Psalms 130

درخواست‌ ياری از خداوند

ای خداوند، از گرداب‌ غم‌ نزد تو فرياد برمی‌آورم‌.
خداوندا، صدای مرا بشنو و به‌ ناله‌ام‌ گوش‌ فرا ده‌!

ای خداوند، اگر تو گناهان‌ مارا به‌ نظر آوری، كيست‌ كه‌ بتواند تبرئه‌ شود؟
اما تو گناهان‌ ما را می‌بخشی ، پس‌ تو را گرامی می‌داريم‌ و از تو اطاعت‌ می‌كنيم‌.

من‌ بی‌صبرانه‌ منتظر خداوند هستم‌ و به‌ وعده‌ای كه‌ داده‌ است‌ اميد بسته‌ام‌.
آری، من‌ منتظر خداوند هستم‌ بيش‌ از كشيكچيانی كه‌ منتظر دميدن‌ سپيده‌ء صبح‌ هستند!

ای اسرائيل‌، به‌ خداوند اميدوار باش‌، زيرا رحمت‌ او عظيم‌ است‌؛ اوست‌ كه‌ می‌تواند ما را نجات‌ بخشد.
خداوند اسرائيل‌ را از همه‌ء گناهانش‌ نجات‌ خواهد داد.

Copyright information for FCB