Psalms 103

محبت‌ خداوند

ای جان‌ من‌، خداوند را ستايش‌ كن‌! ای تمام‌ وجود من‌، نام‌ مقدس‌ او را ستايش‌ كن‌!
ای جان‌ من‌، خداوند را ستايش‌ كن‌ و تمام‌ مهربانيهای او را فراموش‌ مكن‌!
او تمام‌ گناهانم‌ را می‌آمرزد و همه‌ء مرضهايم‌ را شفا می‌بخشد.
جان‌ مرا از مرگ‌ می‌رهاند و با محبت‌ و رحمت‌ خود مرا بركت‌ می‌دهد!
جان‌ مرا با نعمت‌های خوب‌ سير می‌كند تا همچون‌ عقاب‌، جوان‌ و قوی بمانم‌.

خداوند عدالت‌ را اجرا می‌كند و حق‌ مظلومان‌ را به‌ آنها می‌دهد.
او روشهای خود را بر موسی آشكار نمود و اعمال‌ شگفت‌انگيز خود را به‌ بنی‌اسرائيل‌ نشان‌ داد.

خداوند بخشنده‌ و مهربان‌ است‌؛ او دير غضب‌ و پر محبت‌ می‌باشد.
خداوند هميشه‌ توبيخ‌ و تنبيه‌ نمی‌كند و تا ابد خشمگين‌ نمی‌ماند.
10 او با ما مطابق‌ گناهانمان‌ عمل‌ ننموده‌ و آنچنان‌ كه‌ سزاوار بوده‌ايم‌، ما را به‌ سزای اعمالمان‌ نرسانده‌ است‌.
11 زيرا به‌ اندازه‌ای كه‌ آسمان‌ از زمين‌ بلندتر است‌، به‌ همان‌ اندازه‌ رحمت‌ خداوند بر كسانی كه‌ او را گرامی می‌دارند عظيم‌ می‌باشد!
12 به‌ اندازه‌ای كه‌ مشرق‌ از مغرب‌ دور است‌ به‌ همان‌ اندازه‌ خداوند گناهان‌ ما را از ما دور كرده‌ است‌!
13 همانطوری كه‌ يک پدر فرزندانش‌ را دوست‌ دارد، همچنان‌ خداوند نيز كسانی را كه‌ او را گرامی می‌دارند دوست‌ دارد.

14 خداوند از سرشت‌ و فطرت‌ ما آگاه‌ است‌ و می‌داند كه‌ خاک هستيم‌.

15 عمر انسان‌ مانند علف‌ و همچون‌ گل‌ صحرا می‌باشد،
16 كه‌ روزی باد بر آن‌ می‌وزد و از بين‌ می‌رود و ديگر در آن‌ مكانی كه‌ بوده‌، هرگز ديده‌ نمی‌شود.
17 اما رحمت‌ خداوند بر كسانی كه‌ او را گرامی می‌دارند، هميشگی است‌ و او عدالت‌ را در حق‌ فرزندان‌ آنانی كه‌ عهد و احكام‌ او را حفظ‌ می‌كنند، بجا می‌آورد.

19 خداوند تخت‌ فرمانروايی خود را در آسمانها قرار داده‌ است‌ و از آنجا بر همه‌ء موجودات‌ حكمرانی می‌كند.
20 ای همه‌ء فرشتگان‌ توانا كه‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ خداوند هستيد تا دستوراتش‌ را اجرا نماييد، او را ستايش‌ كنيد!
21 ای همه‌ نيروهای آسمانی، ای خدمتگزاران‌ خداوند، او را سپاس‌ گوييد!

22 ای همه‌ مخلوقات‌ خداوند، در هر جايی كه‌ هستيد، او را بستاييد!

ای جان‌ من‌، خداوند را ستايش‌ كن‌!

Copyright information for FCB