Psalms 140

دعای محافظت‌

1ای خداوند، مرا از دست‌ مردان‌ شرور نجات‌ ده‌! مرا از دست‌ ظالمانْ محفوظ‌ نگاهدار!
2آنها تنها به‌ شرارت‌ می‌انديشند و همواره‌ در فكر برپا كردن‌ نزاع‌ هستند.
3زبانشان‌ مانند نيش‌ مار سمی تند و تيز است‌ و لبهايشان‌ همچون‌ مار افعی سم‌ كشنده‌ دارد.

4ای خداوند، مرا از دست‌ مردان‌ شرور محفوظ‌ نگهدار. مرا از دست‌ مردان‌ ظالم‌ كه‌ برای سرنگونی من‌ نقشه‌ می‌كشند، حفظ‌ فرما.
5مردان‌ متكبر بر سر راه‌ من‌ تله‌ و دام‌ می‌گذارند تا مرا گرفتار سازند.

6ای خداوند، من‌ تو را خدای خود می‌دانم‌. فرياد مرا بشنو و به‌ داد من‌ برس‌.
7تو قوت‌ و نجات‌ دهنده‌ء من‌ هستی. در ميدان‌ جنگ‌ تو سپر من‌ بوده‌ای!
8ای خداوند، نگذار بدكاران‌ به‌ مراد دل‌ خود برسند و كامياب‌ شده‌، مغرور شوند.
9بگذار آنچه‌ برضد من‌ انديشيده‌اند بر سر خودشان‌ بيايد.
10ای كاش‌ پاره‌های آتش‌ بر سرشان‌ بريزد و آنها را بسوزاند، ای كاش‌ به‌ چاه‌ عميق‌ افكنده‌ شوند و هرگز از آن‌ بيرون‌ نيايند.
11ای كاش‌ آنان‌ كه‌ به‌ ناحق‌ به‌ ديگران‌ تهمت‌ می‌زنند، كامياب‌ نشوند. ای كاش‌ شخص‌ ظالم‌ بوسيله‌ء ظلم‌ و شرارت‌ خودش‌ نابود شود.

12خداوندا، می‌دانم‌ كه‌ تو به‌ داد ستمديدگان‌ خواهی رسيد و حق‌ آنان‌ را از ظالمان‌ خواهی گرفت‌.
13ای خداوند، نيكان‌ نام‌ تو را ستايش‌ خواهند كرد و درستكاران‌ در حضور تو خواهند زيست‌.

Copyright information for FCB