Psalms 122

دعا برای اورشليم‌

1هنگامی كه‌ به‌ من‌ می‌گفتند: "بيا تا به‌ خانه‌ء خداوند برويم‌" بسيار خوشحال‌ می‌شدم‌!
2و اينک اينجا در ميان‌ دروازه‌های اورشليم‌ ايستاده‌ايم‌!

3اورشليم‌ اينک بازسازی شده‌ و بشكل‌ شهری آراسته‌ درآمده‌ است‌.
4قبايل‌ اسرائيل‌ به‌ اورشليم‌ می‌آيند تا طبق‌ دستوری كه‌ خداوند به‌ ايشان‌ داده‌ است‌، او را سپاس‌ گويند و پرستش‌ كنند.
5اين‌ همان‌ دروازه‌ای است‌ كه‌ پادشاهان‌ اسرائيل‌ می‌نشستند تا به‌ شكايات‌ مردم‌ رسيدگی كنند.

6برای برقراری صلح‌ و سلامتی در اورشلم‌ دعا كنيد! همه‌ء كسانی كه‌ اين‌ شهر را دوست‌ دارند، كامياب‌ باشند.
7ای اورشليم‌، صلح‌ و سلامتی در حصارهای تو و رفاه‌ و آسايش‌ در قصرهايت‌ برقرار باد!
8برای برقراری صلح‌ در اورشليم‌ دعا می‌كنم‌ زيرا برادران‌ و دوستانم‌ در آنجا هستند.
9ای اورشليم‌، بخاطر خانه‌ء خداوند، سعادت‌ تو را خواهانم‌.

Copyright information for FCB