Psalms 1

كتاب‌ اول‌ (مزامير 1-41) خوشبختی واقعی‌

مزامير

كتاب‌ مزامير كه‌ به‌ "زبور داود" نيز شهرت‌ دارد، يكی از دلپذيرترين‌ كتب‌ "كتاب‌مقدس‌" است‌. اين‌ كتاب‌ مجموعه‌ای است‌ از شعر و سرود كه‌ بزبانی شيوا، روحيات‌ و رويدادهای تاريخی قوم‌ يهود را بيان‌ می‌كند. بيشتر بخشهای اين‌ كتاب‌ در زمان‌ داود پادشاه‌ و كمی بعد از آن‌ نگارش‌ يافته‌ است‌. "زبور داود" را قوم‌ يهود پس‌ از بازگشت‌ از اسارت‌ بابل‌، بعنوان‌ كتاب‌ سرود بكار می‌برد.

هفتاد و دو مزمور را داود نوشته‌؛ دو مزمور را سليمان‌، دوازده‌ مزمور را آساف‌، نُه‌ مزمور را خاندان‌ قورح‌ و بالاخره‌ يک مزمور را موسی برشته‌ تحرير درآورده‌. مزامير روحيات‌ مردم‌ را در هنگام‌ شادی و غم‌ بيان‌ می‌كند. از اين‌ كتاب‌ می‌فهميم‌ كه‌ در هر روحيه‌ و حالتی كه‌ باشيم‌ می‌توانيم‌ قلب‌ خود را بسوی خدا بگشاييم‌ و با وی راز و نياز كنيم‌. همچنين‌، در اين‌ كتاب‌ با سرودهای زيبای پرستش‌ خدا آشنا می‌شويم‌. مطالب‌ اين‌ كتاب‌ به‌ خواننده‌ كمک می‌كند تا نه‌ فقط‌ مشكلات‌ خود را با خداوند در ميان‌ بگذارد بلكه‌ او را برای نعمتهايش‌ ستايش‌ كند.

موضوع‌ اصلی كتاب‌ مزامير "پرستش‌" است‌. اين‌ واژه‌ بيش‌ از 200 بار در اين‌ كتاب‌ بكار رفته‌؛ "توكل‌" و واژه‌های مشابه‌، 57 بار. آيه‌ء كليدی اين‌ كتاب‌ را می‌توان‌ در 150: 6 يافت‌: "هركه‌ جان‌ در بدن‌ دارد خداوند را ستايش‌ كند! خداوند را سپاس‌ باد!"

1خوشابه‌ حال‌ كسی كه‌ با بدكاران‌ مشورت‌ نمی‌كند و راه‌ گناهكاران‌ را در پيش‌ نمی‌گيرد و با كسانی كه‌ خدا را مسخره‌ می‌كنند همنشين‌ نمی‌شود،
2بلكه‌ مشتاقانه‌ از دستورات‌ خداوند پيروی می‌كند و شب‌ و روز در آنها تفكر می‌نمايد.
3او همچون‌ درختی است‌ كه‌ در كنار نهرهای آب‌ كاشته‌ شده‌ و به‌ موقع‌ ميوه‌ می‌دهد و برگهايش‌ هرگز پژمرده‌ نمی‌شود؛ كارهای او هميشه‌ ثمربخش‌ است‌.

4اما بدكاران‌ چنين‌ نيستند. آنها مانند كاهی هستند كه‌ در برابر باد پراكنده‌ می‌شود.
5آنها در برابر مسند داوری خدا محكوم‌ خواهند شد و به‌ جماعت‌ خداشناسان‌ راه‌ نخواهند يافت‌.

6درستكاران‌ توسط‌ خداوند محافظت‌ و هدايت‌ می‌شوند، اما بدكاران‌ بسوی نابودی پيش‌ می‌روند.

Copyright information for FCB