Psalms 119

احكام‌ خداوند

1خوشابحال‌ آنان‌ كه‌ در زندگی، پاک و كامل‌ هستند و مطابق‌ دستورات‌ خداوند رفتار می‌كنند.
2خوشابحال‌ كسانی كه‌ احكام‌ خداوند را بجا می‌آورند، از صميم‌ قلب‌ او را اطاعت‌ می‌كنند
3و به‌ راه‌های كج‌ نمی‌روند، بلكه‌ در راه‌هايی گام‌ بر می‌دارند كه‌ خدا نشان‌ داده‌ است‌.
4خداوندا، تو احكام‌ خود را به‌ ما داده‌ای و فرموده‌ای كه‌ آنها را با جديت‌ انجام‌ دهيم‌.
5چقدر آرزو دارم‌ كه‌ در انجام‌ دستورات‌ تو مطيع‌ و وفادار باشم‌!
6اگر تمام‌ دستورات‌ تو را پيوسته‌ در نظر داشته‌ باشم‌، هيچوقت‌ شرمنده‌ نخواهم‌ شد!
7وقتی داوريهای منصفانهء‌ تو را بياموزم‌، از صميم‌ قلب‌ تو را حمد خواهم‌ گفت‌!
8ای خداوند، قوانين‌ تو را بجا خواهم‌ آورد؛ تو هيچگاه‌ مرا ترک نكن‌!

اطاعت‌ از احكام‌ خداوند

9مرد جوان‌ چگونه‌ می‌تواند زندگی خود را پاک نگاه‌ دارد؟ بوسيله‌ء خواندن‌ كلام‌ خدا و اطاعت‌ از دستورات‌ آن‌!
10خداوندا، با تمام‌ وجودم‌ تو را می‌جويم‌، پس‌ نگذار از راه‌ تو منحرف‌ شوم‌.
11كلام‌ تو را در دل‌ خود حفظ‌ می‌كنم‌ و بخاطر می‌سپارم‌ تا مبادا نسبت‌ به‌ تو گناه‌ ورزم‌!
12ای خداوند متبارک‌، احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز!
13تمام‌ دستورات‌ تو را با صدای بلند بيان‌ خواهم‌ كرد.
14بيش‌ از هر چيز ديگر، از پيروی احكام‌ تو لذت‌ می‌برم‌! در كلام‌ تو تفكر خواهم‌ كرد و دستوراتت‌ را بخاطر خواهم‌ سپرد.
16از قوانين‌ تو لذت‌ می‌برم‌ و هرگز آنها را فراموش‌ نخواهم‌ كرد.

خوشبختی در احكام‌ خداوند

17خداوندا، به‌ اين‌ خدمتگزارت‌ احسان‌ نما تا زنده‌ بمانم‌ و كلام‌ تو را اطاعت‌ كنم‌.
18چشمانم‌ را بگشا تا حقايق‌ شگفت‌انگيز كلام‌ تو را ببينم‌.
19من‌ در اين‌ دنيا غريب‌ هستم‌؛ ای خدا، احكام‌ خود را از من‌ مخفی مدار.
20اشتياق‌ به‌ دانستن‌ اوامر تو، همچون‌ آتش‌ همواره‌ جانم‌ را می‌سوزاند!
21تو متكبران‌ ملعون‌ را كه‌ از دستورات‌ تو سرپيچی می‌كنند، مجازات‌ خواهی كرد.
22ننگ‌ و رسوايی را از من‌ بگير، زيرا دستورات‌ تو را انجام‌ داده‌ام‌.
23حكمرانان‌ می‌نشينند و بر ضد من‌ توطئه‌ می‌چينند، اما من‌ به‌ احكام‌ تو فكر می‌كنم‌.
24كلام‌ تو موجب‌ شادی من‌ است‌ و هميشه‌ مرا راهنمايی كرده‌ است‌.

