Psalms 119

احكام‌ خداوند

خوشابحال‌ آنان‌ كه‌ در زندگی، پاک و كامل‌ هستند و مطابق‌ دستورات‌ خداوند رفتار می‌كنند.
خوشابحال‌ كسانی كه‌ احكام‌ خداوند را بجا می‌آورند، از صميم‌ قلب‌ او را اطاعت‌ می‌كنند
و به‌ راه‌های كج‌ نمی‌روند، بلكه‌ در راه‌هايی گام‌ بر می‌دارند كه‌ خدا نشان‌ داده‌ است‌.
خداوندا، تو احكام‌ خود را به‌ ما داده‌ای و فرموده‌ای كه‌ آنها را با جديت‌ انجام‌ دهيم‌.
چقدر آرزو دارم‌ كه‌ در انجام‌ دستورات‌ تو مطيع‌ و وفادار باشم‌!
اگر تمام‌ دستورات‌ تو را پيوسته‌ در نظر داشته‌ باشم‌، هيچوقت‌ شرمنده‌ نخواهم‌ شد!
وقتی داوريهای منصفانهء‌ تو را بياموزم‌، از صميم‌ قلب‌ تو را حمد خواهم‌ گفت‌!
ای خداوند، قوانين‌ تو را بجا خواهم‌ آورد؛ تو هيچگاه‌ مرا ترک نكن‌!

اطاعت‌ از احكام‌ خداوند

مرد جوان‌ چگونه‌ می‌تواند زندگی خود را پاک نگاه‌ دارد؟ بوسيله‌ء خواندن‌ كلام‌ خدا و اطاعت‌ از دستورات‌ آن‌!
10 خداوندا، با تمام‌ وجودم‌ تو را می‌جويم‌، پس‌ نگذار از راه‌ تو منحرف‌ شوم‌.
11 كلام‌ تو را در دل‌ خود حفظ‌ می‌كنم‌ و بخاطر می‌سپارم‌ تا مبادا نسبت‌ به‌ تو گناه‌ ورزم‌!
12 ای خداوند متبارک‌، احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز!
13 تمام‌ دستورات‌ تو را با صدای بلند بيان‌ خواهم‌ كرد.
14 بيش‌ از هر چيز ديگر، از پيروی احكام‌ تو لذت‌ می‌برم‌! در كلام‌ تو تفكر خواهم‌ كرد و دستوراتت‌ را بخاطر خواهم‌ سپرد.
16 از قوانين‌ تو لذت‌ می‌برم‌ و هرگز آنها را فراموش‌ نخواهم‌ كرد.

خوشبختی در احكام‌ خداوند

17 خداوندا، به‌ اين‌ خدمتگزارت‌ احسان‌ نما تا زنده‌ بمانم‌ و كلام‌ تو را اطاعت‌ كنم‌.
18 چشمانم‌ را بگشا تا حقايق‌ شگفت‌انگيز كلام‌ تو را ببينم‌.
19 من‌ در اين‌ دنيا غريب‌ هستم‌؛ ای خدا، احكام‌ خود را از من‌ مخفی مدار.
20 اشتياق‌ به‌ دانستن‌ اوامر تو، همچون‌ آتش‌ همواره‌ جانم‌ را می‌سوزاند!
21 تو متكبران‌ ملعون‌ را كه‌ از دستورات‌ تو سرپيچی می‌كنند، مجازات‌ خواهی كرد.
22 ننگ‌ و رسوايی را از من‌ بگير، زيرا دستورات‌ تو را انجام‌ داده‌ام‌.
23 حكمرانان‌ می‌نشينند و بر ضد من‌ توطئه‌ می‌چينند، اما من‌ به‌ احكام‌ تو فكر می‌كنم‌.
24 كلام‌ تو موجب‌ شادی من‌ است‌ و هميشه‌ مرا راهنمايی كرده‌ است‌.

