Proverbs 21

دل‌ پادشاه‌ در دست‌ خداوند است‌، او آن‌ را مانند آب‌ جوی، به‌ هر سو كه‌ بخواهد هدايت‌ می‌كند.

تمام‌ كارهای انسان‌ بنظر خودش‌ درست‌ است‌، اما انگيزه‌ها را خداوند می‌بيند.

به‌ جا آوردن‌ عدالت‌ و انصاف‌ بيشتر از تقديم‌ قربانی‌ها خداوند را خشنود می‌سازد.

غرور و تكبر گناهانی هستند كه‌ آدم‌ بدكار توسط‌ آنها شناخته‌ می‌شود.

زيركی و كوشش‌، انسان‌ را توانگر می‌كند، اما شتابزدگی باعث‌ فقر می‌شود.

ثروتی كه‌ از راه‌ نادرست‌ به‌ دست‌ آيد، هرگز دوام‌ نمی‌آورد. پس‌ چرا بايد در اين‌ راه‌ جان‌ خود را به‌ خطر بيندازی؟

ظلم‌ بدكارانی كه‌ نمی‌خواهند راستی را به‌ جا آورند، عاقبت‌ بسوی خودشان‌ باز می‌گردد و آنان‌ را نابود می‌كند.

راه‌ آدم‌ گناهكار كج‌ است‌ ولی شخص‌ پاک در راستی گام‌ بر می‌دارد.

سكونت‌ در گوشه‌ء پشت‌ بام‌ بهتر است‌ از زندگی كردن‌ با زن‌ ستيزه‌جو در يک خانه‌ مشترک‌.

10 آدم‌ بدكار ظلم‌ را دوست‌ دارد و حتی همسايه‌اش‌ از دست‌ او در امان‌ نيست‌.

11 جاهلان‌ تا تنبيه‌ شدن‌ مسخره‌كنندگان‌ را نبينند درس‌ عبرت‌ نمی‌گيرند، اما دانايان‌ تنها با شنيدن‌ می‌آموزند.

12 خداشناسان‌ از مشاهده‌ء خراب‌ شدن‌ خانهء‌ بدكاران‌ و هلاكت‌ ايشان‌ پند می‌گيرند.

13 آنكه‌ فرياد فقيران‌ را نشنيده‌ می‌گيرد در روز تنگدستی خود نيز فريادرسی نخواهد داشت‌.

14 هديه‌ای كه‌ در خفا داده‌ می‌شود خشم‌ را می‌خواباند و رشوه‌ء پنهانی غضب‌ شديد را فرو می‌نشاند.

15 اجرای عدالت‌ برای آدم‌ درستكار شادی‌بخش‌ است‌، اما برای آدم‌ بدكار مصيبت‌بار.

16 مرگ‌ در انتظار كسانی است‌ كه‌ از راه‌ حكمت‌ منحرف‌ می‌شوند.

17 كسی كه‌ خوشگذرانی را دوست‌ دارد، تهيدست‌ می‌شود و آدم‌ ميگسار و عياش‌ هرگز ثروتمند نخواهد شد.

18 بدكاران‌ در همان‌ دامی كه‌ برای درستكاران‌ نهاده‌اند، گرفتار می‌شوند.
19 سكونت‌ در بيابان‌ بی‌آب‌ و علف‌ بهتر است‌ از زندگی كردن‌ با زن‌ ستيزه‌جو.

20 خانه‌ء شخص‌ دانا از نعمت‌ و ثروت‌ پر است‌، ولی آدم‌ نادان‌ هر چه‌ به‌ دست‌ می‌آورد برباد می‌دهد.

21 درستكار و مهربان‌ باش‌ تا عمر خوشی داشته‌ باشی و از احترام‌ و موفقيت‌ برخوردار شوی.

22 يک مرد دانا می‌تواند شهر زورمندان‌ را بگيرد و قلعه‌ اعتمادشان‌ را فرو بريزد.

23 هر كه‌ مواظب‌ سخنانش‌ باشد جانش‌ را از مصيبت‌ها نجات‌ خواهد داد.

24 كسانی كه‌ ديگران‌ را مسخره‌ می‌كنند، مغرور و متكبرند.

25 داشتن‌ اشتياق‌ و آرزو برای شخص‌ تنبل‌ كشنده‌ است‌، زيرا برای رسيدن‌ به‌ آن‌ تن‌ به‌ كار نمی‌دهد.
26 او تمام‌ روز در آرزوی گرفتن‌ به‌ سر می‌برد؛ ولی شخص‌ خداشناس‌ سخاوتمند است‌ و از بخشيدن‌ به‌ ديگران‌ دريغ‌ نمی‌كند.

27 خدا از قربانيهای بدكاران‌ نفرت‌ دارد، بخصوص‌ اگر با نيت‌ بد تقديم‌ شده‌ باشد.

28 شاهد دروغگو نابود خواهد شد، اما سخنان‌ شخص‌ امين‌ تا ابد باقی خواهد ماند.

29 آدم‌ بدكار خودسرانه‌ عمل‌ می‌كند، اما شخص‌ درستكار تمام‌ جوانب‌ امر را می‌سنجد.

30 هيچ‌ حكمت‌ و بصيرت‌ و نقشه‌ای نمی‌تواند عليه‌ خداوند عمل‌ كند.

31 انسان‌ اسب‌ را برای روز جنگ‌ آماده‌ می‌كند، ولی پيروزی را خداوند می‌بخشد.

Copyright information for FCB