Numbers 7

هدايای تقديمی برای تقديس‌ خيمهء عبادت‌

1موسی در روزی كه‌ برپاسازی خيمه‌ء عبادت‌ را به‌ پايان‌ رسانيد تمامی قسمت‌های آن‌ را به‌ انضمام‌ قربانگاه‌ و لوازم‌ آن‌ تدهين‌ و تقديس‌ نمود.
2آنوقت‌ رهبران‌ اسرائيل‌، يعنی سران‌ قبايل‌ كه‌ ترتيب‌ سرشماری را داده‌ بودند، هدايای خود را آوردند.
3ايشان‌ شش‌ عرابه‌ء سر پوشيده‌ (يک عرابه‌ برای دو رهبر) كه‌ هر عرابه‌ را دو گاو می‌كشيدند آورده‌، در برابر خيمه‌ء عبادت‌ به‌ خداوند تقديم‌ كردند.

4خداوند به‌ موسی فرمود: "هدايای ايشان‌ را قبول‌ كن‌ و از آنها برای كار عبادتگاه‌ استفاده‌ نما. آنها را به‌ لاوی‌ها بده‌ تا برای كارشان‌ از آنها استفاده‌ كنند."

6پس‌ موسی، عرابه‌ و گاوها را در اختيار لاوی‌ها گذاشت‌.
7دو عرابه‌ و چهار گاو به‌ طايفه‌ء جرشون‌ داد تا برای كار خود از آنها استفاده‌ كنند
8و چهار عرابه‌ و هشت‌ گاو نيز به‌ طايفه‌ء مراری كه‌ تحت‌ رهبری ايتامار پسر هارون‌ بودند، داد تا برای كارشان‌ از آنها استفاده‌ كنند.
9به‌ بنی‌قهات‌ گاو يا عرابه‌ داده‌ نشد، چون‌ قرار بود ايشان‌ سهم‌ بار خود را از اسباب‌ خيمه‌ء عبادت‌، روی دوش‌ حمل‌ كنند.

10رهبران‌ در روزی كه‌ قربانگاه‌ تدهين‌ شد هدايايی نيزبرای تبرک آن‌ تقديم‌ كردند و آنها را جلو قربانگاه‌ گذاشتند.
11خداوند به‌ موسی فرمود: "هر روز يكی از رهبران‌، هديهء‌ خود را جهت‌ تبرک قربانگاه‌ تقديم‌ كند."

83پس‌ رهبران‌، هدايای خود را به‌ ترتيب‌ زير تقديم‌ نمودند:

روز از قبيله‌ اسم‌ رهبر

اول‌ يهودا نحشون‌ پسر عميناداب‌

دوم‌ يساكار نتنائيل‌ پسر صوغر

سوم‌ زبولون‌ الياب‌ پسر حيلون‌

چهارم‌ رئوبين‌ اليصور پسر شدی‌ئور

پنجم‌ شمعون‌ شلومی‌ئيل‌ پسر صوريشدای‌

ششم‌ جاد الياساف‌ پسر دعوئيل‌

هفتم‌ افرايم‌ اليشمع‌ پسر عميهود

هشتم‌ منسی جملی‌ئيل‌ پسر فدهصور

نهم‌ بنيامين‌ ابيدان‌ پسر جدعونی‌

دهم‌ دان‌ اخيعزر پسر عميشدای‌

يازدهم‌ اشير فجعی‌ئيل‌ پسر عكران‌

دوازدهم‌ نفتالی‌ اخيرع‌ پسر عينان‌

هدايای تقديمی هر يک از رهبران‌ كه‌ كاملاً مشابه‌ يكديگر بود عبارت‌ بودند از: يک سينی نقره‌ای به‌ وزن‌ 5ر1 كيلوگرم‌ با يک كاسه‌ء نقره‌ای به‌ وزن‌ 800 گرم‌ كه‌ هر دو پر از آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با روغن‌ برای هديهء‌ آردی بود؛ يک ظرف‌ طلايی به‌ وزن‌ 110 گرم‌ پر از بخور خوشبو؛ يک گاو نر جوان‌، يک قوچ‌ و يک بره‌ء نر يكساله‌ برای قربانی سوختنی؛ يک بز نر برای قربانی گناه‌؛ دو گاو نر، پنج‌ قوچ‌، پنج‌ بز نر و پنج‌ بره‌ء نر يكساله‌ برای قربانی سلامتی.

88بنابراين‌، در روزی كه‌ قربانگاه‌ تدهين‌ شد آن‌ را بوسيله‌ء هدايايی كه‌ سران‌ قبايل‌ اسرائيل‌ آورده‌ بودند تبرک كردند. اين‌ هدايا عبارت‌ بودند از: دوازده‌ سينی نقره‌ای هر كدام‌ به‌ وزن‌ تقريبی 5ر1 كيلوگرم‌؛ دوازده‌ كاسهء‌ نقره‌ای، هركدام‌ به‌ وزن‌ تقريبی 800 گرم‌ (پس‌ وزن‌ تمام‌ نقره‌ء اهدايی حدود 6ر27 كيلوگرم‌ بود)؛ دوازده‌ ظرف‌ طلايی، هر يک به‌ وزن‌ تقريبی 110 گرم‌ كه‌ وزن‌ كل‌ آنها حدود 32ر1 كيلوگرم‌ بود؛ دوازده‌ گاو نر، دوازده‌ قوچ‌، دوازده‌ بز نر يكساله‌ (با هدايای آردی همراه‌ آنها) برای قربانی سوختنی، دوازده‌ بز نر برای قربانی گناه‌؛ بيست‌ و چهار گاو نر جوان‌، شصت‌ قوچ‌، شصت‌ بز نر و شصت‌ بره‌ء نر يكساله‌ برای قربانی سلامتی.

89وقتی كه‌ موسی وارد خيمهء‌ عبادت‌ شد تا با خدا گفتگو كند، از بالای تخت‌ رحمت‌ كه‌ روی صندوق‌ عهد قرار داشت‌ يعنی از ميان‌ دو مجسمه‌ء فرشته‌، صدای خدارا كه‌ با او سخن‌ می‌گفت‌ شنيد.

Copyright information for FCB