Numbers 8

طرز قرار دادن‌ چراغها

خداوند به‌ موسی فرمود:
"به‌ هارون‌ بگو كه‌ وقتی چراغها را در چراغدان‌ روشن‌ می كند طوری باشد كه‌ نور هفت‌ چراغ‌، جلو چراغدان‌ بتابد."

پس‌ هارون‌ همين‌ كار را كرد.
چراغدان‌ از تزيينات‌ پايه‌ گرفته‌ تا شاخه‌هايش‌ تمام‌ از طلا ساخته‌ شده‌ بود. اين‌ چراغدان‌ دقيقاً طبق‌ همان‌ طرحی ساخته‌ شده‌ بود كه‌ خداوند به‌ موسی نشان‌ داده‌ بود.

وقف‌ لاوی‌ها

سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: "اكنون‌ لاوی‌ها را از بقيه‌ء قوم‌ اسرائيل‌ جدا كن‌ و آنها را تطهير نما.
اين‌ عمل‌ را با پاشيدن‌ آب‌ طهارت‌ بر آنها شروع‌ نموده‌، سپس‌ به‌ آنان‌ بگو كه‌ تمام‌ موی بدن‌ خود را تراشيده‌، لباسها و تنشان‌ را بشويند.
از ايشان‌ بخواه‌ كه‌ يک گاو جوان‌ و هديه‌ء آردی آن‌ راكه‌ از آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با روغن‌ تهيه‌ شده‌ با يک گاو جوان‌ ديگر برای قربانی گناه‌ بياورند.
بعد در حضور مردم‌، لاوی‌ها را به‌ كنار در خيمه‌ء عبادت‌ بياور.
10 در آنجا رهبران‌ اسرائيل‌ دستهای خود را روی سر آنها بگذارند،
11 و هارون‌ آنان‌ را بجای تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ بعنوان‌ هديه‌ء مخصوص‌، وقف‌ خداوند نمايد تا لاوی‌ها بجای تمامی قوم‌، خداوند را خدمت‌ كنند.

12 "سپس‌ رهبران‌ لاوی‌ها دستهای خود را بر سر گاوها گذارده‌، آنها را به‌ حضور خداوند تقديم‌ كنند تا يكی برای قربانی گناه‌ و ديگری برای قربانی سوختنی، بجهت‌ لاوی‌ها كفاره‌ شود.
13 آنوقت‌ لاوی‌ها بايد بعنوان‌ هديه‌ء مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ شده‌ توسط‌ هارون‌ و پسرانش‌ به‌ خدمت‌ گماشته‌ شوند.
14 به‌ اين‌ طريق‌، لاوی‌ها را از ميان‌ بقيهء‌ قوم‌ اسرائيل‌ جدا كن‌ و ايشان‌ از آن‌ من‌ خواهند بود.
15 پس‌ از آنكه‌ لاوی‌ها را به‌ اين‌ ترتيب‌ تطهير و وقف‌ نمودی، ايشان‌ خدمت‌ خود را در خيمه‌ء عبادت‌ آغاز خواهند كرد.

16 "لاوی‌ها از ميان‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ به‌ من‌ تعلق‌ دارند و من‌ آنها را بجای همه‌ء پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ قبول‌ كرده‌ام‌؛
17 زيرا همه‌ نخست‌زادگان‌ در ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌، چه‌ انسان‌ و چه‌ حيوان‌، به‌ من‌ تعلق‌ دارند. همان‌ شبی كه‌ نخست‌زادگان‌ مصريها را كشتم‌ اينها را به‌ خود اختصاص‌ دادم‌.
18 آری، من‌ لاوی‌ها را بجای تمام‌ پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ پذيرفته‌ام‌
19 و من‌ لاوی‌ها را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ هديه‌ می‌كنم‌. لاوی‌ها بايد وظايف‌ مقدسی را كه‌ بر عهدهء‌ قوم‌ اسرائيل‌ می‌باشد، در خيمهء‌ عبادت‌ انجام‌ داده‌، قربانی‌های قوم‌ را تقديم‌ نمايند و برای ايشان‌ كفاره‌ كنند تا وقتی بنی‌اسرائيل‌ به‌ قدس‌ نزديک می‌شوند بلايی بر سر آنها نيايد."

20 پس‌ موسی و هارون‌ و قوم‌ اسرائيل‌ با پيروی دقيق‌ از دستوراتی كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ بود، لاوی‌ها را وقف‌ نمودند.
21 لاويها خود را طاهر ساخته‌، لباس‌هايشان‌ را شستند و هارون‌ آنان‌ را بعنوان‌ هديه‌ء مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ نمود. بعد به‌ منظور تطهير نمودن‌ لاوی‌ها برای ايشان‌ مراسم‌ كفاره‌ را بجا آورد.
22 همه‌ چيز درست‌ طبق‌ دستوراتی كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ بود، انجام‌ گرديد و به‌ اين‌ ترتيب‌ لاوی‌ها بعنوان‌ دستياران‌ هارون‌ و پسرانش‌، آماده‌ء خدمت‌ در خيمهء‌ عبادت‌ شدند.

23 خداوند همچنين‌ به‌ موسی فرمود:
24 "لاوی‌ها بايد خدمت‌ در عبادتگاه‌ را از سن‌ بيست‌ و پنج‌ سالگی يا بالاتر شروع‌ كنند
25 و در سن‌ پنجاه‌ سالگی بازنشسته‌ شوند.
26 پس‌ از بازنشستگی می‌توانند در خيمه‌ء عبادت‌، برادران‌ خود را در انجام‌ وظايفشان‌ ياری دهند، ولی خود، مستقيم‌ مسئوليتی نخواهند داشت‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ وظايف‌ لاوی‌ها را به‌ ايشان‌ محول‌ كن‌."

Copyright information for FCB