تصميم‌ به‌ اطاعت‌ از احكام‌ خدا

25 ای خداوند، جانم‌ به‌ خاک چسبيده‌ است‌؛ مرا زنده‌ ساز!
26 رازهای دل‌ خود را در حضورت‌ گشودم‌ و تو مرا اجابت‌ فرمودی. اكنون‌ احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز.
27 دستوراتت‌ را به‌ من‌ ياد ده‌ تا در باره‌ء كلام‌ شگفت‌انگيز تو تفكر نمايم‌.
28 جان‌ من‌ از حزن‌ و اندوه‌ پژمرده‌ می‌شود؛ با كلامت‌ جان‌ مرا تازه‌ ساز!
29 نگذار به‌ راه‌ خطا روم‌؛ احكام‌ خود را به‌ من‌ تعليم‌ ده‌.
30 من‌ راه‌ راست‌ را اختيار نموده‌ام‌ و داوريهای تو را از نظر خود دور نداشته‌ام‌.
31 خداوندا، دستورات‌ تو را بجا می‌آورم‌؛ مگذار شرمنده‌ شوم‌.
32 با اشتياق‌ فراوان‌ در راه‌ تو گام‌ برمی‌دارم‌، زيرا تو دل‌ مرا از بند رها ساختی.

دعا برای كسب‌ دانايی‌

33 ای خداوند، راه‌ اجرای احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز و من‌ هميشه‌ آنها را انجام‌ خواهم‌ داد.
34 به‌ من‌ فهم‌ و حكمت‌ بده‌ تا با تمام‌ دل‌ شريعت‌ تو را نگاه‌ دارم‌.
35 مرا در راه‌ خودت‌ هدايت‌ كن‌، زيرا راه‌ تو را دوست‌ دارم‌.
36 دل‌ مرا بسوی احكامت‌ مايل‌ ساز، نه‌ بسوی حرص‌ و طمع‌!
37 مگذار به‌ آنچه‌ بی‌ارزش‌ است‌ توجه‌ كنم‌؛ مرا با كلامت‌ احيا كن‌!
38 طبق‌ وعده‌ای كه‌ به‌ من‌ داده‌ای عمل‌ نما همان‌ وعده‌ای كه‌ تو به‌ مطيعان‌ خود می‌دهی!
39 ترسی را كه‌ از رسوا شدن‌ دارم‌ از من‌ بگير. احكام‌ تو نيكوست‌!
40 خداوندا، مشتاق‌ احكام‌ تو هستم‌! ای خدای عادل‌، جان‌ مرا تازه‌ ساز!

اعتماد بر احكام‌ خداوند

41 ای خداوند، بر من‌ رحم‌ فرما و طبق‌ وعده‌ات‌ مرا نجات‌ ده‌
42 تا بتوانم‌ پاسخ‌ مخالفانم‌ را بدهم‌، زيرا آنان‌ مرا برای اينكه‌ بر تو اعتماد دارم‌، سرزنش‌ می‌كنند.
43 قدرت‌ بيان‌ حقيقت‌ را از من‌ مگير، زيرا به‌ احكام‌ تو اميد بسته‌ام‌.
44 پيوسته‌ احكام‌ تو را نگاه‌ خواهم‌ داشت‌!
45 در آزادی كامل‌ زندگی خواهم‌ كرد، زيرا هميشه‌ مطيع‌ اوامر تو هستم‌.
46 احكام‌ تو را در حضور پادشاهان‌ اعلام‌ خواهم‌ كرد و از اين‌ كار خود شرمنده‌ نخواهم‌ شد.
47 از اطاعت‌ كردن‌ دستورات‌ تو لذت‌ می‌برم‌، زيرا آنها را دوست‌ دارم‌.
48 دستورات‌ تو را با جان‌ و دل‌ می‌پذيرم‌ و درباره‌ء اوامر تو تفكر می‌كنم‌.

اطمينان‌ بر احكام‌ خداوند

49 خداوندا، قولی را كه‌ به‌ بنده‌ء خود داده‌ای به‌ ياد آور، زيرا مرا بوسيله‌ء آن‌ اميدوار ساخته‌ای.
50 در زمان‌ مصيبت‌ بوسيله‌ء كلامت‌ تسلی يافتم‌، زيرا وعده‌ء تو حيات‌ به‌ جان‌ من‌ بخشيد.
51 متكبران‌ مرا بسيار مسخره‌ كردند، اما من‌ هرگز احكام‌ تو را ترک نكردم‌.
52 ای خداوند، دستورات‌ تو را كه‌ در زمانهای قديم‌ صادر كرده‌ بودی، به‌ ياد آوردم‌ و بوسيله‌ء آنها خود را دلداری دادم‌.
53 وقتی می‌بينم‌ بدكاران‌ احكام‌ تو را می‌شكنند، بسيار خشمگين‌ می‌شوم‌.
54 هر جا مسكن‌ گزينم‌، احكام‌ تو سرود من‌ خواهد بود.
55 ای خداوند، در شب‌ نيز افكارم‌ متوجه‌ء توست‌ و درباره‌ء كلام‌ تو می‌انديشم‌.
56 سعادت‌ من‌ در اين‌ است‌ كه‌ از اوامر تو اطاعت‌ كنم‌.

