Psalms 142

دعای كمک‌

1با صدای بلند نزد خداوند فرياد می‌زنم‌ و درخواست‌ كمک می‌نمايم‌.
2تمام‌ شكايات‌ خود را به‌ حضور او می‌آورم‌ و مشكلات‌ خود را برای او بازگو می‌كنم‌.
3وقتی جانم‌ به‌ لب‌ می‌رسد او به‌ كمكم‌ می‌شتابد و راهی پيش‌ پايم‌ می‌نهد. دشمنانم‌ بر سر راه‌ من‌ دام‌ می‌گذارند.
4به‌ اطراف‌ خود نگاه‌ می‌كنم‌ و می‌بينم‌ كسی نيست‌ كه‌ مرا كمک كند. پناهی ندارم‌ و كسی به‌ فكر من‌ نيست‌.

5ای خداوند، تنها نزد تو فرياد برمی‌آورم‌ و از تو ياری می‌جويم‌. در اين‌ دنيا، يگانه‌ پناهگاه‌ من‌ تو هستی. تنها تو می‌توانی جانم‌ را در امان‌ بداری. در زندگی، تنها تو را آرزو دارم‌.
6فريادم‌ را بشنو، زيرا بسيار درمانده‌ هستم‌. مرا از دست‌ دشمنانم‌ برهان‌، زيرا آنها بسيار قويتر از من‌ هستند.
7مرا از اين‌ پريشانی و اسارت‌ آزاد كن‌، تا تو را بسبب‌ خوبيهايی كه‌ برايم‌ كرده‌ای در جمع‌ نيكان‌ ستايش‌ كنم‌.

Copyright information for FCB