Psalms 124

خداوند، پشتيبان‌ قوم‌ خود است‌

1قوم‌ اسرائيل‌ جواب‌ اين‌ سؤال‌ را بدهد: "اگر خداوند با ما نمی‌بود چه‌ می‌شد؟"

2هنگامی كه‌ دشمنان‌ درنده‌خوی ما بر ما يورش‌ آوردند، اگر خداوند با ما نمی‌بود آنها ما را زنده‌ می‌بلعيدند!
4سيل‌ ما را با خود می‌برد و در گردابها غرق‌ می‌شديم‌!

6سپاس‌ بر خداوند كه‌ نگذاشت‌ ما شكار دندانهای آنها شويم‌.
7همچون‌ پرنده‌، از دام‌ صياد گريختيم‌. دام‌ شكست‌ و ما آزاد شديم‌.
8مددكار ما خداوند است‌ كه‌ آسمان‌ و زمين‌ را آفريد.

Copyright information for FCB