Psalms 17

دعای مرد بی‌گناه‌

1ای خداوند، فرياد عدالت‌ خواهانه‌ء مرا بشنو و به‌ دعای من‌ كه‌ از دل‌ بی‌ريا بر می‌آيد، توجه‌ فرما!
2تو واقعيت‌ را می‌دانی، پس‌ بی‌گناهی مرا اعلام‌ كن‌.
3تو از دل‌ من‌ باخبری. حتی در شب‌ به‌ سراغم‌ آمدی و مرا آزمودی و خطايی در من‌ نيافتی. هيچ‌ بدی در سخنان‌ من‌ نبوده‌ است‌،
4و من‌ خود را از گناهكاران‌ دور نگهداشته‌ از راه‌های آنها پيروی نكرده‌ام‌، بلكه‌ از كلام‌ تو اطاعت‌ نموده‌ام‌
5و پاهای من‌ هرگز از راه‌های تو منحرف‌ نشده‌اند.

6ای خدا، من‌ تو را می‌خوانم‌ زيرا يقين‌ دارم‌ كه‌ مرا اجابت‌ خواهی نمود پس‌ دعای مرا بشنو.
7ای كه‌ با دست‌ پرقدرتت‌ كسانی را كه‌ به‌ تو پناه‌ می‌آورند از دست‌ دشمنان‌ می‌رهانی، محبت‌ بی‌دريغت‌ را به‌ من‌ بنمايان‌.
8از من‌ مانند مردمک چشمت‌ مواظبت‌ نما و مرا زير سايه‌ء بالهای خود پنهان‌ كن‌.
9مرا از چنگ‌ دشمنانی كه‌ محاصره‌ام‌ می‌كنند و بر من‌ هجوم‌ می‌آورند، برهان‌.
10اين‌ سنگدلان‌ متكبر، مرا احاطه‌ كرده‌اند و منتظر فرصتی هستند تا مرا از پای درآورند.
12آنها مانند شيری درنده‌ در كمين‌ من‌ نشسته‌اند تا مرا بدرند.

13ای خداوند، برخيز و در مقابل‌ آنها بايست‌ و آنها را از پای درآور. با شمشير خود، جانم‌ را از دست‌ گناهكاران‌ نجات‌ بده‌،
14مرا از دست‌ مردمانی كه‌ دل‌ به‌ اين‌ دنيا بسته‌اند، برهان‌. آنها با نعمت‌های تو شكم‌ خود را سير می‌كنند و برای فرزندانشان‌ مال‌ و ثروت‌ می‌اندوزند.

15اما من‌ از ديدن‌ روی تو است‌ كه‌ سير می‌شوم‌. هنگامی كه‌ بيدار شوم‌ تو را خواهم‌ ديد، زيرا تو گناه‌ مرا بخشيده‌ای.

سرود پيروزی داود

(پس‌ از رهايی از دست‌ شائول‌، داود اين‌ مزمور را سراييد.)

Copyright information for FCB