تصميم‌ به‌ اطاعت‌ از احكام‌ خدا

25ای خداوند، جانم‌ به‌ خاک چسبيده‌ است‌؛ مرا زنده‌ ساز!
26رازهای دل‌ خود را در حضورت‌ گشودم‌ و تو مرا اجابت‌ فرمودی. اكنون‌ احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز.
27دستوراتت‌ را به‌ من‌ ياد ده‌ تا در باره‌ء كلام‌ شگفت‌انگيز تو تفكر نمايم‌.
28جان‌ من‌ از حزن‌ و اندوه‌ پژمرده‌ می‌شود؛ با كلامت‌ جان‌ مرا تازه‌ ساز!
29نگذار به‌ راه‌ خطا روم‌؛ احكام‌ خود را به‌ من‌ تعليم‌ ده‌.
30من‌ راه‌ راست‌ را اختيار نموده‌ام‌ و داوريهای تو را از نظر خود دور نداشته‌ام‌.
31خداوندا، دستورات‌ تو را بجا می‌آورم‌؛ مگذار شرمنده‌ شوم‌.
32با اشتياق‌ فراوان‌ در راه‌ تو گام‌ برمی‌دارم‌، زيرا تو دل‌ مرا از بند رها ساختی.

دعا برای كسب‌ دانايی‌

33ای خداوند، راه‌ اجرای احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز و من‌ هميشه‌ آنها را انجام‌ خواهم‌ داد.
34به‌ من‌ فهم‌ و حكمت‌ بده‌ تا با تمام‌ دل‌ شريعت‌ تو را نگاه‌ دارم‌.
35مرا در راه‌ خودت‌ هدايت‌ كن‌، زيرا راه‌ تو را دوست‌ دارم‌.
36دل‌ مرا بسوی احكامت‌ مايل‌ ساز، نه‌ بسوی حرص‌ و طمع‌!
37مگذار به‌ آنچه‌ بی‌ارزش‌ است‌ توجه‌ كنم‌؛ مرا با كلامت‌ احيا كن‌!
38طبق‌ وعده‌ای كه‌ به‌ من‌ داده‌ای عمل‌ نما همان‌ وعده‌ای كه‌ تو به‌ مطيعان‌ خود می‌دهی!
39ترسی را كه‌ از رسوا شدن‌ دارم‌ از من‌ بگير. احكام‌ تو نيكوست‌!
40خداوندا، مشتاق‌ احكام‌ تو هستم‌! ای خدای عادل‌، جان‌ مرا تازه‌ ساز!

اعتماد بر احكام‌ خداوند

41ای خداوند، بر من‌ رحم‌ فرما و طبق‌ وعده‌ات‌ مرا نجات‌ ده‌
42تا بتوانم‌ پاسخ‌ مخالفانم‌ را بدهم‌، زيرا آنان‌ مرا برای اينكه‌ بر تو اعتماد دارم‌، سرزنش‌ می‌كنند.
43قدرت‌ بيان‌ حقيقت‌ را از من‌ مگير، زيرا به‌ احكام‌ تو اميد بسته‌ام‌.
44پيوسته‌ احكام‌ تو را نگاه‌ خواهم‌ داشت‌!
45در آزادی كامل‌ زندگی خواهم‌ كرد، زيرا هميشه‌ مطيع‌ اوامر تو هستم‌.
46احكام‌ تو را در حضور پادشاهان‌ اعلام‌ خواهم‌ كرد و از اين‌ كار خود شرمنده‌ نخواهم‌ شد.
47از اطاعت‌ كردن‌ دستورات‌ تو لذت‌ می‌برم‌، زيرا آنها را دوست‌ دارم‌.
48دستورات‌ تو را با جان‌ و دل‌ می‌پذيرم‌ و درباره‌ء اوامر تو تفكر می‌كنم‌.

اطمينان‌ بر احكام‌ خداوند

49خداوندا، قولی را كه‌ به‌ بنده‌ء خود داده‌ای به‌ ياد آور، زيرا مرا بوسيله‌ء آن‌ اميدوار ساخته‌ای.
50در زمان‌ مصيبت‌ بوسيله‌ء كلامت‌ تسلی يافتم‌، زيرا وعده‌ء تو حيات‌ به‌ جان‌ من‌ بخشيد.
51متكبران‌ مرا بسيار مسخره‌ كردند، اما من‌ هرگز احكام‌ تو را ترک نكردم‌.
52ای خداوند، دستورات‌ تو را كه‌ در زمانهای قديم‌ صادر كرده‌ بودی، به‌ ياد آوردم‌ و بوسيله‌ء آنها خود را دلداری دادم‌.
53وقتی می‌بينم‌ بدكاران‌ احكام‌ تو را می‌شكنند، بسيار خشمگين‌ می‌شوم‌.
54هر جا مسكن‌ گزينم‌، احكام‌ تو سرود من‌ خواهد بود.
55ای خداوند، در شب‌ نيز افكارم‌ متوجه‌ء توست‌ و درباره‌ء كلام‌ تو می‌انديشم‌.
56سعادت‌ من‌ در اين‌ است‌ كه‌ از اوامر تو اطاعت‌ كنم‌.