تعهد نسبت‌ به‌ احكام‌ خداوند

57 ای خداوند، تو همه‌ چيز من‌ هستی، به‌ همين‌ سبب‌ است‌ كه‌ گفته‌ام‌ مطيع‌ كلامت‌ خواهم‌ بود.
58 با تمام‌ دل‌ خود طالب‌ رضامندی تو می‌باشم‌، طبق‌ وعده‌ات‌ بر من‌ رحم‌ فرما!
59 در باره‌ء زندگی خود بسيار انديشيدم‌ و بسوی تو آمدم‌ تا از احكام‌ تو پيروی كنم‌.
60 با شتاب‌ آمدم‌ تا اوامر تو را اجرا كنم‌.
61 بدكاران‌ كوشيدند مرا به‌ گناه‌ بكشانند، اما من‌ احكام‌ تو را فراموش‌ نكردم‌.
62 در نيمه‌های شب‌ برمی‌خيزم‌ تا تو را بسبب‌ داوری عادلانه‌ات‌ ستايش‌ كنم‌.
63 من‌ دوست‌ همه‌ء كسانی هستم‌ كه‌ تو را گرامی می‌دارند و دستوراتت‌ را انجام‌ می‌دهند.
64 ای خداوند، زمين‌ از رحمت‌ تو پر است‌! احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز!

ارزش‌ احكام‌ خداوند

65 خداوندا، همانگونه‌ كه‌ وعده‌ دادی، بر بنده‌ات‌ احسان‌ فرموده‌ای.
66 حكمت‌ و قضاوت‌ صحيح‌ را به‌ من‌ ياد ده‌، زيرا به‌ احكام‌ تو ايمان‌ دارم‌.
67 پيش‌ از اينكه‌ تو مرا تنبيه‌ كنی، من‌ گمراه‌ بودم‌، اما اينک پيرو كلام‌ تو هستم‌.
68 تو نيک هستی و نيكی می‌كنی! احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز!
69 متكبران‌ دروغها درباره‌ء من‌ می‌گويند، اما من‌ از صميم‌ قلب‌ مطيع‌ اوامر تو هستم‌.
70 آنها از فرط‌ تن‌پروری عقل‌ و شعور خود را از دست‌ داده‌اند، اما من‌ از احكام‌ تو لذت‌ می‌برم‌.
71 تو مرا تنبيه‌ كردی و اين‌ به‌ نفع‌ من‌ تمام‌ شد، زيرا باعث‌ شد احكام‌ تو را بياموزم‌.
72 كلام‌ تو برای من‌ از تمام‌ زر و سيم‌ دنيا باارزشتر است‌.

عدالت‌ احكام‌ خداوند

73 ای خداوند، تو مرا آفريده‌ای؛ پس‌ به‌ من‌ دانش‌ عطا كن‌ تا قوانين‌ تو را بياموزم‌.
74 آنان‌ كه‌ تو را گرامی می‌دارند، از ديدن‌ من‌ خوشحال‌ می‌شوند، زيرا من‌ نيز بر كلام‌ تو توكل‌ دارم‌.
75 ای خداوند، می‌دانم‌ كه‌ از روی عدل‌ و انصاف‌ داوری می‌كنی و مرا نيز منصفانه‌ تنبيه‌ نموده‌ای.
76 اكنون‌ طبق‌ وعده‌ای كه‌ فرموده‌ای، بگذار رحمت‌ تو مايه‌ء تسلی من‌ شود.
77 بر من‌ رحم‌ فرما تا جانم‌ تازه‌ شود، زيرا از احكام‌ تو لذت‌ می‌برم‌!
78 باشد كه‌ متكبران‌ شرمنده‌ شوند، زيرا با دروغهای خود مرا آزار رساندند؛ اما من‌ درباره‌ء احكام‌ تو تفكر خواهم‌ كرد.
79 ای خداوند، بگذار آنانی كه‌ تو را گرامی می‌دارند و با قوانين‌ تو آشنا هستند، به‌ نزد من‌ آيند.
80 مرا ياری ده‌ كه‌ بطور كامل‌ از دستورات‌ تو اطاعت‌ كنم‌ تا شرمنده‌ نشوم‌!

