Numbers 31

انتقام‌ از مديانيها

داوند به‌ موسی فرمود: "از مديانيها بدليل‌ ينكه‌ قوم‌ اسرائيل‌ را به‌ بت‌پرستی كشاندند انتقام‌ بگير. پس‌ از آن‌، تو خواهی مرد و به‌ اجداد خود خواهی پيوست‌."

پس‌ موسی به‌ قوم‌ اسرائيل‌ گفت‌: "عده‌ای از شما بايد مسلح‌ شويد تا انتقام‌ خداوند را از مديانيها بگيريد.
از هر قبيله‌ هزار نفر برای جنگ‌ بفرستيد." اين‌ كار انجام‌ شد و از ميان‌ هزاران‌ هزار اسرائيلی، موسی دوازده‌ هزار مرد مسلح‌ به‌ جنگ‌ فرستاد. صندوق‌ عهد خداوند و شيپورهای جنگ‌ نيز همراه‌ فينحاس‌ پسر العازار كاهن‌ به‌ ميدان‌ جنگ‌ فرستاده‌ شد.
تمامی مردان‌ مديان‌ در جنگ‌ كشته‌ شدند.
پنج‌ پادشاه‌ مديان‌ به‌ نامهای اَوی، راقم‌، صور، حور و رابع‌ در ميان‌ كشته‌شدگان‌ بودند. بلعام‌ پسر بعور نيز كشته‌ شد.

آنوقت‌ سپاه‌ اسرائيل‌ تمام‌ زنان‌ و بچه‌ها را به‌ اسيری گرفته‌، گله‌ها و رمه‌ها و اموالشان‌ را غارت‌ كردند. سپس‌ همه‌ء شهرها، روستاها و قلعه‌های مديان‌ را آتش‌ زدند.
12 آنها اسيران‌ و غنايم‌ جنگی را پيش‌ موسی و العازار كاهن‌ و بقيه‌ء قوم‌ اسرائيل‌ آوردند كه‌ در دشت‌ موآب‌ كنار رود اردن‌، روبروی شهر اريحا اردو زده‌ بودند.
13 موسی و العازار كاهن‌ و همهء‌ رهبران‌ قوم‌ به‌ استقبال‌ سپاه‌ اسرائيل‌ رفتند،
14 ولی موسی بر فرماندهان‌ سپاه‌ خشمگين‌ شد
15 و از آنها پرسيد: "چرا زنها را زنده‌ گذارده‌ايد؟
16 اينها همان‌ كسانی هستند كه‌ نصيحت‌ بلعام‌ را گوش‌ كردند و قوم‌ اسرائيل‌ را در فغور به‌ بت‌پرستی كشاندند و قوم‌ ما را دچار بلا كردند.
17 پس‌ تمامی پسران‌ و زنان‌ شوهردار را بكشيد.
18 فقط‌ دخترهای باكره‌ را برای خود زنده‌ نگهداريد.
19 حال‌، هر كدام‌ از شما كه‌ كسی را كشته‌ يا كشته‌ای را لمس‌ كرده‌، مدت‌ هفت‌ روز از اردوگاه‌ بيرون‌ بماند. بعد در روزهای سوم‌ و هفتم‌، خود و اسيرانتان‌ را طاهر سازيد.
20 همچنين‌ به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ همه‌ء لباس‌های خود و هر چه‌ را كه‌ از چرم‌، پشم‌ بز و چوب‌ ساخته‌ شده‌، طاهر سازيد."

21 آنگاه‌ العازار كاهن‌ به‌ مردانی كه‌ به‌ جنگ‌ رفته‌ بودند گفت‌: "قانونی كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ چنين‌ است‌:
22 طلا، نقره‌، مفرغ‌، آهن‌، روی، سرب‌ و يا هر چيز ديگری را كه‌ در آتش‌ نمی‌سوزد، بايد از آتش‌ بگذرانيد و با آب‌ طهارت‌، آن‌ را طاهر سازيد. ولی هر چيزی كه‌ در آتش‌ می‌سوزد، بايد فقط‌ بوسيله‌ء آب‌ طاهر گردد.
24 روز هفتم‌ بايد لباس‌های خود را شسته‌، طاهر شويد و پس‌ از آن‌ به‌ اردوگاه‌ بازگرديد."

