Psalms 11

پناهگاه‌ درستكاران‌

1چرا به‌ من‌ كه‌ به‌ خداوند پناه‌ برده‌ام‌ می‌گوييد: "مثل‌ پرنده‌ به‌ كوه‌ها فرار كن‌
2زيرا بدكاران‌ در كمين‌ درستكاران‌ نشسته‌اند و تيرهای خود را به‌ كمان‌ نهاده‌اند تا ايشان‌ را هدف‌ قرار دهند.
3پايه‌های نظم‌ و قانون‌ فرو ريخته‌، پس‌ مرد درستكار چه‌ می‌تواند بكند؟"

4اما خداوند هنوز در خانه‌ء مقدس‌ خود است‌، او همچنان‌ بر تخت‌ آسمانی خود نشسته‌ است‌. خداوند انسانها را می‌بيند و می‌داند كه‌ آنها چه‌ می‌كنند.
5خداوند بدكاران‌ و درستكاران‌ را امتحان‌ می‌كند. او از آدم‌ بدكار و ظالم‌ بيزار است‌.

6او بر بدكاران‌ آتش‌ و گوگرد خواهد بارانيد و با بادهای سوزان‌ آنها را خواهد سوزانيد.
7خداوند عادل‌ است‌ و انصاف‌ را دوست‌ دارد و درستكاران‌ در حضور او خواهند زيست‌.

Copyright information for FCB