Psalms 14

انسان‌ بدكار

كسی كه‌ فكر می‌كند خدا نيست‌، احمق‌ است‌. چنين‌ شخصی فاسد است‌ و دست‌ به‌ كارهای پليد می‌زند و هيچ‌ نيكی در او نيست‌.

خداوند از آسمان‌ به‌ انسانها نگاه‌ می‌كند تا شخص‌ فهميده‌ای بيابد كه‌ طالب‌ خدا باشد.
ولی همه‌ از او روگردان‌ شده‌اند، همه‌ فاسد گشته‌اند، درهيچ‌ يک از آنها نيكی نيست‌.

اين‌ بدكاران‌ بی‌فهم‌، خدا را نمی‌شناسند و قوم‌ مرا مثل‌ نان‌ می‌بلعند.
ولی وحشت‌، آنها را فرا می‌گيرد زيرا خدا با درستكاران‌ است‌.
بلی، وقتی بدكاران‌ اميد آدم‌ بيچاره‌ را نقش‌ بر آب‌ می‌كنند، خداوند او را در پناه‌ خود می‌گيرد.

قوم‌ اسرائيل‌ چقدر شاد خواهند شد وقتی‌ خداوند آنها را رستگار سازد! ای خداوند بيا و قوم‌ خود را نجات‌ ده‌!

Copyright information for FCB