تعهد نسبت‌ به‌ احكام‌ خداوند

57ای خداوند، تو همه‌ چيز من‌ هستی، به‌ همين‌ سبب‌ است‌ كه‌ گفته‌ام‌ مطيع‌ كلامت‌ خواهم‌ بود.
58با تمام‌ دل‌ خود طالب‌ رضامندی تو می‌باشم‌، طبق‌ وعده‌ات‌ بر من‌ رحم‌ فرما!
59در باره‌ء زندگی خود بسيار انديشيدم‌ و بسوی تو آمدم‌ تا از احكام‌ تو پيروی كنم‌.
60با شتاب‌ آمدم‌ تا اوامر تو را اجرا كنم‌.
61بدكاران‌ كوشيدند مرا به‌ گناه‌ بكشانند، اما من‌ احكام‌ تو را فراموش‌ نكردم‌.
62در نيمه‌های شب‌ برمی‌خيزم‌ تا تو را بسبب‌ داوری عادلانه‌ات‌ ستايش‌ كنم‌.
63من‌ دوست‌ همه‌ء كسانی هستم‌ كه‌ تو را گرامی می‌دارند و دستوراتت‌ را انجام‌ می‌دهند.
64ای خداوند، زمين‌ از رحمت‌ تو پر است‌! احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز!

ارزش‌ احكام‌ خداوند

65خداوندا، همانگونه‌ كه‌ وعده‌ دادی، بر بنده‌ات‌ احسان‌ فرموده‌ای.
66حكمت‌ و قضاوت‌ صحيح‌ را به‌ من‌ ياد ده‌، زيرا به‌ احكام‌ تو ايمان‌ دارم‌.
67پيش‌ از اينكه‌ تو مرا تنبيه‌ كنی، من‌ گمراه‌ بودم‌، اما اينک پيرو كلام‌ تو هستم‌.
68تو نيک هستی و نيكی می‌كنی! احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز!
69متكبران‌ دروغها درباره‌ء من‌ می‌گويند، اما من‌ از صميم‌ قلب‌ مطيع‌ اوامر تو هستم‌.
70آنها از فرط‌ تن‌پروری عقل‌ و شعور خود را از دست‌ داده‌اند، اما من‌ از احكام‌ تو لذت‌ می‌برم‌.
71تو مرا تنبيه‌ كردی و اين‌ به‌ نفع‌ من‌ تمام‌ شد، زيرا باعث‌ شد احكام‌ تو را بياموزم‌.
72كلام‌ تو برای من‌ از تمام‌ زر و سيم‌ دنيا باارزشتر است‌.

عدالت‌ احكام‌ خداوند

73ای خداوند، تو مرا آفريده‌ای؛ پس‌ به‌ من‌ دانش‌ عطا كن‌ تا قوانين‌ تو را بياموزم‌.
74آنان‌ كه‌ تو را گرامی می‌دارند، از ديدن‌ من‌ خوشحال‌ می‌شوند، زيرا من‌ نيز بر كلام‌ تو توكل‌ دارم‌.
75ای خداوند، می‌دانم‌ كه‌ از روی عدل‌ و انصاف‌ داوری می‌كنی و مرا نيز منصفانه‌ تنبيه‌ نموده‌ای.
76اكنون‌ طبق‌ وعده‌ای كه‌ فرموده‌ای، بگذار رحمت‌ تو مايه‌ء تسلی من‌ شود.
77بر من‌ رحم‌ فرما تا جانم‌ تازه‌ شود، زيرا از احكام‌ تو لذت‌ می‌برم‌!
78باشد كه‌ متكبران‌ شرمنده‌ شوند، زيرا با دروغهای خود مرا آزار رساندند؛ اما من‌ درباره‌ء احكام‌ تو تفكر خواهم‌ كرد.
79ای خداوند، بگذار آنانی كه‌ تو را گرامی می‌دارند و با قوانين‌ تو آشنا هستند، به‌ نزد من‌ آيند.
80مرا ياری ده‌ كه‌ بطور كامل‌ از دستورات‌ تو اطاعت‌ كنم‌ تا شرمنده‌ نشوم‌!

