Proverbs 20

1شراب‌ انسان‌ را به‌ كارهای احمقانه‌ وا می‌دارد و مشروب‌ باعث‌ عربده‌كشی می‌شود؛ چه‌ احمقند افرادی كه‌ خود را اسير مشروب‌ می‌كنند.

2غضب‌ پادشاه‌ همچون‌ غرش‌ شير است‌. هر كه‌ خشم‌ او را برانگيزاند جان‌ خود را به‌ خطر می‌اندازد.

3اجتناب‌ از نزاع‌ برای شخص‌، عزت‌ می‌آورد. فقط‌ آدمهای احمق‌ هستند كه‌ نزاع‌ به‌ پا می‌كنند.

4آدم‌ تنبل‌ بموقع‌ زمينش‌ را شخم‌ نمی‌زند، بنابراين‌ در هنگام‌ برداشت‌ محصول‌ هر چه‌ می‌گردد چيزی نمی‌يابد.

5پند نيكو در اعماق‌ دل‌ مشورت‌ دهنده‌ مانند آب‌ در ته‌ چاه‌ است‌ و شخص‌ فهميده‌ آن‌ را بيرون‌ می‌كشد.

6بسيارند كسانی كه‌ ادعا می‌كنند خوب‌ و باوفا هستند، ولی كيست‌ كه‌ بتواند آدم‌ واقعاً باوفايی پيدا كند؟

7فرزندان‌ شخص‌ امين‌ و درستكار در زندگی سعادتمند خواهند شد.

8پادشاهی كه‌ بر مسند قضاوت‌ می‌نشيند بدقت‌ جوانب‌ امر را می‌سنجد و حق‌ را از باطل‌ تشخيص‌ می‌دهد.

9كيست‌ كه‌ بتواند بگويد: "دل‌ خود را پاک نگه‌ داشته‌ام‌ و از گناه‌ مبرا هستم‌."

10خداوند از اشخاصی كه‌ در داد و ستد از وزنه‌ها و پيمانه‌های نادرست‌ استفاده‌ می‌كنند متنفر است‌.

11حتی كودک را می‌توان‌ از طرز رفتارش‌ شناخت‌ و فهميد كه‌ آنچه‌ انجام‌ می‌دهد پاک و درست‌ است‌ يا نه‌.

12گوش‌ شنوا و چشم‌ بينا، هر دو بخشش‌ خداوند هستند.

13اگر خواب‌ را دوست‌ داشته‌ باشی فقير می‌شوی؛ پس‌ بيدار بمان‌ تا سير شوی.

14خريدار به‌ جنس‌ نگاه‌ می‌كند و می‌گويد: "بد است‌!" اما بعد از اينكه‌ آن‌ را خريد از آن‌ تعريف‌ می‌كند.

15سخنان‌ حكيمانه‌ گرانبهاتر از طلا و نادرتر از جواهر است‌.

16از كسی كه‌ نزد تو ضامن‌ شخص‌ غريبی می‌شود گرو بگير.

17نانی كه‌ از راه‌ كلاهبرداری به‌ دست‌ می‌آيد لذيذ است‌، اما سرانجام‌ كام‌ را تلخ‌ می‌كند.

18نقشه‌هايت‌ را بدون‌ مشورت‌ با ديگران‌ عملی نكن‌ و بدون‌ تدبير به‌ جنگ‌ نرو.

19آدم‌ سخن‌چين‌ رازها را فاش‌ می‌كند، پس‌ با چنين‌ شخصی معاشرت‌ نكن‌.

20چراغ‌ زندگی كسی كه‌ پدر و مادر خود را لعنت‌ كند، خاموش‌ خواهد شد.

21مالی كه‌ آسان‌ به‌ دست‌ آمده‌ باشد بركتی نخواهد داشت‌.

22بدی را با بدی تلافی نكن‌، بلكه‌ منتظر باش‌ تا خداوند عمل‌ كند.

23خداوند از اشخاصی كه‌ در داد و ستد از ترازو و سنگهای نادرست‌ استفاده‌ می‌كنند متنفر است‌.

24خداوند راه‌ زندگی ما را تعيين‌ می‌كند، پس‌ انسان‌ چگونه‌ می‌تواند بفهمد زندگی او به‌ كجا ختم‌ می‌شود؟

25هرگز نسنجيده‌ قولی به‌ خداوند نده‌، زيرا ممكن‌ است‌ گرفتار شوی.

26پادشاه‌ دانا بدكاران‌ را تشخيص‌ می‌دهد و آنها را شديداً مجازات‌ می‌كند.

27وجدان‌ انسان‌ به‌ منزلهء‌ چراغ‌ خداوند است‌ كه‌ تمام‌ انگيزه‌های پنهانی او را آشكار می‌سازد.

28هرگاه‌ پادشاهی مهربان‌ و درستكار و دادگستر باشد، سلطنتش‌ پايدار می‌ماند.

29شكوه‌ جوانان‌، قوت‌ ايشان‌ است‌ و عزت‌ پيران‌، تجربه‌ ايشان‌.

30تنبيه‌ برای بدن‌ دردناک است‌ اما دل‌ را از بدی پاک می‌كند.

Copyright information for FCB