Psalms 112

خوشبختی درستكاران‌

1خداوند را سپاس‌ باد!

خوشابحال‌ كسی كه‌ از خداوند می‌ترسد و احكام‌ او را با رغبت‌ انجام‌ می‌دهد.
2فرزندان‌ شخص‌ درستكار در دنيا نيرومند خواهند شد و نسل‌ او بركت‌ خواهند يافت‌.
3خانواده‌اش‌ صاحب‌ مال‌ و ثروت‌ خواهد شد و خوبيهای او هرگز از ياد نخواهد رفت‌.

4برای كسی كه‌ درستكار و بخشنده‌، مهربان‌ و نيكوكار است‌، حتی در تاريكی شب‌ نيز نور طلوع‌ می‌كند.
5خوشبخت‌ است‌ كسی كه‌ دلسوز و قرض‌ دهنده‌ باشد و در كسب‌ و كارش‌ با انصاف‌ باشد.
6او در زندگی پيوسته‌ ثابت‌ قدم‌ و پايدار خواهد بود و نام‌ نيكش‌ هميشه‌ در يادها باقی خواهد ماند.

7او از شنيدن‌ خبر بد نمی‌ترسد، زيرا ايمان‌ او قوی است‌ و بر خداوند توكل‌ دارد.
8او نگران‌ نمی‌شود و نمی‌ترسد زيرا مطمئن‌ است‌ كه‌ شكست‌ دشمنانش‌ را خواهد ديد.
9با سخاوتمندی به‌ فقيران‌ می‌بخشد؛ اثرات‌ نيكوكاری او تا ابد باقی می‌ماند و هميشه‌ نزد مردم‌ سربلند و محترم‌ می‌باشد.
10بدكاران‌ اين‌ را می‌بينند و خشمگين‌ می‌شوند؛ دندانهای خود را بهم‌ می‌فشارند و همراه‌ آرزوهايشان‌ از بين‌ می‌روند.

Copyright information for FCB