Proverbs 28

1بدكاران‌ می‌گريزند، در حاليكه‌ كسی آنها را تعقيب‌ نمی‌كند! ولی خداشناسان‌ چون‌ شير، شجاع‌ هستند.

2وقتی ملتی گرفتار فساد شود، دولتش‌ به‌ آسانی سرنگون‌ می‌گردد، اما رهبران‌ درستكار و عاقل‌ مايهء‌ ثبات‌ مملكت‌ هستند.

3حاكمی كه‌ بر فقرا ظلم‌ می‌كند مانند باران‌ تندی است‌ كه‌ محصول‌ را از بين‌ می‌برد.

4بی‌توجهی نسبت‌ به‌ قانون‌، ستايش‌ بدكاران‌ است‌ ولی اطاعت‌ از آن‌، مبارزه‌ با بدی می‌باشد.

5عدالت‌ برای بدكاران‌ بی‌معنی است‌، اما پيروان‌ خداوند اهميت‌ آن‌ را خوب‌ می‌دانند.

6انسان‌ بهتر است‌ فقير و درستكار باشد تا ثروتمند و كلاه‌بردار.

7جوانی كه‌ از قوانين‌ الهی اطاعت‌ كند داناست‌، اما كسی كه‌ همدم‌ اوباش‌ و اراذل‌ شود مايه‌ء ننگ‌ پدرش‌ می‌باشد.

8مالی كه‌ از راه‌ رباخواری و بهره‌كشی از فقرا حاصل‌ شود عاقبت‌ به‌ دست‌ كسی می‌افتد كه‌ بر فقرا رحم‌ می‌كند.

9خدا از دعای كسانی كه‌ احكام‌ او را اطاعت‌ نمی‌كنند، كراهت‌ دارد.

10هر كه‌ دام‌ بر سر راه‌ شخص‌ درستكار بنهد و او را به‌ راه‌ بد بكشاند، عاقبت‌ به‌ دام‌ خود گرفتار خواهد شد، ولی اشخاص‌ نيک پاداش‌ خوبی خواهند يافت‌.

11ثروتمندان‌ خود را دانا می‌پندارند، اما فقير خردمند از واقعيت‌ درون‌ آنها با خبر است‌.

12وقتی نيكان‌ پيروز می‌شوند، همه‌ شادی می‌كنند، اما هنگامی كه‌ بدكاران‌ به‌ قدرت‌ می‌رسند، مردم‌ خود را پنهان‌ می‌كنند.

13هر كه‌ گناه‌ خود را بپوشاند، هرگز كامياب‌ نخواهد شد، اما كسی كه‌ آن‌ را اعتراف‌ كند و از آن‌ دست‌ بكشد خدا بر او رحم‌ خواهد كرد.

14خوشابه‌حال‌ كسی كه‌ ترس‌ خدا را در دل‌ دارد، زيرا هر كه‌ نسبت‌ به‌ خدا سرسخت‌ باشد گرفتار بلا و بدبختی می‌شود.

15مردم‌ بيچاره‌ای كه‌ زير سلطه‌ء حاكم‌ ظالمی‌ هستند، مانند كسانی می‌باشند كه‌ گرفتار شير غران‌ يا خرس‌ گرسنه‌ شده‌ باشند.

16سلطان‌ نادان‌ به‌ ملت‌ خود ظلم‌ می‌كند. پادشاهی كه‌ از نادرستی و رشوه‌خواری نفرت‌ داشته‌ باشد، سلطنتش‌ طولانی خواهد بود.

17عذاب‌ وجدان‌ شخص‌ قاتل‌ او را بسوی مجازات‌ خواهد برد، پس‌ تو سعی نكن‌ او را از عذابش‌ برهانی.

18هر كه‌ در راه‌ راست‌ ثابت‌قدم‌ باشد در امان‌ خواهد ماند، اما كسی كه‌ به‌ راه‌های كج‌ برود خواهد افتاد.

19هر كه‌ در زمين‌ خود زراعت‌ كند نان‌ كافی خواهد داشت‌، اما كسی كه‌ وقت‌ خود را به‌ بطالت‌ بگذراند فقر گريبانگير او خواهد شد.

20اشخاص‌ درستكار كامياب‌ خواهند شد، اما كسانی كه‌ برای ثروتمند شدن‌ عجله‌ می‌كنند بی‌سزا نخواهند ماند.

21طرفداری، كار درستی نيست‌؛ اما هستند قضاتی كه‌ بخاطر يک لقمه‌ نان‌، بی‌انصافی می‌كنند.

22آدم‌ خسيس‌ فقط‌ به‌ فكر جمع‌آوری ثروت‌ است‌ غافل‌ از اينكه‌ فقر در انتظار اوست‌.

23اگر اشتباه‌ كسی را به‌ او گوشزد كنی، در آخر از تو بيشتر قدردانی خواهد كرد تا از كسی كه‌ پيش‌ او چاپلوسی كرده‌ است‌.

24كسی كه‌ والدين‌ خود را غارت‌ می‌كند و می‌گويد: "كار بدی نكرده‌ام‌"، دست‌ كمی از يک آدمكش‌ ندارد.

25حرص‌ و آز باعث‌ جنگ‌ و جدال‌ می‌شود؛ اما توكل‌ نمودن‌ به‌ خداوند انسان‌ را كامياب‌ می‌كند.

26هر كه‌ بر نقشه‌های خود تكيه‌ می‌كند احمق‌ است‌، ولی آنانی كه‌ از تعاليم‌ خدا پيروی می‌نمايند، در امان‌ می‌باشند.

27اگر به‌ فقرا كمک كنی، هرگز محتاج‌ نخواهی شد؛ ولی اگر روی خود را از فقير برگردانی، مورد لعنت‌ قرار خواهی گرفت‌.

28هنگامی كه‌ بدكاران‌ به‌ قدرت‌ می‌رسند، مردم‌ خود را پنهان‌ می‌كنند، اما وقتی بدكاران‌ سقوط‌ كنند درستكاران‌ دوباره‌ قدرت‌ را به‌ دست‌ خواهند گرفت‌.

Copyright information for FCB