دعا برای رستگاری‌

81 خداوندا، آنقدر انتظار كشيدم‌ مرا نجات‌ دهی كه‌ خسته‌ و فرسوده‌ شدم‌؛ اما هنوز به‌ وعده‌ء تو اميدوارم‌!
82 از بس‌ منتظر شدم‌ به‌ وعده‌ء خود وفا كنی، چشمانم‌ تار گرديد! خداوندا، چه‌ وقت‌ به‌ كمک من‌ خواهی آمد؟
83 مانند مشک دوده‌ گرفته‌ و چروكيده‌ شده‌ام‌؛ اما احكام‌ تو را فراموش‌ نكرده‌ام‌.
84 تا به‌ كی بايد منتظر باشم‌؟ كی شكنجه‌گران‌ مرا مجازات‌ خواهی كرد؟
85 متكبران‌ كه‌ با كلام‌ تو مخالفت‌ می‌كنند، برای من‌ چاه‌ كنده‌اند تا مرا گرفتار سازند.
86 ای خداوند، تمام‌ احكام‌ تو قابل‌ اعتماد می‌باشند. متكبران‌ به‌ ناحق‌ مرا عذاب‌ دادند. خداوندا، به‌ دادم‌ برس‌!
87 نزديک بود مرا از بين‌ ببرند، اما من‌ از دستورات‌ تو غافل‌ نشدم‌.
88 خداوندا، تو پر از رحمتی؛ به‌ جان‌ من‌ حيات‌ ببخش‌ تا احكامت‌ را بجا آورم‌.

ايمان‌ به‌ احكام‌ خداوند

89 ای خداوند، كلام‌ تو تا ابد در آسمانها پايدار خواهد ماند.
90 وفاداری تو در همه‌ء دورانها همچنان‌ ابرجا خواهد بود و مانند زمينی كه‌ آفريده‌ای ثابت‌ خواهد ماند.
91 همه‌ء كاينات‌ به‌ فرمان‌ تو تا بحال‌ باقی مانده‌اند، زيرا تمام‌ آنها در خدمت‌ تو هستند.
92 اگر كلام‌ تو مايه‌ء شادمانی من‌ نشده‌ بود، بدون‌ شک تابحال‌ از غصه‌ مرده‌ بودم‌!
93 احكامت‌ را هرگز فراموش‌ نخواهم‌ كرد، زيرا بوسيله‌ء آنها مرا حيات‌ بخشيدی.
94 من‌ از آن‌ تو هستم‌، نجاتم‌ ده‌. كوشيده‌ام‌ احكام‌ تو را نگاه‌ دارم‌.
95 بدكاران‌ منتظرند مرا نابود كنند اما من‌ به‌ احكام‌ تو می‌انديشم‌.
96 برای هر كمالی انتهايی ديدم‌، اما كلام‌ تو كامل‌ و بی‌انتهاست‌!

عشق‌ و علاقه‌ به‌ احكام‌ خداوند

97 خداوندا، كلام‌ تو را چقدر دوست‌ دارم‌! تمام‌ روز در آن‌ تفكر می‌كنم‌.
98 احكام‌ تو مرا از مخالفانم‌ حكيمتر ساخته‌ است‌، زيرا هميشه‌ در ذهن‌ و وجود من‌ است‌.
99 آری، حتی از معلمان‌ خود نيز داناتر شده‌ام‌، زيرا هميشه‌ در كلامت‌ تفكر می‌كنم‌.
100 از ريش‌ سفيدان‌ قوم‌ خود نيز خردمندتر شده‌ام‌، زيرا دستورات‌ تو را اطاعت‌ كرده‌ام‌.
101 از رفتن‌ به‌ راه‌ بد پرهيز كرده‌ام‌، زيرا خواست‌ من‌ اين‌ بوده‌ كه‌ كلام‌ تو را اطاعت‌ كنم‌.
102 از اينكه‌ مرا تنبيه‌ نموده‌ای، ناراحت‌ نيستم‌، زيرا قصد تو تربيت‌ من‌ بوده‌ است‌.
103 كلام‌ تو برای جان‌ من‌ شيرين‌ است‌؛ حتی شيرينتر از عسل‌!
104 از احكام‌ تو دانش‌ و حكمت‌ كسب‌ كردم‌، بهمين‌ جهت‌ از هر راه‌ كج‌ بيزار و گريزانم‌.

