Proverbs 17

1خوردن‌ نان‌ خشک درآرامش‌ بهتر است‌ از خوردن‌ غذای شاهانه‌ در خانه‌ای كه‌ در آن‌ جنگ‌ و دعوا است‌.

2برده‌ء دانا بر پسر شرور ارباب‌ خود تسلط‌ خواهد يافت‌ و در ارثی كه‌ به‌ او می‌رسد شريک خواهد شد.

3طلا و نقره‌ را آتش‌ می‌آزمايد و دل‌ انسان‌ را خدا.

4آدم‌ بدكار از همنشينی با آدمهای بد لذت‌ می‌برد و آدم‌ دروغگو از همنشينی با اشخاص‌ دروغگو.

5مسخره‌ كردن‌ فقرا به‌ منزله‌ء مسخره‌ كردن‌ خدايی است‌ كه‌ ايشان‌ را آفريده‌ است‌. كسانی كه‌ از غم‌ و بدبختی ديگران‌ شاد می‌شوند بی‌سزا نخواهند ماند.

6تاج‌ افتخار پيران‌ نوه‌های ايشان‌ می‌باشند و تاج‌ افتخار فرزندان‌، پدران‌ ايشان‌.

7شخص‌ نجيب‌ هرگز دروغ‌ نمی‌گويد و آدم‌ احمق‌ هرگز سخن‌ با ارزش‌ بر زبان‌ نمی‌آورد.

8رشوه‌ در نظرِ دهنده‌ء آن‌ مثل‌ سنگ‌ جادوست‌ كه‌ او را در هر كاری موفق‌ می‌سازد.

9كسی كه‌ اشتباهات‌ ديگران‌ را می‌پوشاند محبت‌ ايجاد می‌كند، اما آدمی كه‌ آنها را افشا می‌كند باعث‌ جدايی دوستان‌ می‌گردد.

10يک ملامت‌ به‌ شخص‌ فهيم‌ اثرش‌ بيشتر است‌ از صد ضربه‌ شلاق‌ به‌ آدم‌ احمق‌.

11بدكاران‌ فقط‌ در پی ياغيگری هستند بنابراين‌ بشدت‌ مجازات‌ خواهند شد.

12روبرو شدن‌ با ماده‌ خرسی كه‌ بچه‌هايش‌ را از او گرفته‌اند بهتر است‌ از روبرو شدن‌ با شخص‌ نادانی كه‌ گرفتار حماقت‌ شده‌ است‌.

13اگر خوبی را با بدی تلافی كنی، بلا از خانه‌ات‌ دور نخواهد شد.

14شروع‌ كردن‌ دعوا مانند ايجاد رخنه‌ در سد آب‌ است‌، پس‌ جر و بحث‌ را ختم‌ كن‌ پيش‌ از آنكه‌ به‌ دعوا منجر شود.

15خداوند از كسانی كه‌ بی‌گناه‌ را محكوم‌ و گناهكار را تبرئه‌ می‌كنند متنفر است‌.

16صرف‌ پول‌ برای آموزش‌ آدم‌ احمق‌ بی‌فايده‌ است‌، زيرا او طالب‌ حكمت‌ نيست‌.

17دوست‌ واقعی در هر موقعيتی محبت‌ می‌كند و برادر برای كمک بهنگام‌ گرفتاری تولد يافته‌ است‌.

18فقط‌ شخص‌ كم‌ عقل‌ است‌ كه‌ ضامن‌ شخص‌ ديگری می‌شود.

19شخص‌ ستيزه‌جو گناه‌ را دوست‌ دارد و آدم‌ بلند پرواز خرابی به‌ بار می‌آورد.

20شخص‌ بدانديش‌ كامياب‌ نخواهد شد و آدم‌ فريبكار در دام‌ بلا گرفتار خواهد گرديد.

21فرزند احمق‌ مايه‌ء غم‌ و غصه‌ء والدينش‌ می‌باشد.

22شادی دل‌ مانند دارو شفابخش‌ است‌ اما روح‌ پژمرده‌ انسان‌ را بيمار می‌كند.

23آدم‌ بدكار پنهانی رشوه‌ می‌گيرد و مانع‌ اجرای عدالت‌ می‌شود.

24هدف‌ مردان‌ عاقل‌ تحصيل‌ حكمت‌ است‌، اما شخص‌ نادان‌ در زندگی هيچ‌ هدفی ندارد.

25پسر احمق‌ مايه‌ء غصه‌ء پدر و تلخكامی مادر است‌.

26مجازات‌ كردن‌ نيكان‌ و تنبيه‌ نمودن‌ اشخاص‌ نجيب‌ بخاطر صداقتشان‌، كار نادرستی است‌.

27شخص‌ دانا پرحرفی نمی‌كند و آدم‌ فهميده‌ آرام‌ و صبور است‌.
28آدم‌ احمق‌ نيز اگر سكوت‌ كند و حرف‌ نزند او را دانا و فهيم‌ می‌شمارند.

Copyright information for FCB