Proverbs 11

1خداوند از تقلب‌ و كلاه‌برداری متنفر است‌، ولی درستكاری و صداقت‌ را دوست‌ دارد.

2تكبر باعث‌ سرافكندگی می‌شود، پس‌ دانا كسی است‌ كه‌ فروتن‌ باشد.

3صداقت‌ مرد درستكار راهنمای اوست‌، اما نادرستی شخص‌ بدكار، او را به‌ نابودی می‌كشاند.
4در روز داوری مال‌ و ثروت‌ به‌ داد تو نمی‌رسد، اما صداقت‌ می‌تواند تو را از مرگ‌ برهاند.

5صداقت‌ درستكاران‌ راه‌شان‌ را هموار می‌كند، اما بدكاران‌ در زير بار سنگين‌ گناهان‌ خود از پا در می‌آيند.

6صداقت‌ نيكان‌ آنها را نجات‌ می‌دهد، ولی بدكاران‌ در دام‌ خيانت‌ خود گرفتار می‌شوند.

7آدم‌ خدانشناس‌ وقتی بميرد همه‌ء اميدهايش‌ از بين‌ می‌رود وانتظاری كه‌ از قدرتش‌ داشت‌ نقش‌ بر آب‌ می‌شود.

8مرد درستكار از تنگنا رهايی می‌يابد و مرد بدكار بجای او گرفتار می‌شود.

9حرفهای مرد خدانشناس‌ انسان‌ را به‌ هلاكت‌ می‌كشاند، اما حكمت‌ شخص‌ درستكار او را از هلاكت‌ می‌رهاند.

10تمام‌ شهر برای موفقيت‌ آدم‌ خوب‌ شادی می‌كنند و از مرگ‌ آدم‌ بد خوشحال‌ می‌شوند.

11از بركت‌ وجود خداشناسان‌ شهر ترقی می‌كند، اما شرارت‌ بدكاران‌ موجب‌ تباهی آن‌ می‌شود.

12كسی كه‌ در باره‌ء ديگران‌ با تحقير صحبت‌ می‌كند آدم‌ نادانی است‌. آدم‌ عاقل‌ جلو زبان‌ خود را می‌گيرد.

13خبرچين‌ هر جا می‌رود اسرار ديگران‌ را فاش‌ می‌كند، ولی شخص‌ امين‌، اسرار را در دل‌ خود مخفی نگه‌ می‌دارد.

14بدون‌ رهبری خردمندانه‌، ملت‌ در زحمت‌ می‌افتد؛ اما وجود مشاوران‌ زياد امنيت‌ كشور را تضمين‌ می‌كند.

15ضامن‌ آدم‌ غريب‌ نشو چون‌ ضرر خواهی ديد. اگر می‌خواهی در دردسر نيفتی ضامن‌ كسی نشو.

16زن‌ نيكو سيرت‌، عزت‌ و احترام‌ به‌ دست‌ می‌آورد، اما مردان‌ قوی فقط‌ می‌توانند ثروت‌ به‌ چنگ‌ آورند.

17مرد رحيم‌ به‌ خودش‌ نفع‌ می‌رساند، اما آدم‌ ستمگر به‌ خودش‌ لطمه‌ می‌زند.

18ثروت‌ شخص‌ بدكار، موقتی و ناپايدار است‌، ولی اجرت‌ آدم‌ خوب‌ جاودانی است‌.

19شخص‌ درستكار از حيات‌ برخوردار می‌شود، اما آدم‌ بدكار بسوی مرگ‌ می‌رود.

20خداوند از افراد بدطينت‌ متنفر است‌، ولی از درستكاران‌ خشنود می‌باشد.

21مطمئن‌ باش‌ بدكاران‌ مجازات‌ خواهند شد، اما درستكاران‌ رهايی خواهند يافت‌.

22زيبايی در زن‌ نادان‌ مانند حلقه‌ء طلا در پوزه‌ء گراز است‌.

23آرزوی نيكان‌ هميشه‌ برآورده‌ می‌شود، اما خشم‌ خدا در انتظار بدكاران‌ است‌.

24هستند كسانی كه‌ با سخاوت‌ خرج‌ می‌كنند و با اين‌ وجود ثروتمند می‌شوند؛ و هستند كسانی كه‌ بيش‌ از اندازه‌ جمع‌ می‌كنند، اما عاقبت‌ نيازمند می‌گردند.

25شخص‌ سخاوتمند كامياب‌ می‌شود و هر كه‌ ديگران‌ را سيراب‌ كند خود نيز سيراب‌ خواهد شد.

26كسی كه‌ غله‌اش‌ را احتكار می‌كند تا به‌ قيمت‌ گرانتری بفروشد، مورد نفرين‌ مردم‌ قرار خواهد گرفت‌، ولی دعای خير مردم‌ همراه‌ كسی خواهد بود كه‌ غله‌ خود را در زمان‌ احتياج‌ به‌ آنها می‌فروشد.

27اگر در پی نيكی باشی مورد لطف‌ خدا خواهی بود، ولی اگر بدنبال‌ بدی بروی جز بدی چيزی نصيبت‌ نخواهد شد.

28كسی كه‌ بر ثروت‌ خود تكيه‌ كند خواهد افتاد، اما درستكاران‌ كه‌ بر خدا تكيه‌ می‌كنند مانند درخت‌ سبز شكوفه‌ خواهند آورد.

29شخص‌ نادانی كه‌ باعث‌ ناراحتی خانواده‌اش‌ می‌شود سرانجام‌ هستی خود را از دست‌ خواهد داد و برده‌ دانايان‌ خواهد شد.

30ثمره‌ كار خداشناسان‌ حيات‌بخش‌ است‌ و تمام‌ كسانی كه‌ مردم‌ را بسوی نجات‌ هدايت‌ می‌كنند دانا هستند.

31اگر درستكاران‌ پاداش‌ اعمال‌ خود را در اين‌ دنيا می‌يابند، بدون‌ شک گناهكاران‌ و بدكاران‌ نيز بسزای اعمال‌ خود می‌رسند.

Copyright information for FCB