Proverbs 28

بدكاران‌ می‌گريزند، در حاليكه‌ كسی آنها را تعقيب‌ نمی‌كند! ولی خداشناسان‌ چون‌ شير، شجاع‌ هستند.

وقتی ملتی گرفتار فساد شود، دولتش‌ به‌ آسانی سرنگون‌ می‌گردد، اما رهبران‌ درستكار و عاقل‌ مايهء‌ ثبات‌ مملكت‌ هستند.

حاكمی كه‌ بر فقرا ظلم‌ می‌كند مانند باران‌ تندی است‌ كه‌ محصول‌ را از بين‌ می‌برد.

بی‌توجهی نسبت‌ به‌ قانون‌، ستايش‌ بدكاران‌ است‌ ولی اطاعت‌ از آن‌، مبارزه‌ با بدی می‌باشد.

عدالت‌ برای بدكاران‌ بی‌معنی است‌، اما پيروان‌ خداوند اهميت‌ آن‌ را خوب‌ می‌دانند.

انسان‌ بهتر است‌ فقير و درستكار باشد تا ثروتمند و كلاه‌بردار.

جوانی كه‌ از قوانين‌ الهی اطاعت‌ كند داناست‌، اما كسی كه‌ همدم‌ اوباش‌ و اراذل‌ شود مايه‌ء ننگ‌ پدرش‌ می‌باشد.

مالی كه‌ از راه‌ رباخواری و بهره‌كشی از فقرا حاصل‌ شود عاقبت‌ به‌ دست‌ كسی می‌افتد كه‌ بر فقرا رحم‌ می‌كند.

خدا از دعای كسانی كه‌ احكام‌ او را اطاعت‌ نمی‌كنند، كراهت‌ دارد.

10 هر كه‌ دام‌ بر سر راه‌ شخص‌ درستكار بنهد و او را به‌ راه‌ بد بكشاند، عاقبت‌ به‌ دام‌ خود گرفتار خواهد شد، ولی اشخاص‌ نيک پاداش‌ خوبی خواهند يافت‌.

11 ثروتمندان‌ خود را دانا می‌پندارند، اما فقير خردمند از واقعيت‌ درون‌ آنها با خبر است‌.

12 وقتی نيكان‌ پيروز می‌شوند، همه‌ شادی می‌كنند، اما هنگامی كه‌ بدكاران‌ به‌ قدرت‌ می‌رسند، مردم‌ خود را پنهان‌ می‌كنند.

13 هر كه‌ گناه‌ خود را بپوشاند، هرگز كامياب‌ نخواهد شد، اما كسی كه‌ آن‌ را اعتراف‌ كند و از آن‌ دست‌ بكشد خدا بر او رحم‌ خواهد كرد.

14 خوشابه‌حال‌ كسی كه‌ ترس‌ خدا را در دل‌ دارد، زيرا هر كه‌ نسبت‌ به‌ خدا سرسخت‌ باشد گرفتار بلا و بدبختی می‌شود.

15 مردم‌ بيچاره‌ای كه‌ زير سلطه‌ء حاكم‌ ظالمی‌ هستند، مانند كسانی می‌باشند كه‌ گرفتار شير غران‌ يا خرس‌ گرسنه‌ شده‌ باشند.

16 سلطان‌ نادان‌ به‌ ملت‌ خود ظلم‌ می‌كند. پادشاهی كه‌ از نادرستی و رشوه‌خواری نفرت‌ داشته‌ باشد، سلطنتش‌ طولانی خواهد بود.

17 عذاب‌ وجدان‌ شخص‌ قاتل‌ او را بسوی مجازات‌ خواهد برد، پس‌ تو سعی نكن‌ او را از عذابش‌ برهانی.

18 هر كه‌ در راه‌ راست‌ ثابت‌قدم‌ باشد در امان‌ خواهد ماند، اما كسی كه‌ به‌ راه‌های كج‌ برود خواهد افتاد.

19 هر كه‌ در زمين‌ خود زراعت‌ كند نان‌ كافی خواهد داشت‌، اما كسی كه‌ وقت‌ خود را به‌ بطالت‌ بگذراند فقر گريبانگير او خواهد شد.

20 اشخاص‌ درستكار كامياب‌ خواهند شد، اما كسانی كه‌ برای ثروتمند شدن‌ عجله‌ می‌كنند بی‌سزا نخواهند ماند.

21 طرفداری، كار درستی نيست‌؛ اما هستند قضاتی كه‌ بخاطر يک لقمه‌ نان‌، بی‌انصافی می‌كنند.

22 آدم‌ خسيس‌ فقط‌ به‌ فكر جمع‌آوری ثروت‌ است‌ غافل‌ از اينكه‌ فقر در انتظار اوست‌.

23 اگر اشتباه‌ كسی را به‌ او گوشزد كنی، در آخر از تو بيشتر قدردانی خواهد كرد تا از كسی كه‌ پيش‌ او چاپلوسی كرده‌ است‌.

24 كسی كه‌ والدين‌ خود را غارت‌ می‌كند و می‌گويد: "كار بدی نكرده‌ام‌"، دست‌ كمی از يک آدمكش‌ ندارد.

25 حرص‌ و آز باعث‌ جنگ‌ و جدال‌ می‌شود؛ اما توكل‌ نمودن‌ به‌ خداوند انسان‌ را كامياب‌ می‌كند.

26 هر كه‌ بر نقشه‌های خود تكيه‌ می‌كند احمق‌ است‌، ولی آنانی كه‌ از تعاليم‌ خدا پيروی می‌نمايند، در امان‌ می‌باشند.

27 اگر به‌ فقرا كمک كنی، هرگز محتاج‌ نخواهی شد؛ ولی اگر روی خود را از فقير برگردانی، مورد لعنت‌ قرار خواهی گرفت‌.

28 هنگامی كه‌ بدكاران‌ به‌ قدرت‌ می‌رسند، مردم‌ خود را پنهان‌ می‌كنند، اما وقتی بدكاران‌ سقوط‌ كنند درستكاران‌ دوباره‌ قدرت‌ را به‌ دست‌ خواهند گرفت‌.

Copyright information for FCB