Psalms 102

رحمت‌ خداوند

ای خداوند، دعای مرا بشنو و به‌ فريادم‌ گوش‌ فرا ده‌!
وقتی كه‌ در زحمت‌ هستم‌، روی خود را از من‌ برنگردان‌! به‌ من‌ توجه‌ فرما، و هرگاه‌ دعا كنم‌ بی‌درنگ‌ مرا اجابت‌ فرما!

عمرم‌ چون‌ دود به‌ سرعت‌ ناپديد می‌شود و استخوانهايم‌ همچون‌ چوب‌ خشک می‌سوزد.
دل‌ من‌ مانند گياهی است‌ كه‌ كوبيده‌ و خشک شده‌ باشد. غذا خوردن‌ را از ياد برده‌ام‌.
با صدای بلند می‌نالم‌؛ جز پوست‌ و استخوان‌ چيزی در بدنم‌ نمانده‌ است‌.
همچون‌ پرنده‌ای وحشی، آوارهء‌ صحرا شده‌ام‌ و چون‌ جغد خرابه‌نشين‌، بی‌خانمان‌ گشته‌ام‌.
مانند گنجشكی بر پشت‌ بام‌، تنها مانده‌ام‌؛ خواب‌ به‌ چشمانم‌ نمی‌رود.
هر روز دشمنانم‌ مرا تحقير می‌كنند و مخالفانم‌ مرا لعنت‌ می‌نمايند.

بسبب‌ خشم‌ و غضب‌ تو ای خداوند، غذای من‌ خاكستر است‌ و نوشيدنی‌ام‌ با اشكهايم‌ آميخته‌ است‌. زيرا تو مرا برداشتی و به‌ كنار انداختی.
11 عمرم‌ چون‌ سايه‌های عصر، زودگذر است‌؛ همچون‌ علف‌ خشک پژمرده‌ شده‌ام‌.

12 اما تو ای خداوند، تا ابد پادشاه‌ هستی؛ ذكر تو در تمام‌ نسل‌ها باقی خواهد ماند.
13 تو برخاسته‌، بر اورشليم‌ ترحم‌ خواهی فرمود؛ اكنون‌ زمان‌ آن‌ رسيده‌ است‌ كه‌ بر اورشليم‌ رحمت‌ فرمايی.
14 بندگان‌ تو سنگها و خاک اورشليم‌ را دوست‌ دارند!

15 قومها از نام‌ خداوند خواهند ترسيد و همه‌ پادشاهان‌ جهان‌ از قدرت‌ و عظمت‌ او هراسان‌ خواهند شد.
16 او شهر اورشليم‌ را دوباره‌ بنا خواهد كرد و با جلال‌ و شكوه‌ فراوان‌ ظاهر خواهد شد.
17 به‌ دعای قوم‌ درمانده‌ خود توجه‌ نموده‌، ايشان‌ را اجابت‌ خواهد نمود.
18 آنچه‌ كه‌ خداوند انجام‌ می‌دهد برای نسل‌ آينده‌ نوشته‌ خواهد شد تا ايشان‌ نيز او را ستايش‌ كنند:

19 "خداوند از مكان‌ مقدس‌ خود در آسمان‌، به‌ زمين‌ نظر انداخت‌ تا ناله‌ اسيران‌ را بشنود و آنها را كه‌ به‌ مرگ‌ محكوم‌ شده‌ بودند، آزاد سازد."
21 بنابراين‌ وقتی قومها در اورشليم‌ گرد هم‌ بيايند تا خدا را در خانه‌ء او پرستش‌ كنند، نام‌ خداوند در اورشليم‌ ستوده‌ و سراييده‌ خواهد شد.

23 خداوند در جوانی‌ام‌ توان‌ مرا از من‌ گرفته‌ و عمرم‌ را كوتاه‌ ساخته‌ است‌.
24 ای خدای من‌، نگذار در جوانی بميرم‌! تو تا ابد زنده‌ هستی!
25 در ازل‌، تو بنياد زمين‌ را نهادی و آسمانها عمل‌ دست‌ تو می‌باشند.
26 آنها فانی می‌شوند، اما تو باقی هستی. همه‌ء آنها چون‌ جامه‌، پوسيده‌ خواهند شد؛ و همچون‌ ردا، آنها را عوض‌ خواهی نمود و از بين‌ خواهند رفت‌.
27 اما تو جاودانی هستی و برای تو هرگز پايانی وجود ندارد.

28 فرزندان‌ بندگانت‌، هميشه‌ در امان‌ خواهند بود و نسل‌ آنها از حمايت‌ تو برخوردار خواهند شد.

Copyright information for FCB