Numbers 8

طرز قرار دادن‌ چراغها

1خداوند به‌ موسی فرمود:
2"به‌ هارون‌ بگو كه‌ وقتی چراغها را در چراغدان‌ روشن‌ می كند طوری باشد كه‌ نور هفت‌ چراغ‌، جلو چراغدان‌ بتابد."

3پس‌ هارون‌ همين‌ كار را كرد.
4چراغدان‌ از تزيينات‌ پايه‌ گرفته‌ تا شاخه‌هايش‌ تمام‌ از طلا ساخته‌ شده‌ بود. اين‌ چراغدان‌ دقيقاً طبق‌ همان‌ طرحی ساخته‌ شده‌ بود كه‌ خداوند به‌ موسی نشان‌ داده‌ بود.

وقف‌ لاوی‌ها

5سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: "اكنون‌ لاوی‌ها را از بقيه‌ء قوم‌ اسرائيل‌ جدا كن‌ و آنها را تطهير نما.
7اين‌ عمل‌ را با پاشيدن‌ آب‌ طهارت‌ بر آنها شروع‌ نموده‌، سپس‌ به‌ آنان‌ بگو كه‌ تمام‌ موی بدن‌ خود را تراشيده‌، لباسها و تنشان‌ را بشويند.
8از ايشان‌ بخواه‌ كه‌ يک گاو جوان‌ و هديه‌ء آردی آن‌ راكه‌ از آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با روغن‌ تهيه‌ شده‌ با يک گاو جوان‌ ديگر برای قربانی گناه‌ بياورند.
9بعد در حضور مردم‌، لاوی‌ها را به‌ كنار در خيمه‌ء عبادت‌ بياور.
10در آنجا رهبران‌ اسرائيل‌ دستهای خود را روی سر آنها بگذارند،
11و هارون‌ آنان‌ را بجای تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ بعنوان‌ هديه‌ء مخصوص‌، وقف‌ خداوند نمايد تا لاوی‌ها بجای تمامی قوم‌، خداوند را خدمت‌ كنند.

12"سپس‌ رهبران‌ لاوی‌ها دستهای خود را بر سر گاوها گذارده‌، آنها را به‌ حضور خداوند تقديم‌ كنند تا يكی برای قربانی گناه‌ و ديگری برای قربانی سوختنی، بجهت‌ لاوی‌ها كفاره‌ شود.
13آنوقت‌ لاوی‌ها بايد بعنوان‌ هديه‌ء مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ شده‌ توسط‌ هارون‌ و پسرانش‌ به‌ خدمت‌ گماشته‌ شوند.
14به‌ اين‌ طريق‌، لاوی‌ها را از ميان‌ بقيهء‌ قوم‌ اسرائيل‌ جدا كن‌ و ايشان‌ از آن‌ من‌ خواهند بود.
15پس‌ از آنكه‌ لاوی‌ها را به‌ اين‌ ترتيب‌ تطهير و وقف‌ نمودی، ايشان‌ خدمت‌ خود را در خيمه‌ء عبادت‌ آغاز خواهند كرد.

16"لاوی‌ها از ميان‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ به‌ من‌ تعلق‌ دارند و من‌ آنها را بجای همه‌ء پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ قبول‌ كرده‌ام‌؛
17زيرا همه‌ نخست‌زادگان‌ در ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌، چه‌ انسان‌ و چه‌ حيوان‌، به‌ من‌ تعلق‌ دارند. همان‌ شبی كه‌ نخست‌زادگان‌ مصريها را كشتم‌ اينها را به‌ خود اختصاص‌ دادم‌.
18آری، من‌ لاوی‌ها را بجای تمام‌ پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ پذيرفته‌ام‌
19و من‌ لاوی‌ها را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ هديه‌ می‌كنم‌. لاوی‌ها بايد وظايف‌ مقدسی را كه‌ بر عهدهء‌ قوم‌ اسرائيل‌ می‌باشد، در خيمهء‌ عبادت‌ انجام‌ داده‌، قربانی‌های قوم‌ را تقديم‌ نمايند و برای ايشان‌ كفاره‌ كنند تا وقتی بنی‌اسرائيل‌ به‌ قدس‌ نزديک می‌شوند بلايی بر سر آنها نيايد."

20پس‌ موسی و هارون‌ و قوم‌ اسرائيل‌ با پيروی دقيق‌ از دستوراتی كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ بود، لاوی‌ها را وقف‌ نمودند.
21لاويها خود را طاهر ساخته‌، لباس‌هايشان‌ را شستند و هارون‌ آنان‌ را بعنوان‌ هديه‌ء مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ نمود. بعد به‌ منظور تطهير نمودن‌ لاوی‌ها برای ايشان‌ مراسم‌ كفاره‌ را بجا آورد.
22همه‌ چيز درست‌ طبق‌ دستوراتی كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ بود، انجام‌ گرديد و به‌ اين‌ ترتيب‌ لاوی‌ها بعنوان‌ دستياران‌ هارون‌ و پسرانش‌، آماده‌ء خدمت‌ در خيمهء‌ عبادت‌ شدند.

23خداوند همچنين‌ به‌ موسی فرمود:
24"لاوی‌ها بايد خدمت‌ در عبادتگاه‌ را از سن‌ بيست‌ و پنج‌ سالگی يا بالاتر شروع‌ كنند
25و در سن‌ پنجاه‌ سالگی بازنشسته‌ شوند.
26پس‌ از بازنشستگی می‌توانند در خيمه‌ء عبادت‌، برادران‌ خود را در انجام‌ وظايفشان‌ ياری دهند، ولی خود، مستقيم‌ مسئوليتی نخواهند داشت‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ وظايف‌ لاوی‌ها را به‌ ايشان‌ محول‌ كن‌."

Copyright information for FCB