Proverbs 2

پاداش‌ حكمت‌

ای پسرم‌، اگر به‌ سخنانم‌ گوش‌ بدهی و دستوراتم‌ را اطاعت‌ كنی،
به‌ حكمت‌ گوش‌ فرا دهی و طالب‌ دانايی باشی،
و اگر بدنبال‌ فهم‌ و بصيرت‌ بگردی
و آن‌ را مانند نقره‌ بطلبی تا به‌ چنگ‌ آری،
آنگاه‌ خدا را خواهی شناخت‌ و اهميت‌ خداترسی را خواهی آموخت‌.
خداوند بخشنده‌ء حكمت‌ است‌ و سخنان‌ دهان‌ او به‌ انسان‌ فهم‌ و دانش‌ می‌بخشد.
او به‌ آدمهای خوب‌ و درستكار كمک می‌كند و از آنها محافظت‌ می‌نمايد.
او از اشخاص‌ با انصاف‌ و خداشناس‌ حمايت‌ می‌كند.

اگر به‌ سخنانم‌ گوش‌ بدهی، خواهی فهميد كه‌ عدالت‌، انصاف‌ و صداقت‌ چيست‌ و راه‌ درست‌ كدام‌ است‌.
10 حكمت‌ جزو وجود تو خواهد شد و دانش‌ به‌ تو لذت‌ خواهد بخشيد.
11 بصيرت‌ و فهم‌ تو، از تو محافظت‌ خواهد كرد.
12 و تو را از افراد بدكار دور نگه‌ خواهد داشت‌ افرادی كه‌ سخنانشان‌ انسان‌ را منحرف‌ می‌سازد،
13 افرادی كه‌ از راه‌ راست‌ برگشته‌اند و در ظلمت‌ گناه‌ زندگی می‌كنند،
14 افرادی كه‌ از كارهای نادرست‌ لذت‌ می‌برند و از كج‌روی و شرارت‌ خرسند می‌شوند،
15 و هركاری كه‌ انجام‌ می‌دهند از روی حقه‌ بازی و نادرستی است‌.

16 حكمت‌ می‌تواند تو را از زنان‌ بدكاره‌ و سخنان‌ فريبنده‌شان‌ نجات‌ دهد.
17 اين‌ گونه‌ زنان‌، شوهران‌ خود را رها نموده‌، پيمان‌ مقدس‌ زناشويی را شكسته‌اند.
18 مردانی كه‌ به‌ خانه‌های چنين‌ زنانی قدم‌ می‌گذارند، بسوی مرگ‌ و نيستی پيش‌ می‌روند و ديگر به‌ زندگی سابق‌ خود باز نمی‌گردند.

20 اما تو راه‌ خداشناسان‌ را پيش‌ بگير و از راه‌ راست‌ منحرف‌ نشو،
21 زيرا درستكاران‌ و خداشناسان‌ در زمين‌ زندگی خواهند كرد،
22 ولی بدكاران‌ و خدانشناسان‌ از زمين‌ ريشه‌ كن‌ خواهند شد.

Copyright information for FCB