نور از احكام‌ خداوند

105 كلام‌ تو چراغ‌ راهنمای من‌ است‌؛ نوری است‌ كه‌ راه‌ را پيش‌ پايم‌ روشن‌ می‌سازد!
106 قول‌ داده‌ام‌ كه‌ از احكام‌ عادلانه‌ء تو اطاعت‌ كنم‌ و به‌ قول‌ خود وفادار خواهم‌ ماند.
107 ای خداوند، بسيار درمانده‌ و پريشان‌ هستم‌؛ همانگونه‌ كه‌ وعده‌ فرموده‌ای، جان‌ مرا حيات‌ ببخش‌!
108 خداوندا، دعای شكرگزاری مرا بپذير و احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز.
109 جان‌ من‌ دايم‌ در معرض‌ خطر قرار می‌گيرد؛ اما من‌ احكام‌ تو را فراموش‌ نمی‌كنم‌.
110 بدكاران‌ بر سر راه‌ من‌ دام‌ می‌نهند؛ اما من‌ از دستورات‌ تو منحرف‌ نمی‌شوم‌.
111 اوامر تو تا ابد در خزانه‌ء قلبم‌ خواهد ماند، زيرا مايه‌ء شادی قلبم‌ می‌باشد.
112 با خود عهد بسته‌ام‌ كه‌ تا دم‌ مرگ‌ كلام‌ تو را اطاعت‌ كنم‌!

امنيت‌ در احكام‌ خداوند

113 از مردمان‌ دورو و متظاهر بيزارم‌، اما احكام‌ تو را دوست‌ دارم‌.
114 تو پناهگاه‌ و سپر من‌ هستی؛ اميد من‌ به‌ وعده‌ء توست‌.
115 ای بدكاران‌، از من‌ دور شويد؛ زيرا من‌ اوامر خدای خود را بجا می‌آورم‌.
116 خداوندا، طبق‌ وعده‌ای كه‌ به‌ من‌ داده‌ای قدرت‌ عطا فرما تا زنده‌ بمانم‌. مگذار اميدم‌ به‌ ياس‌ و نوميدی تبديل‌ شود.
117 به‌ من‌ قدرت‌ ببخش‌ تا از دست‌ دشمنانم‌ ايمن‌ باشم‌ و به‌ حفظ‌ احكام‌ تو بپردازم‌.
118 تو همه‌ء كسانی را كه‌ احكام‌ تو را قبول‌ نمی‌كنند از خود می‌رانی و تمام‌ نقشه‌های اغفال‌ كننده‌ء آنها را بی‌اثر می‌سازی.
119 تمام‌ بدكاران‌ روی زمين‌ را مانند تفاله‌ دور خواهی انداخت‌، به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ من‌ اوامر تو را دوست‌ دارم‌.
120 ای خداوند، ترس‌ تو در دل‌ من‌ است‌ و از داوريهای تو هراسانم‌.

اطاعت‌ از احكام‌ خداوند

121 خداوندا، مرا به‌ دست‌ دشمنانم‌ تسليم‌ مكن‌، زيرا آنچه‌ را كه‌ درست‌ و عادلانه‌ بوده‌ است‌، انجام‌ داده‌ام‌.
122 به‌ من‌ اطمينان‌ بده‌ كه‌ مرا ياری خواهی كرد؛ مگذار متكبران‌ بر من‌ ظلم‌ كنند.
123 آنقدر چشم‌ انتظار ماندم‌ كه‌ بيايی و مرا نجات‌ دهی كه‌ چشمانم‌ تار شد.
124 با من‌ طبق‌ رحمت‌ خود عمل‌ نما و اوامر خود را به‌ من‌ بياموز.
125 من‌ خدمتگزار تو هستم‌؛ به‌ من‌ دانايی عنايت‌ فرما تا احكامت‌ را درک نمايم‌.
126 خداوندا، زمان‌ آن‌ رسيده‌ كه‌ تو اقدام‌ كنی، زيرا مردم‌ از دستورات‌ تو سرپيچی می‌كنند.
127 من‌ احكام‌ تو را دوست‌ دارم‌؛ آنها را بيش‌ از طلا و نقره‌ دوست‌ دارم‌.
128 همه‌ء احكام‌ تو را، در هر موردی، صحيح‌ می‌دانم‌؛ اما از هر نوع‌ تعليم‌ دروغ‌ متنفرم‌.