دعا برای رستگاری‌

81خداوندا، آنقدر انتظار كشيدم‌ مرا نجات‌ دهی كه‌ خسته‌ و فرسوده‌ شدم‌؛ اما هنوز به‌ وعده‌ء تو اميدوارم‌!
82از بس‌ منتظر شدم‌ به‌ وعده‌ء خود وفا كنی، چشمانم‌ تار گرديد! خداوندا، چه‌ وقت‌ به‌ كمک من‌ خواهی آمد؟
83مانند مشک دوده‌ گرفته‌ و چروكيده‌ شده‌ام‌؛ اما احكام‌ تو را فراموش‌ نكرده‌ام‌.
84تا به‌ كی بايد منتظر باشم‌؟ كی شكنجه‌گران‌ مرا مجازات‌ خواهی كرد؟
85متكبران‌ كه‌ با كلام‌ تو مخالفت‌ می‌كنند، برای من‌ چاه‌ كنده‌اند تا مرا گرفتار سازند.
86ای خداوند، تمام‌ احكام‌ تو قابل‌ اعتماد می‌باشند. متكبران‌ به‌ ناحق‌ مرا عذاب‌ دادند. خداوندا، به‌ دادم‌ برس‌!
87نزديک بود مرا از بين‌ ببرند، اما من‌ از دستورات‌ تو غافل‌ نشدم‌.
88خداوندا، تو پر از رحمتی؛ به‌ جان‌ من‌ حيات‌ ببخش‌ تا احكامت‌ را بجا آورم‌.

ايمان‌ به‌ احكام‌ خداوند

89ای خداوند، كلام‌ تو تا ابد در آسمانها پايدار خواهد ماند.
90وفاداری تو در همه‌ء دورانها همچنان‌ ابرجا خواهد بود و مانند زمينی كه‌ آفريده‌ای ثابت‌ خواهد ماند.
91همه‌ء كاينات‌ به‌ فرمان‌ تو تا بحال‌ باقی مانده‌اند، زيرا تمام‌ آنها در خدمت‌ تو هستند.
92اگر كلام‌ تو مايه‌ء شادمانی من‌ نشده‌ بود، بدون‌ شک تابحال‌ از غصه‌ مرده‌ بودم‌!
93احكامت‌ را هرگز فراموش‌ نخواهم‌ كرد، زيرا بوسيله‌ء آنها مرا حيات‌ بخشيدی.
94من‌ از آن‌ تو هستم‌، نجاتم‌ ده‌. كوشيده‌ام‌ احكام‌ تو را نگاه‌ دارم‌.
95بدكاران‌ منتظرند مرا نابود كنند اما من‌ به‌ احكام‌ تو می‌انديشم‌.
96برای هر كمالی انتهايی ديدم‌، اما كلام‌ تو كامل‌ و بی‌انتهاست‌!

عشق‌ و علاقه‌ به‌ احكام‌ خداوند

97خداوندا، كلام‌ تو را چقدر دوست‌ دارم‌! تمام‌ روز در آن‌ تفكر می‌كنم‌.
98احكام‌ تو مرا از مخالفانم‌ حكيمتر ساخته‌ است‌، زيرا هميشه‌ در ذهن‌ و وجود من‌ است‌.
99آری، حتی از معلمان‌ خود نيز داناتر شده‌ام‌، زيرا هميشه‌ در كلامت‌ تفكر می‌كنم‌.
100از ريش‌ سفيدان‌ قوم‌ خود نيز خردمندتر شده‌ام‌، زيرا دستورات‌ تو را اطاعت‌ كرده‌ام‌.
101از رفتن‌ به‌ راه‌ بد پرهيز كرده‌ام‌، زيرا خواست‌ من‌ اين‌ بوده‌ كه‌ كلام‌ تو را اطاعت‌ كنم‌.
102از اينكه‌ مرا تنبيه‌ نموده‌ای، ناراحت‌ نيستم‌، زيرا قصد تو تربيت‌ من‌ بوده‌ است‌.
103كلام‌ تو برای جان‌ من‌ شيرين‌ است‌؛ حتی شيرينتر از عسل‌!
104از احكام‌ تو دانش‌ و حكمت‌ كسب‌ كردم‌، بهمين‌ جهت‌ از هر راه‌ كج‌ بيزار و گريزانم‌.

