Psalms 97

شكوه‌ خداوند

1خداوند سلطنت‌ می‌كند، پس‌ ای ساكنان‌ زمين‌ شادی كنيد و ای جزيره‌های دور دست‌ خوشحال‌ باشيد.

2ابرها و تاريكی، اطراف‌ خداوند را گرفته‌اند. سلطنتش‌ بر عدل‌ و انصاف‌ استوار است‌.
3آتش‌، پيشاپيش‌ خداوند می‌رود و دشمنان‌ او را می‌سوزاند.
4برق‌هايش‌ دنيا را روشن‌ می‌سازد. زمين‌ اين‌ را می‌بيند و می‌لرزد.
5كوه‌ها از هيبت‌ حضور خداوند تمام‌ جهان‌، مانند موم‌ ذوب‌ می‌شوند.
6آسمانها عدالت‌ او را بيان‌ می‌كنند و همه‌ء قومها شكوه‌ و جلال‌ وی را می‌بينند.

7همه‌ء بت‌پرستان‌ كه‌ به‌ بت‌های خود فخر می‌كنند، شرمسار خواهند شد. ای همه‌ء خدايان‌، در مقابل‌ خداوند به‌ زانو بيافتيد و او را بپرستيد!
8ای خداوند، شهر اورشليم‌ و همه‌ء مردم‌ يهودا بسبب‌ سلطنت‌ عادلانه‌ء تو خوشحال‌ هستند. زيرا تو بر تمام‌ دنيا با عدل‌ و انصاف‌ حكمرانی می‌كنی و از همه‌ء خدايان‌ برتر هستی.

10خداوند آنانی را كه‌ از بدی متنفرند دوست‌ دارد. او عزيزان‌ خود را حفظ‌ می‌كند و ايشان‌ را از دست‌ بدكاران‌ می‌رهاند.
11نور بر نيكان‌ می‌تابد و شادی بر پاكدلان‌.
12ای درستكاران‌ بسبب‌ آنچه‌ كه‌ خداوند انجام‌ داده‌ است‌ شادی كنيد. آری، كارهای خدای مقدس‌ را به‌ ياد آريد و او را سپاس‌ گوييد.

Copyright information for FCB