اشتياق‌ به‌ اطاعت‌ از احكام‌ خداوند

129 ای خداوند، احكام‌ تو بسيار عالی است‌؛ از صميم‌ قلب‌ آنها را اطاعت‌ می‌كنم‌.
130 درک كلام‌ تو به‌ انسان‌ نور می‌بخشد و ساده‌دلان‌ را خردمند می‌سازد.
131 با اشتياق‌ فراوان‌ انتظار اجرای فرامين‌ تو را می‌كشم‌.
132 همانگونه‌ كه‌ بر دوستداران‌ خود رحمت‌ می‌فرمايی، بر من‌ نيز نظر لطف‌ بيافكن‌ و مرا مورد رحمت‌ خود قرار ده‌.
133 با كلامت‌ مرا راهنمايی كن‌ تا مغلوب‌ بدی نشوم‌.
134 مرا از دست‌ ظالمان‌ نجات‌ ده‌ تا اوامر تو را انجام‌ دهم‌.
135 مرا با حضور خود بركت‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ من‌ بياموز.
136 اشک همچون‌ سيل‌ از چشمانم‌ سرازير می‌شود، زيرا مردم‌ دستورات‌ تو را بجا نمی‌آورند.

عدالت‌ احكام‌ خداوند

137 ای خداوند، تو عادل‌ هستی و داوريهای تو منصفانه‌ است‌.
138 احكامی را كه‌ وضع‌ نموده‌ای تمام‌ از عدل‌ و انصاف‌ سرشار است‌.
139 آتش‌ خشم‌ من‌ وجود مرا می‌سوزاند، زيرا دشمنانم‌ به‌ احكام‌ تو بی‌اعتنايی می‌كنند.
140 كلام‌ تو آزموده‌ شده‌ و پاک است‌؛ چقدر آن‌ را دوست‌ دارم‌!
141 من‌ كوچک و نالايق‌ هستم‌، اما از اجرای احكام‌ تو غافل‌ نمی‌شوم‌.
142 عدالت‌ تو ابدی است‌ و قوانين‌ تو هميشه‌ راست‌ و درست‌ است‌.
143 من‌ در زحمت‌ و فشار هستم‌، ولی احكام‌ تو موجب‌ شادی من‌ است‌!
144 اوامر تو هميشه‌ عادلانه‌ است‌، مرا در فهم‌ آنها ياری فرما تا روحم‌ تازه‌ شود!

دعا برای رستگاری‌

145 ای خداوند، با تمام‌ قوت‌ خود نزد تو فرياد بر می‌آورم‌؛ مرا اجابت‌ فرما تا احكام‌ تو را بجا آورم‌.
146 از تو ياری می‌خواهم‌؛ مرا نجات‌ ده‌ تا دستورات‌ تو را انجام‌ دهم‌.
147 پيش‌ از طلوع‌ آفتاب‌ نزد تو دعا و التماس‌ كردم‌ و به‌ انتظار وعده‌ء تو نشستم‌.
148 تمام‌ شب‌ بيدار ماندم‌ تا در كلام‌ تو تفكر نمايم‌.
149 ای خداوند، با رحمت‌ خود فريادم‌ را بشنو و طبق‌ اوامر خود جان‌ مرا تازه‌ ساز!
150 افراد شرور و بدكار، كه‌ بويی از احكام‌ تو نبرده‌اند، به‌ من‌ نزديک می‌شوند؛
151 اما ای خداوند، تو در كنار من‌ هستی. همه‌ء اوامر تو حقيقت‌ است‌.
152 احكام‌ تو را از مدتها پيش‌ آموخته‌ام‌! تو آنها را چنان‌ تثبيت‌ كرده‌ای كه‌ تا ابد پابرجا بمانند.

