Psalms 133

در ستايش‌ محبت‌ برادرانه‌

1چه‌ خوشايند و چه‌ دلپسند است‌ كه‌ قوم‌ خدا به‌ يكدلی با هم‌ زندگی كنند!
2يكدلی، همچون‌ روغن‌ خوشبويی است‌ كه‌ بر سر "هارون‌" ريخته‌ می‌شود و بر ريش‌ و ردايش‌ می‌چكد!
3يكدلی، مانند شبنمی است‌ كه‌ بر كوه‌ بلند "حرمون‌" می‌نشيند و از آنجا بر كوه‌های اورشليم‌ فرود می‌آيد. در آنجاست‌ كه‌ خداوند بركت‌ خود را عنايت‌ می‌كند، بركت‌ زندگی جاويد را.

Copyright information for FCB