Psalms 14

انسان‌ بدكار

1كسی كه‌ فكر می‌كند خدا نيست‌، احمق‌ است‌. چنين‌ شخصی فاسد است‌ و دست‌ به‌ كارهای پليد می‌زند و هيچ‌ نيكی در او نيست‌.

2خداوند از آسمان‌ به‌ انسانها نگاه‌ می‌كند تا شخص‌ فهميده‌ای بيابد كه‌ طالب‌ خدا باشد.
3ولی همه‌ از او روگردان‌ شده‌اند، همه‌ فاسد گشته‌اند، درهيچ‌ يک از آنها نيكی نيست‌.

4اين‌ بدكاران‌ بی‌فهم‌، خدا را نمی‌شناسند و قوم‌ مرا مثل‌ نان‌ می‌بلعند.
5ولی وحشت‌، آنها را فرا می‌گيرد زيرا خدا با درستكاران‌ است‌.
6بلی، وقتی بدكاران‌ اميد آدم‌ بيچاره‌ را نقش‌ بر آب‌ می‌كنند، خداوند او را در پناه‌ خود می‌گيرد.

7قوم‌ اسرائيل‌ چقدر شاد خواهند شد وقتی‌ خداوند آنها را رستگار سازد! ای خداوند بيا و قوم‌ خود را نجات‌ ده‌!

Copyright information for FCB