Psalms 93

سلطنت‌ خداوند

1خداوند سلطنت‌ می‌كند! او خود را به‌ جلال‌ و قدرت‌ و عظمت‌ آراسته‌ است‌. زمين‌ بر جای خود محكم‌ شده‌ و متزلزل‌ نخواهد شد.

2ای خداوند، تخت‌ فرمانروايی تو از قديم‌ برقرار بوده‌ است‌. تو از ازل‌ بوده‌ای.

3خداوندا، سيلابها طغيان‌ نموده‌ و می‌خروشند.
4اما تو كه‌ در آسمانها سلطنت‌ می‌كنی، قوی‌تر از تمام‌ سيلهای خروشان‌ و امواج‌ شكننده‌ درياها هستی!

5ای خداوند، تمام‌ وعده‌های تو راست‌ است‌. خانه‌ء تو برای هميشه‌ با قدوسيت‌ آراسته‌ شده‌ است‌.

Copyright information for FCB