Psalms 140

دعای محافظت‌

ای خداوند، مرا از دست‌ مردان‌ شرور نجات‌ ده‌! مرا از دست‌ ظالمانْ محفوظ‌ نگاهدار!
آنها تنها به‌ شرارت‌ می‌انديشند و همواره‌ در فكر برپا كردن‌ نزاع‌ هستند.
زبانشان‌ مانند نيش‌ مار سمی تند و تيز است‌ و لبهايشان‌ همچون‌ مار افعی سم‌ كشنده‌ دارد.

ای خداوند، مرا از دست‌ مردان‌ شرور محفوظ‌ نگهدار. مرا از دست‌ مردان‌ ظالم‌ كه‌ برای سرنگونی من‌ نقشه‌ می‌كشند، حفظ‌ فرما.
مردان‌ متكبر بر سر راه‌ من‌ تله‌ و دام‌ می‌گذارند تا مرا گرفتار سازند.

ای خداوند، من‌ تو را خدای خود می‌دانم‌. فرياد مرا بشنو و به‌ داد من‌ برس‌.
تو قوت‌ و نجات‌ دهنده‌ء من‌ هستی. در ميدان‌ جنگ‌ تو سپر من‌ بوده‌ای!
ای خداوند، نگذار بدكاران‌ به‌ مراد دل‌ خود برسند و كامياب‌ شده‌، مغرور شوند.
بگذار آنچه‌ برضد من‌ انديشيده‌اند بر سر خودشان‌ بيايد.
10 ای كاش‌ پاره‌های آتش‌ بر سرشان‌ بريزد و آنها را بسوزاند، ای كاش‌ به‌ چاه‌ عميق‌ افكنده‌ شوند و هرگز از آن‌ بيرون‌ نيايند.
11 ای كاش‌ آنان‌ كه‌ به‌ ناحق‌ به‌ ديگران‌ تهمت‌ می‌زنند، كامياب‌ نشوند. ای كاش‌ شخص‌ ظالم‌ بوسيله‌ء ظلم‌ و شرارت‌ خودش‌ نابود شود.

12 خداوندا، می‌دانم‌ كه‌ تو به‌ داد ستمديدگان‌ خواهی رسيد و حق‌ آنان‌ را از ظالمان‌ خواهی گرفت‌.
13 ای خداوند، نيكان‌ نام‌ تو را ستايش‌ خواهند كرد و درستكاران‌ در حضور تو خواهند زيست‌.

Copyright information for FCB