Psalms 149

سرود پرستش‌

1خداوند را سپاس‌ باد!

برای خداوند سرودی تازه‌ بخوانيد و در جمع‌ مؤمنان‌، او را ستايش‌ كنيد!
2ای اسرائيل‌، بخاطر وجودآفريننده‌ء خود شاد باش‌؛ ای مردم‌ اورشليم‌، بسبب‌ پادشاه‌ خود شادی كنيد!
3با نغمه‌ء بربط‌ و عود، رقص‌ كنان‌ نام‌ خداوند را سپاس‌ گوييد.
4زيرا خداوند ازقوم‌ خود راضی است‌ و فروتنان‌ را نجات‌ می‌بخشد.
5قوم‌ خداوند بسبب‌ اين‌ افتخار بزرگ‌ شاد باشند و تمام‌ شب‌ در بسترهای خود با شادمانی سرود بخوانند.

6ای قوم‌ خداوند، با صدای بلند او را ستايش‌ كنيد و شمشيرهای دودم‌ را بدست‌ گرفته‌، از قومها و قبايل‌ خدانشناس‌ انتقام‌ بگيريد.
8پادشاهان‌ و رؤسای آنها را به‌ زنجير بكشيد
9و حكم‌ خداوند را در مورد مجازات‌ آنها اجرا كنيد.

اين‌ است‌ پيروزی و افتخار قوم‌ او!

خداوند را سپاس‌ باد!

Copyright information for FCB