تقاضای كمک‌

153 ای خداوند، بر رنجهای من‌ نظر كن‌ و مرا نجات‌ ده‌، زيرا من‌ نسبت‌ به‌ قوانين‌ تو بی‌اعتنا نبوده‌ام‌.
154 از حق‌ من‌ دفاع‌ كن‌ و مرا آزاد ساز و طبق‌ وعده‌ای كه‌ داده‌ای نجاتم‌ ده‌.
155 بدكاران‌ نجات‌ نخواهند يافت‌، زيرا احكام‌ تو را اطاعت‌ نمی‌كنند.
156 خداوندا، رحمت‌ تو عظيم‌ است‌! طبق‌ وعده‌ای كه‌ فرموده‌ای مرا نجات‌ ده‌!
157 دشمنان‌ و آزاردهندگان‌ من‌ بسيارند، اما من‌ از اطاعت‌ نمودن‌ احكام‌ تو غفلت‌ نخواهم‌ كرد.
158 وقتی به‌ بدكاران‌ كه‌ كلام‌ تو را اطاعت‌ نمی‌كنند، نگاه‌ می‌كنم‌، از آنها منزجر می‌شوم‌.
159 خداوندا، ملاحظه‌ فرما كه‌ چقدر احكام‌ تو را دوست‌ دارم‌. تو رحيم‌ هستی، پس‌ مرا نجات‌ ده‌!
160 تمام‌ احكام‌ تو برحق‌ و داوريهای تو هميشه‌ عادلانه‌ است‌.

تعهد نسبت‌ به‌ احكام‌ خداوند

161 زورمندان‌ با بی‌انصافی بر من‌ ظلم‌ كردند، اما من‌ كلام‌ تو را گرامی داشتم‌.
162 بسبب‌ وعده‌های تو خوشحال‌ هستم‌، خوشحال‌ مانند كسی كه‌ گنج‌ بزرگی يافته‌ باشد!
163 از دروغ‌ متنفر و بيزارم‌، اما اوامر تو را دوست‌ دارم‌.
164 برای داوريهای عادلانه‌ء تو، روزی هفت‌ بار تو را سپاس‌ می‌گويم‌.
165 آنان‌ كه‌ احكام‌ تو را دوست‌ دارند از سلامتی كامل‌ برخوردارند و هيچ‌ قدرتی باعث‌ لغزش‌ آنان‌ نخواهد شد!
166 ای خداوند، من‌ اوامر تو را اطاعت‌ می‌كنم‌ و اميدم‌ به‌ توست‌ كه‌ مرا نجات‌ دهی.
167 احكام‌ تو را انجام‌ می‌دهم‌ و آنها را از صميم‌ قلب‌ دوست‌ می‌دارم‌.
168 دستورات‌ و اوامر تو را انجام‌ داده‌ام‌، زيرا تو ناظر بر همه‌ء كارهای من‌ هستی.

دعای كمک‌

169 ای خداوند، فرياد مرا بشنو! طبق‌ وعده‌ای كه‌ داده‌ای قدرت‌ درک مرا زياد كن‌.
170 دعايم‌ را بشنو و طبق‌ وعده‌ات‌ مرا نجات‌ ده‌!
171 هميشه‌ تو را سپاس‌ می‌گويم‌، زيرا احكام‌ خود را به‌ من‌ می‌آموزی.
172 كلامت‌ را با سرود ستايش‌ خواهم‌ كرد، زيرا تمام‌ احكام‌ تو عادلانه‌ است‌!
173 يار و ياور من‌ باش‌، زيرا مطيع‌ كلامت‌ هستم‌.
174 ای خداوند، مشتاق‌ ديدن‌ عمل‌ رهايی بخش‌ تو هستم‌؛ كلام‌ تو لذت‌ زندگی من‌ است‌!
175 بگذار زنده‌ بمانم‌ و تو را سپاس‌ بگويم‌! بگذار احكام‌ تو راهنمای من‌ باشند!
176 مانند گوسفند گمشده‌ سرگردان‌ هستم‌! بيا و مرا درياب‌، زيرا غلامت‌ دستورات‌ تو را فراموش‌ نكرده‌ است‌.

Copyright information for FCB