نور از احكام‌ خداوند

105كلام‌ تو چراغ‌ راهنمای من‌ است‌؛ نوری است‌ كه‌ راه‌ را پيش‌ پايم‌ روشن‌ می‌سازد!
106قول‌ داده‌ام‌ كه‌ از احكام‌ عادلانه‌ء تو اطاعت‌ كنم‌ و به‌ قول‌ خود وفادار خواهم‌ ماند.
107ای خداوند، بسيار درمانده‌ و پريشان‌ هستم‌؛ همانگونه‌ كه‌ وعده‌ فرموده‌ای، جان‌ مرا حيات‌ ببخش‌!
108خداوندا، دعای شكرگزاری مرا بپذير و احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز.
109جان‌ من‌ دايم‌ در معرض‌ خطر قرار می‌گيرد؛ اما من‌ احكام‌ تو را فراموش‌ نمی‌كنم‌.
110بدكاران‌ بر سر راه‌ من‌ دام‌ می‌نهند؛ اما من‌ از دستورات‌ تو منحرف‌ نمی‌شوم‌.
111اوامر تو تا ابد در خزانه‌ء قلبم‌ خواهد ماند، زيرا مايه‌ء شادی قلبم‌ می‌باشد.
112با خود عهد بسته‌ام‌ كه‌ تا دم‌ مرگ‌ كلام‌ تو را اطاعت‌ كنم‌!

امنيت‌ در احكام‌ خداوند

113از مردمان‌ دورو و متظاهر بيزارم‌، اما احكام‌ تو را دوست‌ دارم‌.
114تو پناهگاه‌ و سپر من‌ هستی؛ اميد من‌ به‌ وعده‌ء توست‌.
115ای بدكاران‌، از من‌ دور شويد؛ زيرا من‌ اوامر خدای خود را بجا می‌آورم‌.
116خداوندا، طبق‌ وعده‌ای كه‌ به‌ من‌ داده‌ای قدرت‌ عطا فرما تا زنده‌ بمانم‌. مگذار اميدم‌ به‌ ياس‌ و نوميدی تبديل‌ شود.
117به‌ من‌ قدرت‌ ببخش‌ تا از دست‌ دشمنانم‌ ايمن‌ باشم‌ و به‌ حفظ‌ احكام‌ تو بپردازم‌.
118تو همه‌ء كسانی را كه‌ احكام‌ تو را قبول‌ نمی‌كنند از خود می‌رانی و تمام‌ نقشه‌های اغفال‌ كننده‌ء آنها را بی‌اثر می‌سازی.
119تمام‌ بدكاران‌ روی زمين‌ را مانند تفاله‌ دور خواهی انداخت‌، به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ من‌ اوامر تو را دوست‌ دارم‌.
120ای خداوند، ترس‌ تو در دل‌ من‌ است‌ و از داوريهای تو هراسانم‌.

اطاعت‌ از احكام‌ خداوند

121خداوندا، مرا به‌ دست‌ دشمنانم‌ تسليم‌ مكن‌، زيرا آنچه‌ را كه‌ درست‌ و عادلانه‌ بوده‌ است‌، انجام‌ داده‌ام‌.
122به‌ من‌ اطمينان‌ بده‌ كه‌ مرا ياری خواهی كرد؛ مگذار متكبران‌ بر من‌ ظلم‌ كنند.
123آنقدر چشم‌ انتظار ماندم‌ كه‌ بيايی و مرا نجات‌ دهی كه‌ چشمانم‌ تار شد.
124با من‌ طبق‌ رحمت‌ خود عمل‌ نما و اوامر خود را به‌ من‌ بياموز.
125من‌ خدمتگزار تو هستم‌؛ به‌ من‌ دانايی عنايت‌ فرما تا احكامت‌ را درک نمايم‌.
126خداوندا، زمان‌ آن‌ رسيده‌ كه‌ تو اقدام‌ كنی، زيرا مردم‌ از دستورات‌ تو سرپيچی می‌كنند.
127من‌ احكام‌ تو را دوست‌ دارم‌؛ آنها را بيش‌ از طلا و نقره‌ دوست‌ دارم‌.
128همه‌ء احكام‌ تو را، در هر موردی، صحيح‌ می‌دانم‌؛ اما از هر نوع‌ تعليم‌ دروغ‌ متنفرم‌.

