Proverbs 16

1انسان‌ نقشه‌های زيادی می‌كشد، اما نتيجه‌ء نهايی آنها در دست‌ خداست‌.

2تمام‌ كارهای انسان‌ بنظر خودش‌ درست‌ است‌، اما انگيزه‌ها را خداوند می‌بيند.

3نقشه‌های خود را به‌ دست‌ خداوند بسپار، آنگاه‌ در كارهايت‌ موفق‌ خواهی شد.

4خداوند هر چيزی را برای هدف‌ و منظوری خلق‌ كرده‌ است‌. او حتی بدكاران‌ را برای مجازات‌ آفريده‌ است‌.

5خداوند از اشخاص‌ متكبر نفرت‌ دارد و هرگز اجازه‌ نخواهد داد آنها از مجازات‌ فرار كنند.

6درستكار و با محبت‌ باش‌ كه‌ خدا گناهت‌ را خواهد بخشيد. از خداوند بترس‌ كه‌ بدی از تو دور خواهد شد.

7وقتی كسی خدا را خشنود می‌سازد، خدا كاری می‌كند كه‌ حتی دشمنان‌ آن‌ شخص‌ نيز با وی از در صلح‌ و آشتی در آيند.

8مال‌ كم‌ كه‌ از راه‌ درست‌ به‌ دست‌ آمده‌ باشد بهتر است‌ از ثروت‌ هنگفتی كه‌ از راه‌ نادرست‌ فراهم‌ شده‌ باشد.

9انسان‌ در فكر خود نقشه‌ها می‌كشد، اما خداوند او را در انجام‌ آنها هدايت‌ می‌كند.

10فرمان‌ پادشاه‌ مانند وحی قطعی است‌، پس‌ او نبايد در داوری اشتباه‌ كند.

11خداوند می‌خواهد در معاملات‌ خود از ترازو و سنگهای درست‌ استفاده‌ كنيد. اين‌ اصل‌ را خداوند بر قرار كرده‌ است‌.

12پادشاهان‌ نمی‌توانند ظلم‌ كنند، زيرا تخت‌ سلطنت‌ از عدالت‌ برقرار می‌ماند.

13پادشاهان‌ اشخاص‌ راستگو را دوست‌ دارند و از وجود ايشان‌ خشنود می‌شوند.

14خشم‌ پادشاه‌ پيک مرگ‌ است‌ ولی مرد عاقل‌ آن‌ را فرو می‌نشاند.

15شادی و رضايت‌ پادشاه‌ مانند ابر بهاری است‌ كه‌ حيات‌ به‌ ارمغان‌ می‌آورد.

16به‌ دست‌ آوردن‌ حكمت‌ و دانايی بهتر است‌ از اندوختن‌ طلا و نقره‌.

17راه‌ خداشناسان‌ دور از هر نوع‌ بدی است‌ و هر كه‌ در اين‌ راه‌ گام‌ بردارد جان‌ خود را حفظ‌ خواهد كرد.

18غرور منجر به‌ هلاكت‌ می‌شود و تكبر به‌ سقوط‌ می‌انجامد.

19بهتر است‌ انسان‌ متواضع‌ باشد و با ستمديدگان‌ بنشيند تا اينكه‌ ميان‌ متكبران‌ باشد و در غنايم‌ آنها سهيم‌ شود.

20آنانی كه‌ كلام‌ خداوند را اطاعت‌ كنند سعادتمند خواهند شد و كسانی كه‌ بر او توكل‌ نمايند بركت‌ خواهند يافت‌.

21دانا را از فهمش‌ می‌شناسند و عالم‌ را از سخنان‌ دلنشينش‌.

22حكمت‌ برای كسانی كه‌ از آن‌ برخوردارند چشمهء‌ حيات‌ است‌، ولی حماقت‌ برای نادانان‌ مجازات‌ به‌ بار می‌آورد.

23سخنان‌ شخص‌ دانا عاقلانه‌ است‌ و تعاليمی كه‌ او می‌دهد مؤثر می‌باشد.

24سخنان‌ محبت‌آميز مانند عسل‌ شيرين‌ است‌ و جان‌ انسان‌ را شفا می‌بخشد.

25راههايی هستند كه‌ بنظر انسان‌ راست‌ می‌آيند، اما عاقبت‌ به‌ مرگ‌ منتهی می‌شوند.

26گرسنگی خوب‌ است‌ زيرا تو را وادار می‌كند كه‌ برای رفع‌ آن‌ كار كنی.

27آدم‌ بدكار نقشه‌های پليد می‌كشد و سخنانش‌ مثل‌ آتش‌ می‌سوزاند.

28شخص‌ بدانديش‌ نزاع‌ به‌ پا می‌كند و آدم‌ سخن‌ چين‌ بهترين‌ دوستان‌ را از هم‌ جدا می‌نمايد.

29آدم‌ ظالم‌ همسايه‌اش‌ را فريب‌ می‌دهد و او را به‌ راه‌ نادرست‌ می‌كشاند.

30شخص‌ بدكار چشمان‌ خود را می‌بندد و لبهايش‌ را جمع‌ می‌كند تا برای انجام‌ مقاصد پليد خود نقشه‌ بكشد.

31عمر طولانی هديه‌ای است‌ كه‌ به‌ نيكان‌ داده‌ می‌شود و موی سفيد تاج‌ زيبايی آنهاست‌.

32صبر از قدرت‌ بهتر است‌ و كسی كه‌ بر خود مسلط‌ باشد از شخصی كه‌ شهری را تسخير نمايد برتر است‌.

انسان‌ قرعه‌ را می‌اندازد، اما حكم‌ آن‌ را خداوند تعيين‌ می‌كند.

Copyright information for FCB