Psalms 115

خدای واحد حقيقی‌

تنها تو ای خداوند، بلی، تنها تو سزاوار تجليل‌ و تكريم‌ هستی، نه‌ ما؛ زيرا تو سرشار از رحمت‌ و وفا می‌باشی.

چرا مردم‌ خدانشناس‌ از ما بپرسند: "خدای شما كجاست‌؟"
خدای ما در آسمانهاست‌ و آنچه‌ را كه‌ اراده‌ فرمايد انجام‌ می‌دهد.
اما خدايان‌ آنها، بت‌های طلا و نقره‌ می‌باشند كه‌ با دستهای انسان‌ ساخته‌ شده‌اند.

بت‌هايشان‌ دهان‌ دارند ولی حرف‌ نمی‌زنند. چشم‌ دارند اما نمی‌بينند.
گوش‌ دارند ولی نمی‌شنوند. بينی دارند، اما نمی‌بويند.
دست‌ دارند، ولی لمس‌ نمی‌كنند. پا دارند اما راه‌ نمی‌روند. از گلويشان‌ صدايی بيرون‌ نمی‌آيد.
همه‌ كسانی كه‌ اين‌ بتها را می‌سازند و آنها را پرستش‌ می‌كنند مانند بتهايشان‌ بی‌شعور و نادان‌ هستند.

ای قوم‌ اسرائيل‌، بر خداوند توكل‌ كنيد، زيرا او مددكار و محافظ‌ شماست‌.
10 ای كاهنان‌ خداوند بر او توكل‌ كنيد، زيرا او مددكار و محافظ‌ شماست‌.
11 ای خداترسان‌ بر خداوند توكل‌ كنيد، زيرا او مددكار و محافظ‌ شماست‌.

12 خداوند هميشه‌ به‌ فكر ماست‌ و ما را بركت‌ می‌دهد. او مردم‌ اسرائيل‌ و كاهنان‌ خود را بركت‌ می‌دهد.
13 خداوند همه‌ء كسانی را كه‌ او را گرامی می‌دارند، از كوچک و بزرگ‌، بركت‌ می‌دهد.

14 خداوند شما و فرزندانتان‌ را صاحب‌ فرزند سازد.
15 او كه‌ آسمانها و زمين‌ را آفريد، شما را بركت‌ دهد.
16 آسمانها از آن‌ خداوند می‌باشند، ولی او زمين‌ را به‌ انسان‌ بخشيد.
17 مردگان‌ و آنانی كه‌ به‌ عالم‌ خاموشی می‌روند، خداوند را ستايش‌ نمی‌كنند.
18 اما ما زندگان‌، خداوند را از حال‌ تا ابد ستايش‌ خواهيم‌ كرد.

خداوند را سپاس‌ باد!

Copyright information for FCB