اشتياق‌ به‌ اطاعت‌ از احكام‌ خداوند

129ای خداوند، احكام‌ تو بسيار عالی است‌؛ از صميم‌ قلب‌ آنها را اطاعت‌ می‌كنم‌.
130درک كلام‌ تو به‌ انسان‌ نور می‌بخشد و ساده‌دلان‌ را خردمند می‌سازد.
131با اشتياق‌ فراوان‌ انتظار اجرای فرامين‌ تو را می‌كشم‌.
132همانگونه‌ كه‌ بر دوستداران‌ خود رحمت‌ می‌فرمايی، بر من‌ نيز نظر لطف‌ بيافكن‌ و مرا مورد رحمت‌ خود قرار ده‌.
133با كلامت‌ مرا راهنمايی كن‌ تا مغلوب‌ بدی نشوم‌.
134مرا از دست‌ ظالمان‌ نجات‌ ده‌ تا اوامر تو را انجام‌ دهم‌.
135مرا با حضور خود بركت‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز.
136اشک همچون‌ سيل‌ از چشمانم‌ سرازير می‌شود، زيرا مردم‌ دستورات‌ تو را بجا نمی‌آورند.

عدالت‌ احكام‌ خداوند

137ای خداوند، تو عادل‌ هستی و داوريهای تو منصفانه‌ است‌.
138احكامی را كه‌ وضع‌ نموده‌ای تمام‌ از عدل‌ و انصاف‌ سرشار است‌.
139آتش‌ خشم‌ من‌ وجود مرا می‌سوزاند، زيرا دشمنانم‌ به‌ احكام‌ تو بی‌اعتنايی می‌كنند.
140كلام‌ تو آزموده‌ شده‌ و پاک است‌؛ چقدر آن‌ را دوست‌ دارم‌!
141من‌ كوچک و نالايق‌ هستم‌، اما از اجرای احكام‌ تو غافل‌ نمی‌شوم‌.
142عدالت‌ تو ابدی است‌ و قوانين‌ تو هميشه‌ راست‌ و درست‌ است‌.
143من‌ در زحمت‌ و فشار هستم‌، ولی احكام‌ تو موجب‌ شادی من‌ است‌!
144اوامر تو هميشه‌ عادلانه‌ است‌، مرا در فهم‌ آنها ياری فرما تا روحم‌ تازه‌ شود!

دعا برای رستگاری‌

145ای خداوند، با تمام‌ قوت‌ خود نزد تو فرياد بر می‌آورم‌؛ مرا اجابت‌ فرما تا احكام‌ تو را بجا آورم‌.
146از تو ياری می‌خواهم‌؛ مرا نجات‌ ده‌ تا دستورات‌ تو را انجام‌ دهم‌.
147پيش‌ از طلوع‌ آفتاب‌ نزد تو دعا و التماس‌ كردم‌ و به‌ انتظار وعده‌ء تو نشستم‌.
148تمام‌ شب‌ بيدار ماندم‌ تا در كلام‌ تو تفكر نمايم‌.
149ای خداوند، با رحمت‌ خود فريادم‌ را بشنو و طبق‌ اوامر خود جان‌ مرا تازه‌ ساز!
150افراد شرور و بدكار، كه‌ بويی از احكام‌ تو نبرده‌اند، به‌ من‌ نزديک می‌شوند؛
151اما ای خداوند، تو در كنار من‌ هستی. همه‌ء اوامر تو حقيقت‌ است‌.
152احكام‌ تو را از مدتها پيش‌ آموخته‌ام‌! تو آنها را چنان‌ تثبيت‌ كرده‌ای كه‌ تا ابد پابرجا بمانند.

