Psalms 108

دعا برای غلبه‌ بر دشمن‌

ای خدا، من‌ روحيه‌ء خود را نباخته‌ام‌ و اعتماد خود را از دست‌ نداده‌ام‌. من‌ سرود خواهم‌ خواند و تو را ستايش‌ خواهم‌ كرد. ای جان‌ من‌ بيدار شو!
ای بربط‌ و عود من‌ بصدا درآييد تا سپيده‌ دم‌ را بيدار سازيم‌!
خداوندا، در ميان‌ مردم‌ تو را سپاس‌ خواهم‌ گفت‌ و در ميان‌ قومها تو را ستايش‌ خواهم‌ كرد،
زيرا رحمت‌ تو بی‌نهايت‌ عظيم‌ است‌.
ای خدا، جلال‌ و شكوه‌ تو بالاتر از آسمانها قرار گيرد و عظمت‌ تو بر تمام‌ جهان‌ آشكار شود.

ای خدايی كه‌ ما را دوست‌ داری، با قدرت‌ خويش‌ ما را نجات‌ ده‌ و دعای ما را اجابت‌ فرما.

خدا در خانه‌ء مقدس‌ خويش‌ سخن‌ گفته‌ و فرموده‌ است‌: "با پيروزی شهر شكيم‌ و دره‌ء سوكوت‌ را بين‌ قوم‌ خود تقسيم‌ خواهم‌ كرد.
جلعاد و منسی از آن‌ من‌ است‌؛ افرايم‌ كلاه‌خود من‌ و يهودا عصای سلطنت‌ من‌ است‌.
اما قوم‌ موآب‌ را مانند لگن‌ برای شستشو بكار خواهم‌ برد، بر قوم‌ ادوم‌ كفشم‌ را خواهم‌ انداخت‌ و بر فلسطين‌ فرياد بر خواهم‌ آورد."

10 كيست‌ كه‌ مرا برای گرفتن‌ شهرهای حصاردار ادوم‌ رهبری كند؟ ای خدا، تو ما را رهبری كن‌؛ بلی، تو كه‌ اينک از ما روگردان‌ شده‌ای، ما را رهبری كن‌!
12 تو ما را درجنگ‌ با دشمن‌ كمک كن‌، زيرا كمک انسان‌ بی‌فايده‌ است‌.
13 با كمک تو ای خدا، پيروز خواهيم‌ شد، زيرا اين‌ تويی كه‌ دشمنان‌ ما را شكست‌ خواهی داد!

Copyright information for FCB