نظارت‌ می‌كرد.)

پسر لاوی‌ : مراری‌

نوادگان‌ لاوی‌(نامهای طوايف‌) : مَحلی، موشی‌

تعداد : 200ر6 نفر

رهبر : صوری‌ئيل‌(پسر ابيحايل‌)

جايگاه‌ اردو : سمت‌ شمالی خيمه‌ء عبادت‌

36وظيفه‌ء اين‌ دو طايفه‌ عبارت‌ بود از: مراقبت‌ از چوب‌ بست‌ خيمه‌ء عبادت‌، پشت‌بندها، ستونها، پايه‌های ستونها، و تمام‌ لوازم‌ برپا سازی آن‌ و انجام‌ كارهای مربوط‌ به‌ آنها، و همچنين‌ مواظبت‌ از ستونهای گرداگرد حياط‌ و پايه‌ها و ميخها و طنابها.

38خيمهء‌ موسی و هارون‌ و پسرانش‌ می‌بايست‌ در سمت‌ شرقی خيمهء‌ عبادت‌، يعنی جلو آن‌ و رو به‌ آفتاب‌ برپا شود. ايشان‌ بجای قوم‌ اسرائيل‌ وظيفه‌ء مراقبت‌ از خيمه‌ء عبادت‌ را برعهده‌ داشتند. (هر كس‌ كه‌ كاهن‌ يا لاوی نبود و وارد خيمه‌ء عبادت‌ می‌گرديد كشته‌ می شد.)

39پس‌ تعداد همه‌ء پسران‌ و مردان‌ لاوی كه‌ موسی و هارون‌ طبق‌ دستور خداوند ايشان‌ را شمردند، از يک ماهه‌ به‌ بالا
40سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: "حالا تمام‌ پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ را از يک ماهه‌ به‌ بالا بشمار و نام‌ هر يک از آنها را ثبت‌ كن‌.
41لاوی‌ها بعوض‌ پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ به‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌ تعلق‌ دارند، و حيوانات‌ لاوی‌ها هم‌ بجای نخست‌زاده‌های حيوانات‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ از آن‌ من‌ هستند."

42پس‌ موسی همانطور كه‌ خداوند به‌ او دستور داده‌ بود، پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ را شمرد
43و تعداد كل‌ پسران‌ ارشد از يک ماهه‌ به‌ بالا 273ر22 نفر بود.

44خداوند به‌ موسی فرمود:
45"حال‌ لاويها را بعوض‌ پسران‌ ارشد قوم‌ اسرائيل‌ و حيوانات‌ ايشان‌ را بجای نخستزاده‌های حيوانات‌ بنی‌اسرائيل‌ به‌ من‌ بده‌. آری، من‌ خداوند هستم‌ و لاويها از آن‌ من‌ می‌باشند.
46به‌ منظور بازخريد 273 نفر از پسران‌ ارشد اسرائيل‌ كه‌ اضافه‌ بر تعداد لاوی‌ها هستند
47برای هر نفر پنج‌ مثقال‌ نقره‌ بگير و به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بده‌."

49پس‌ موسی مبلغ‌ بازخريد 273 پسر ارشدی را كه‌ اضافه‌ بر تعداد لاوی‌ها بودند دريافت‌ كرد. (بقيه‌ پسران‌ ارشد از پرداخت‌ مبلغ‌ بازخريد معاف‌ بودند، چون‌ لاوی ها بعوض‌ ايشان‌ وقف‌ خداوند شده‌ بودند.)
50كل‌ مبلغ‌ بازخريد معادل‌ 365ر1 مثقال‌ نقره‌ بود.
51موسی طبق‌ دستور خداوند، آن‌ را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ تحويل‌ داد.

Copyright information for FCB