Proverbs 2

پاداش‌ حكمت‌

1ای پسرم‌، اگر به‌ سخنانم‌ گوش‌ بدهی و دستوراتم‌ را اطاعت‌ كنی،
2به‌ حكمت‌ گوش‌ فرا دهی و طالب‌ دانايی باشی،
3و اگر بدنبال‌ فهم‌ و بصيرت‌ بگردی
4و آن‌ را مانند نقره‌ بطلبی تا به‌ چنگ‌ آری،
5آنگاه‌ خدا را خواهی شناخت‌ و اهميت‌ خداترسی را خواهی آموخت‌.
6خداوند بخشنده‌ء حكمت‌ است‌ و سخنان‌ دهان‌ او به‌ انسان‌ فهم‌ و دانش‌ می‌بخشد.
7او به‌ آدمهای خوب‌ و درستكار كمک می‌كند و از آنها محافظت‌ می‌نمايد.
8او از اشخاص‌ با انصاف‌ و خداشناس‌ حمايت‌ می‌كند.

9اگر به‌ سخنانم‌ گوش‌ بدهی، خواهی فهميد كه‌ عدالت‌، انصاف‌ و صداقت‌ چيست‌ و راه‌ درست‌ كدام‌ است‌.
10حكمت‌ جزو وجود تو خواهد شد و دانش‌ به‌ تو لذت‌ خواهد بخشيد.
11بصيرت‌ و فهم‌ تو، از تو محافظت‌ خواهد كرد.
12و تو را از افراد بدكار دور نگه‌ خواهد داشت‌ افرادی كه‌ سخنانشان‌ انسان‌ را منحرف‌ می‌سازد،
13افرادی كه‌ از راه‌ راست‌ برگشته‌اند و در ظلمت‌ گناه‌ زندگی می‌كنند،
14افرادی كه‌ از كارهای نادرست‌ لذت‌ می‌برند و از كج‌روی و شرارت‌ خرسند می‌شوند،
15و هركاری كه‌ انجام‌ می‌دهند از روی حقه‌ بازی و نادرستی است‌.

16حكمت‌ می‌تواند تو را از زنان‌ بدكاره‌ و سخنان‌ فريبنده‌شان‌ نجات‌ دهد.
17اين‌ گونه‌ زنان‌، شوهران‌ خود را رها نموده‌، پيمان‌ مقدس‌ زناشويی را شكسته‌اند.
18مردانی كه‌ به‌ خانه‌های چنين‌ زنانی قدم‌ می‌گذارند، بسوی مرگ‌ و نيستی پيش‌ می‌روند و ديگر به‌ زندگی سابق‌ خود باز نمی‌گردند.

20اما تو راه‌ خداشناسان‌ را پيش‌ بگير و از راه‌ راست‌ منحرف‌ نشو،
21زيرا درستكاران‌ و خداشناسان‌ در زمين‌ زندگی خواهند كرد،
22ولی بدكاران‌ و خدانشناسان‌ از زمين‌ ريشه‌ كن‌ خواهند شد.

Copyright information for FCB