Proverbs 13

1جوان‌ عاقل‌ تأديب‌ پدر خود را می‌پذيرد، ولی جوانی كه‌ همه‌ چيز را به‌ باد مسخره‌ می‌گيرد از پذيرفتن‌ آن‌ سر باز می‌زند.

2سخنان‌ مرد نيک حتی برای خود او نيكوست‌ و جانش‌ را سير می‌كند، اما شخص‌ بدانديش‌ فقط‌ تشنهء‌ ظلم‌ است‌.

3هر كه‌ زبان‌ خود را نگه‌ دارد جان‌ خود را حفظ‌ می‌كند، اما كسی كه‌ نسنجيده‌ سخن‌ بگويد خود را هلاک خواهد كرد.

4آدم‌ تنبل‌ آنچه‌ را كه‌ آرزو می‌كند به‌ دست‌ نمی‌آورد، اما شخص‌ كوشا كامياب‌ می‌شود.

5شخص‌ درستكار از دروغ‌ گفتن‌ نفرت‌ دارد، اما آدم‌ دروغگو رسوا و خوار می‌شود.

6صداقت‌ درستكاران‌ آنها را حفظ‌ می‌كند، اما شرارت‌ بدكاران‌ آنها را به‌ نابودی می‌كشاند.

7هستند كسانی كه‌ وانمود می‌كنند ثروتمندند در حاليكه‌ چيزی ندارند، و هستند كسانی كه‌ خود را فقير نشان‌ می‌دهند اما صاحب‌ ثروت‌ هنگفتی می‌باشند.

8ثروت‌ شخص‌ پولدار صرف‌ حفاظت‌ جان‌ او می‌شود، اما جان‌ آدم‌ فقير را خطری تهديد نمی‌كند.

9زندگی شخص‌ نيک مانند چراغی نورانی می‌درخشد، ولی زندگی گناهكاران‌ مثل‌ چراغی است‌ كه‌ در حال‌ خاموشی است‌.

10تكبر باعث‌ نزاع‌ می‌شود، ولی شخص‌ دانا نصيحت‌ را می‌پذيرد.

11ثروتی كه‌ از راه‌ نادرست‌ به‌ دست‌ بيايد طولی نمی‌كشد كه‌ از دست‌ می‌رود؛ اما دارايی كه‌ با كار و كوشش‌ جمع‌ شود، بتدريج‌ زياد می‌گردد.

12آرزويی كه‌ انجام‌ آن‌ به‌ تعويق‌ افتاده‌ باشد دل‌ را بيمار می‌كند، اما برآورده‌ شدن‌ مراد، شادی و حيات‌ می‌بخشد.

13هر كه‌ دستوری را كه‌ به‌ او داده‌اند خوار بشمارد بی‌سزا نخواهد ماند، اما آنكه‌ آن‌ را اطاعت‌ كند پاداش‌ خواهد يافت‌.

14تعليم‌ مرد دانا چشمه‌ء حيات‌ است‌ و شخص‌ را از دامهای مرگ‌ می‌رهاند.

15دانايی، احترام‌ می‌آورد ولی خيانت‌ به‌ هلاكت‌ منتهی می‌شود.

16مرد دانا سنجيده‌ عمل‌ می‌كند، اما آدم‌ نادان‌ حماقت‌ خود را بروز می‌دهد.

17قاصدی كه‌ قابل‌ اعتماد نباشد باعث‌ گرفتاری می‌شود، اما پيک امين‌ موجب‌ آرامش‌ است‌.

18فقر و رسوايی دامنگير كسی می‌شود كه‌ تأديب‌ را نمی‌پذيرد، اما شخصی كه‌ آن‌ را بپذيرد مورد احترام‌ واقع‌ خواهد شد.

19برآورده‌ شدن‌ آرزوها لذت‌بخش‌ است‌، اما افراد نادان‌ در پی آرزوهای ناپاک خود هستند و نمی‌خواهند از آنها دست‌ بردارند.

20با اشخاص‌ دانا معاشرت‌ كن‌ و دانا خواهی شد، با احمقان‌ بنشين‌ و زيان‌ خواهی ديد.

21بلا دامنگير گناهكاران‌ می‌شود، اما چيزهای خوب‌ نصيب‌ نيكان‌ می‌گردد.

22شخص‌ نيک حتی برای نوه‌هايش‌ ميراث‌ باقی می‌گذارد، اما ثروتی كه‌ گناهكاران‌ اندوخته‌اند به‌ درستكاران‌ می‌رسد.

23زمين‌ آدم‌ فقير ممكن‌ است‌ محصول‌ فراوان‌ بدهد، ولی ظالمان‌ آن‌ را از چنگ‌ او در می‌آورند.

24كسی كه‌ فرزند خود را تنبيه‌ نمی‌كند او را دوست‌ ندارد، اما كسی كه‌ فرزندش‌ را دوست‌ دارد از تأديب‌ او كوتاهی نمی‌كند.

25شخص‌ درستكار از خوراكی كه‌ دارد می‌خورد و سير می‌شود، ولی آدم‌ بدكار گرسنگی می‌كشد.

Copyright information for FCB