Psalms 120

رهايی از دست‌ بدكاران‌

وقتی در زحمت‌ بودم‌، از خداوند كمک خواستم‌ و او به‌ داد من‌ رسيد.
ای خداوند مرا از دست‌ دروغگويان‌ و مردم‌ حيله‌گر نجات‌ بده‌.
ای حيله‌گران‌، می‌دانيد چه‌ در انتظار شماست‌؟
تيرهای تيز و اخگرهای داغ‌!
شما مانند مردمان‌ "ماشک‌" و خيمه‌ نشينان‌ "قيدار" شرور هستيد. وای بر من‌ كه‌ در بين‌ شما زندگی می‌كنم‌!
از زندگی كردن‌ در ميان‌ اين‌ جنگ‌طلبان‌ خسته‌ شده‌ام‌.
من‌ صلح‌ را دوست‌ دارم‌، اما آنان‌ طرفدار جنگ‌ هستند و به‌ سخنان‌ من‌ گوش‌ نمی‌دهند.

Copyright information for FCB