Psalms 111

خداوند را سپاس‌ باد!

خداوند را با تمام‌ دل‌ خود در ميان‌ قوم‌ او ستايش‌ خواهم‌ كرد.

كارهای خداوند چه‌ شگفت‌انگيزند! همه‌ء كسانی كه‌ به‌ آنها علاقمند هستند در باره‌شان‌ می‌انديشند.
كارهای خداوند شكوهمند است‌ و عدالتش‌ جاودانی!
كارهای شگفت‌انگيز خداوند، فراموش‌ نشدنی است‌! او رحيم‌ و بخشنده‌ است‌!
خداوند، روزی ترسندگان‌ خود را می‌رساند، او هرگز عهد خود را از ياد نمی‌برد.
خداوند سرزمينهای قوم‌های بيگانه‌ را به‌ بنی‌اسرائيل‌ بخشيد و به‌ اين‌ وسيله‌ قدرتش‌ را به‌ قوم‌ خود نشان‌ داد.

هر كاری كه‌ خداوند انجام‌ می‌دهد، درست‌ و منصفانه‌ است‌. همه‌ء احكام‌ او قابل‌ اعتماد می‌باشند.
كارها و احكام‌ خداوند تا ابد باقی می‌مانند، زيرا بر عدل‌ و راستی بنا شده‌اند.
او با دادن‌ فديه‌، قوم‌ خود را آزاد كرده‌ است‌ و با آنها عهد ابدی بسته‌ است‌. او مقدس‌ و قدرتمند است‌.

10 انسان‌ چگونه‌ خردمند می‌شود؟ خداترسی نخستين‌ گام‌ در اين‌ راه‌ است‌. خداوند به‌ همه‌ء كسانی كه‌ دستوراتش‌ را اجرا می‌كنند، خرد می‌بخشد.

خداوند را تا ابد سپاس‌ باد.

Copyright information for FCB