Psalms 103

محبت‌ خداوند

1ای جان‌ من‌، خداوند را ستايش‌ كن‌! ای تمام‌ وجود من‌، نام‌ مقدس‌ او را ستايش‌ كن‌!
2ای جان‌ من‌، خداوند را ستايش‌ كن‌ و تمام‌ مهربانيهای او را فراموش‌ مكن‌!
3او تمام‌ گناهانم‌ را می‌آمرزد و همه‌ء مرضهايم‌ را شفا می‌بخشد.
4جان‌ مرا از مرگ‌ می‌رهاند و با محبت‌ و رحمت‌ خود مرا بركت‌ می‌دهد!
5جان‌ مرا با نعمت‌های خوب‌ سير می‌كند تا همچون‌ عقاب‌، جوان‌ و قوی بمانم‌.

6خداوند عدالت‌ را اجرا می‌كند و حق‌ مظلومان‌ را به‌ آنها می‌دهد.
7او روشهای خود را بر موسی آشكار نمود و اعمال‌ شگفت‌انگيز خود را به‌ بنی‌اسرائيل‌ نشان‌ داد.

8خداوند بخشنده‌ و مهربان‌ است‌؛ او دير غضب‌ و پر محبت‌ می‌باشد.
9خداوند هميشه‌ توبيخ‌ و تنبيه‌ نمی‌كند و تا ابد خشمگين‌ نمی‌ماند.
10او با ما مطابق‌ گناهانمان‌ عمل‌ ننموده‌ و آنچنان‌ كه‌ سزاوار بوده‌ايم‌، ما را به‌ سزای اعمالمان‌ نرسانده‌ است‌.
11زيرا به‌ اندازه‌ای كه‌ آسمان‌ از زمين‌ بلندتر است‌، به‌ همان‌ اندازه‌ رحمت‌ خداوند بر كسانی كه‌ او را گرامی می‌دارند عظيم‌ می‌باشد!
12به‌ اندازه‌ای كه‌ مشرق‌ از مغرب‌ دور است‌ به‌ همان‌ اندازه‌ خداوند گناهان‌ ما را از ما دور كرده‌ است‌!
13همانطوری كه‌ يک پدر فرزندانش‌ را دوست‌ دارد، همچنان‌ خداوند نيز كسانی را كه‌ او را گرامی می‌دارند دوست‌ دارد.

14خداوند از سرشت‌ و فطرت‌ ما آگاه‌ است‌ و می‌داند كه‌ خاک هستيم‌.

15عمر انسان‌ مانند علف‌ و همچون‌ گل‌ صحرا می‌باشد،
16كه‌ روزی باد بر آن‌ می‌وزد و از بين‌ می‌رود و ديگر در آن‌ مكانی كه‌ بوده‌، هرگز ديده‌ نمی‌شود.
17اما رحمت‌ خداوند بر كسانی كه‌ او را گرامی می‌دارند، هميشگی است‌ و او عدالت‌ را در حق‌ فرزندان‌ آنانی كه‌ عهد و احكام‌ او را حفظ‌ می‌كنند، بجا می‌آورد.

19خداوند تخت‌ فرمانروايی خود را در آسمانها قرار داده‌ است‌ و از آنجا بر همه‌ء موجودات‌ حكمرانی می‌كند.
20ای همه‌ء فرشتگان‌ توانا كه‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ خداوند هستيد تا دستوراتش‌ را اجرا نماييد، او را ستايش‌ كنيد!
21ای همه‌ نيروهای آسمانی، ای خدمتگزاران‌ خداوند، او را سپاس‌ گوييد!

22ای همه‌ مخلوقات‌ خداوند، در هر جايی كه‌ هستيد، او را بستاييد!

ای جان‌ من‌، خداوند را ستايش‌ كن‌!

Copyright information for FCB