تقاضای كمک‌

153ای خداوند، بر رنجهای من‌ نظر كن‌ و مرا نجات‌ ده‌، زيرا من‌ نسبت‌ به‌ قوانين‌ تو بی‌اعتنا نبوده‌ام‌.
154از حق‌ من‌ دفاع‌ كن‌ و مرا آزاد ساز و طبق‌ وعده‌ای كه‌ داده‌ای نجاتم‌ ده‌.
155بدكاران‌ نجات‌ نخواهند يافت‌، زيرا احكام‌ تو را اطاعت‌ نمی‌كنند.
156خداوندا، رحمت‌ تو عظيم‌ است‌! طبق‌ وعده‌ای كه‌ فرموده‌ای مرا نجات‌ ده‌!
157دشمنان‌ و آزاردهندگان‌ من‌ بسيارند، اما من‌ از اطاعت‌ نمودن‌ احكام‌ تو غفلت‌ نخواهم‌ كرد.
158وقتی به‌ بدكاران‌ كه‌ كلام‌ تو را اطاعت‌ نمی‌كنند، نگاه‌ می‌كنم‌، از آنها منزجر می‌شوم‌.
159خداوندا، ملاحظه‌ فرما كه‌ چقدر احكام‌ تو را دوست‌ دارم‌. تو رحيم‌ هستی، پس‌ مرا نجات‌ ده‌!
160تمام‌ احكام‌ تو برحق‌ و داوريهای تو هميشه‌ عادلانه‌ است‌.

تعهد نسبت‌ به‌ احكام‌ خداوند

161زورمندان‌ با بی‌انصافی بر من‌ ظلم‌ كردند، اما من‌ كلام‌ تو را گرامی داشتم‌.
162بسبب‌ وعده‌های تو خوشحال‌ هستم‌، خوشحال‌ مانند كسی كه‌ گنج‌ بزرگی يافته‌ باشد!
163از دروغ‌ متنفر و بيزارم‌، اما اوامر تو را دوست‌ دارم‌.
164برای داوريهای عادلانه‌ء تو، روزی هفت‌ بار تو را سپاس‌ می‌گويم‌.
165آنان‌ كه‌ احكام‌ تو را دوست‌ دارند از سلامتی كامل‌ برخوردارند و هيچ‌ قدرتی باعث‌ لغزش‌ آنان‌ نخواهد شد!
166ای خداوند، من‌ اوامر تو را اطاعت‌ می‌كنم‌ و اميدم‌ به‌ توست‌ كه‌ مرا نجات‌ دهی.
167احكام‌ تو را انجام‌ می‌دهم‌ و آنها را از صميم‌ قلب‌ دوست‌ می‌دارم‌.
168دستورات‌ و اوامر تو را انجام‌ داده‌ام‌، زيرا تو ناظر بر همه‌ء كارهای من‌ هستی.

دعای كمک‌

169ای خداوند، فرياد مرا بشنو! طبق‌ وعده‌ای كه‌ داده‌ای قدرت‌ درک مرا زياد كن‌.
170دعايم‌ را بشنو و طبق‌ وعده‌ات‌ مرا نجات‌ ده‌!
171هميشه‌ تو را سپاس‌ می‌گويم‌، زيرا احكام‌ خود را به‌ من‌ می‌آموزی.
172كلامت‌ را با سرود ستايش‌ خواهم‌ كرد، زيرا تمام‌ احكام‌ تو عادلانه‌ است‌!
173يار و ياور من‌ باش‌، زيرا مطيع‌ كلامت‌ هستم‌.
174ای خداوند، مشتاق‌ ديدن‌ عمل‌ رهايی بخش‌ تو هستم‌؛ كلام‌ تو لذت‌ زندگی من‌ است‌!
175بگذار زنده‌ بمانم‌ و تو را سپاس‌ بگويم‌! بگذار احكام‌ تو راهنمای من‌ باشند!
176مانند گوسفند گمشده‌ سرگردان‌ هستم‌! بيا و مرا درياب‌، زيرا غلامت‌ دستورات‌ تو را فراموش‌ نكرده‌ است‌.

Copyright information for FCB