Psalms 117

در ستايش‌ خداوند

ای همه‌ء قومها، خداوند را ستايش‌ كنيد! ای تمام‌ قبايل‌، او را حمد گوييد.
زيرا رحمت‌ او بر ما بسيار عظيم‌ است‌ و وفای او را حدی‌ نيست‌.

خداوند را سپاس‌ باد!

Copyright information for FCB