Psalms 86

دعا برای كمک‌

1ای خداوند، دعای مرا بشنو و آن‌ را اجابت‌ فرما، زيرا ضعيف‌ و درمانده‌ام‌.
2جان‌ مرا حفظ‌ كن‌ و مرا نجات‌ ده‌ زيرا من‌ بنده‌ء وفادار تو هستم‌ و بر تو توكل‌ دارم‌.
3بر من‌ رحمت‌ فرما، زيرا تمام‌ روز به‌ درگاه‌ تو دعا می‌كنم‌.
4بنده‌ء خود را شاد كن‌، زيرا تنها تو را می‌پرستم‌.
5تو برای آنانی كه‌ تو را می‌خوانند نيكو و بخشنده‌ و بسيار رحيم‌ هستی .

6ای خداوند، دعای مرا اجابت‌ فرما! به‌ ناله‌ء من‌ توجه‌ نما!
7به‌ هنگام‌ سختی تو را خواهم‌ خواند، زيرا دعای مرا مستجاب‌ خواهی فرمود.

8خداوندا، خدايی ديگر مانند تو وجود ندارد. كارهای تو بی‌نظير است‌.
9همه‌ء قومهايی كه‌ آفريده‌ای خواهند آمد و تو را پرستش‌ نموده‌، نام‌ تو را خواهند ستود.
10تو بزرگ‌ و قادر هستی و معجزه‌ می‌نمايی؛ تنها تو خدا هستی!

11خداوندا، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ تا وفادارانه‌ در آن‌ گام‌ بردارم‌. مرا ياری ده‌ تا بدون‌ شک و دودلی تو را خدمت‌ نمايم‌.
12با تمام‌ وجودم‌ تو را حمد و سپاس‌ خواهم‌ گفت‌ و پيوسته‌ عظمت‌ نام‌ تو را بيان‌ خواهم‌ نمود،
13زيرا رحمت‌ تو در حق‌ من‌ بسيار عظيم‌ است‌؛ تو مرا از خطر مرگ‌ رهانيده‌ای!

14خدايا، افراد متكبر بر ضد من‌ برخاسته‌اند و گروهی ظالم‌ و ستمگر در فكر كشتن‌ منند. آنها به‌ تو توجهی ندارند.
15خداوندا، تو عادل‌، بخشنده‌، مهربان‌، صبور و رحيم‌ هستی.
16روی خود را بسوی من‌ برگردان‌ و بر من‌ رحمت‌ فرما. بنده‌ء خود را توانا ساز و او را نجات‌ ده‌.
17لطف‌ و مهربانی خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌، مرا ياری فرما و دلداری ده‌، تا آنانی كه‌ از من‌ نفرت‌ دارند اين‌ را ببينند و شرمسار شوند.

Copyright information for FCB