Psalms 98

فرمانروای جهان‌

1سرودی تازه‌ در وصف‌ خداوند بسراييد؛ زيرا كارهای شگفت‌انگيز كرده‌ و دست‌ توانا و بازوی مقدسش‌ او را پيروز ساخته‌ است‌.
2خداوند پيروزی خود را اعلام‌ نموده‌ و قدرت‌ نجاتبخش‌ خويش‌ را بر قومها آشكار ساخته‌ است‌.
3او به‌ قوم‌ اسرائيل‌ وعده‌ داد كه‌ بر ايشان‌ رحمت‌ فرمايد، و به‌ وعده‌اش‌ وفا نمود. همه‌ء مردم‌ دنيا پيروزی رهايی‌بخش‌ خدای ما را ديده‌اند.

4ای ساكنان‌ زمين‌، با شادی خداوند را بستاييد؛ با صدای بلند سرود بخوانيد و او را بپرستيد.
5با نغمه‌ء بربط‌ و كرنا و سرنا، خداوند را ستايش‌ كنيد؛ در حضور خداوند بانگ‌ شادی برآوريد.

7دريا و هر آنچه‌ كه‌ در آن‌ است‌، به‌ جوش‌ و خروش‌ آيد. زمين‌ و ساكنانش‌ سرود بخوانند.
8نهرها دست‌ بزنند و كوه‌ها در حضور خداوند شادی كنند؛ زيرا خداوند برای داوری جهان‌ می‌آيد. او قومهای جهان‌ را با عدل‌ و انصاف‌ داوری خواهد كرد.

Copyright information for FCB