تقسيم‌ غنايم‌

25 خداوند به‌ موسی فرمود:
26 "تو و العازار كاهن‌ و رهبران‌ قبايل‌ اسرائيل‌ بايد از تمام‌ غنايم‌ جنگی، چه‌ انسان‌ و چه‌ حيواناتی كه‌ آورده‌ايد، صورت‌ برداری كنيد.
27 بعد آنها را به‌ دو قسمت‌ تقسيم‌ كنيد. نصف‌ آن‌ را به‌ سپاهيانی بدهيد كه‌ به‌ جنگ‌ رفته‌اند و نصف‌ ديگر را به‌ بقيه‌ء قوم‌ اسرائيل‌.
28 از همه‌ء اسيران‌، گاوها، الاغها و گوسفندهايی كه‌ به‌ سپاهيان‌ تعلق‌ می‌گيرد، يک در پانصد سهم‌ خداوند است‌.
29 اين‌ سهم‌ را به‌ العازار كاهن‌ بدهيد تا آن‌ را بعنوان‌ هديه‌ء مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ نمايد.
30 همچنين‌ از تمامی اسيران‌، گاوها، الاغها و گوسفندهايی كه‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ داده‌ شده‌ است‌ يک در پنجاه‌ بگيريد و آن‌ را به‌ لاوی‌هايی كه‌ مسئول‌ خيمه‌ء عبادت‌ هستند بدهيد."

31 پس‌ موسی و العازار همانطور كه‌ خداوند دستور داده‌ بود عمل‌ كردند.
35 همه‌ء غنايم‌ (غير از جواهرات‌، لباسها و چيزهای ديگری كه‌ سربازان‌ برای خود نگهداشته‌ بودند) 000ر32 دختر باكره‌، 000ر675 گوسفند، 000ر72 گاو و 000ر61 الاغ‌ بود.

40 نصف‌ كل‌ غنيمت‌، كه‌ به‌ سپاهيان‌ داده‌ شد، از اين‌ قرار بود:

000ر16 دختر (32 دختر به‌ خداوند داده‌ شد)،

500ر337 رأس‌ گوسفند (675 رأس‌ از آن‌ به‌ خداوند داده‌ شد)،

000ر36 رأس‌ گاو (72 رأس‌ از آن‌ به‌ خداوند داده‌ شد)،

500ر30 رأس‌ الاغ‌ (61 رأس‌ از آن‌ به‌ خداوند داده‌ شد).

41 همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی امر كرده‌ بود، تمامی سهم‌ خداوند به‌ العازار كاهن‌ داده‌ شد.

46 سهم‌ بقيهء‌ قوم‌ اسرائيل‌ با سهم‌ سپاهيان‌ برابر و از اين‌ قرار بود:

000ر16 دختر،

500ر337 رأس‌ گوسفند،

000ر36 رأس‌ گاو،

500ر30 رأس‌ الاغ‌.

47 طبق‌ اوامر خداوند، موسی يک در پنجاه‌ از اينها را به‌ لاوی‌ها داد.

48 بعد فرماندهان‌ سپاه‌ پيش‌ موسی آمده‌، گفتند: "ما تمام‌ افرادی را كه‌ به‌ جنگ‌ رفته‌ بودند شمرده‌ايم‌. حتی يک نفر از ما كشته‌ نشده‌ است‌.
50 بنابراين‌ از زيورهای طلا، بازوبندها، دست‌بندها، انگشترها، گوشواره‌ها و گردن‌بندهايی كه‌ به‌ غنيمت‌ گرفته‌ايم‌ هديه‌ء شكرگزاری برای خداوند آورده‌ايم‌ تا خداوند جانهای ما را حفظ‌ كند."

51 موسی و العازار اين‌ هديه‌ را كه‌ فرماندهان‌ سپاه‌ آورده‌ بودند قبول‌ كردند. وزن‌ كل‌ آن‌ حدود دويست‌ كيلوگرم‌ بود.
53 (سربازان‌ غنايم‌ خود را برای خودشان‌ نگهداشته‌ بودند.)
54 موسی و العازار آن‌ هديه‌ را به‌ خيمه‌ء عبادت‌ بردند تا آن‌ هديه‌ در آنجا يادآور قوم‌ اسرائيل‌ در حضور خداوند باشد.

قبيله‌های شرق‌ رود اردن‌

(تثنيه‌ 3: 12-22)

Copyright information for FCB