Psalms 18

ای خداوند، ای قوت‌ من‌، تو را دوست‌ دارم‌!

خداوند، جان‌ پناه‌ من‌ است‌. او صخره‌ء من‌ است‌ و مرا نجات‌ می‌بخشد. خدايم‌ صخره‌ء محكمی است‌ كه‌ به‌ آن‌ پناه‌ می‌برم‌. او همچون‌ سپر از من‌ محافظت‌ می‌كند، به‌ من‌ پناه‌ می‌دهد و با قدرتش‌ مرا می‌رهاند.
او را به‌ كمک خواهم‌ طلبيد و از چنگ‌ دشمنان‌ رهايی خواهم‌ يافت‌. ای خداوند تو شايسته‌ء پرستش‌ هستی!

مرگ‌، مرا در چنگال‌ خود گرفتار كرده‌ بود و موجهای ويرانگرش‌ مرا فرو گرفته‌ بود.
مرگ‌ برای من‌ دام‌ نهاده‌ بود تا مرا به‌ كام‌ خود بكشد.
اما من‌ در اين‌ پريشانی بسوی خداوند فرياد برآوردم‌ و از خدايم‌ كمک خواستم‌. فرياد من‌ به‌ گوش‌ او رسيد و او از خانه‌ء مقدسش‌ ناله‌ء مرا شنيد.

آنگاه‌ زمين‌ تكان‌ خورد و لرزيد و بنياد كوه‌ها مرتعش‌ شد و به‌ لرزه‌ درآمد؛ زيرا خداوند به‌ خشم‌ آمده‌ بود.
دود از بينی او برآمد و شعله‌های سوزاننده‌ء آتش‌، از دهانش‌ زبانه‌ كشيد!
او آسمان‌ را شكافت‌ و نزول‌ كرد و زير پايش‌ ابرهای سياه‌ قرار داشت‌.
10 بر فرشته‌ای سوار شد و بر بالهای باد پرواز نمود.
11 او خود را با تاريكی پوشاند و ابرهای غليظ‌ پر آب‌، او را احاطه‌ كردند.
12 درخشندگی حضور او، ابرهای تيره‌ را كنار زد و تگرگ‌ و شعله‌های آتش‌ پديد آورد.

13 آنگاه‌ خداوند، خدای متعال‌، از آسمان‌ و از ميان‌ تگرگ‌ و شعله‌های آتش‌ با صدای رعدآسا سخن‌ گفت‌.
14 او با تيرهای آتشين‌ خود، دشمنانم‌ را پراكنده‌ و پريشان‌ ساخت‌.
15 آنگاه‌ فرمان‌ داد و آب‌ دريا عقب‌ رفت‌، دميد و خشكی پديد آمد.

16 خداوند از آسمان‌ دست‌ خود را دراز كرد و مرا از اعماق‌ آبهای بسيار بيرون‌ كشيد.
17 مرا از چنگ‌ دشمنان‌ نيرومندی كه‌ از من‌ بسی تواناتر بودند رهانيد.
18 وقتی در سختی و پريشانی بودم‌، آنها بر من‌ هجوم‌ آوردند، اما خداوند مرا حفظ‌ كرد.
19 او مرا به‌ جای‌ امنی برد و نجاتم‌ داد زيرا مرا دوست‌ می‌داشت‌.

20 خداوند پاداش‌ درستكاری و پاكی مرا داده‌ است‌،
21 زيرا از دستورات‌ او اطاعت‌ نموده‌ام‌ و نسبت‌ به‌ خدای خود گناه‌ نورزيده‌ام‌.
22 همه‌ء احكامش‌ را بجا آورده‌ام‌ و از فرمان‌ او سرپيچی نكرده‌ام‌.
23 در نظر خداوند بی‌عيب‌ بوده‌ام‌ و خود را از گناه‌ دور نگاه‌ داشته‌ام‌.
24 خداوند به‌ من‌ پاداش‌ داده‌ است‌ زيرا در نظر او پاک و درستكار بوده‌ام‌.

25 خدايا، تو نسبت‌ به‌ كسانی كه‌ به‌ تو وفادارند، امين‌ هستی و كسانی را كه‌ كاملند محبت‌ می‌كنی.
26 اشخاص‌ پاک را بركت‌ می‌دهی و آدمهای فاسد را مجازات‌ می‌كنی.
27 تو افتادگان‌ را نجات‌ می‌دهی اما متكبران‌ را سرنگون‌ می‌كنی.

28 خداوندا، تو چراغ‌ مرا روشن‌ نگهدار و تاريكی مرا به‌ روشنايی تبديل‌ كن‌.
29 با كمک تو بر صفوف‌ دشمن‌ حمله‌ خواهم‌ برد و قلعه‌های آنها را در هم‌ خواهم‌ كوبيد.

30 اعمال‌ خداوند كامل‌ و بی‌نقص‌ است‌ و وعده‌های او پاک و قابل‌ اعتماد! خداوند از كسانی كه‌ به‌ او پناه‌ می‌برند مانند سپر محافظت‌ می‌كند.
31 كيست‌ خدا غير از خداوند و كيست‌ صخره‌ء نجات‌ غير از خدای ما؟

32 خدا به‌ من‌ قوت‌ می‌بخشد و در راه‌هايی كه‌ می‌روم‌ مرا حفظ‌ می‌كند.
33 پاهايم‌ را چون‌ پاهای آهو می‌گرداند تا بتوانم‌ بر بلنديها بايستم‌.
34 او دستهای مرا برای جنگ‌ تقويت‌ می‌كند تا بتوانم‌ كمان‌ برنجين‌ را خم‌ كنم‌.

35 خداوندا، تو با سپرت‌ مرا نجات‌ داده‌ای، با قدرتت‌ مرا حفظ‌ كرده‌ای و از لطف‌ تو است‌ كه‌ به‌ اين‌ عظمت‌ رسيده‌ام‌.
36 زمينِ زير پايم‌ را وسيع‌ ساخته‌ای تا نلغزم‌.
37 دشمنانم‌ را تعقيب‌ می‌كنم‌ و به‌ ايشان‌ می‌رسم‌ و تا آنها را از بين‌ نبرم‌ برنمی‌گردم‌.
38 آنها را چنان‌ بر زمين‌ می‌كوبم‌ كه‌ زير پايم‌ بيافتند و بر نخيزند.
39 تو برای جنگيدن‌ به‌ من‌ قوت‌ بخشيده‌ای و دشمنانم‌ را زير پای من‌ انداخته‌ای.
40 تو آنها را وادار به‌ عقب‌نشينی و فرار می‌نمايی و من‌ آنها را نابود می‌كنم‌.
41 فرياد برمی‌آورند ولی كسی نيست‌ كه‌ آنها را برهاند. از خداوند كمک می‌خواهند، اما او نيز به‌ داد ايشان‌ نمی‌رسد.
42 من‌ آنها را خرد كرده‌، بصورت‌ غبار در می‌آورم‌ و به‌ دست‌ باد می‌سپارم‌. آنها را مانند گل‌ كوچه‌ها لگدمال‌ می‌كنم‌.

43 تو مرا از چنگ‌ قومی شورشگر نجات‌ دادی و مرا رئيس‌ قوم‌ها ساختی. مردمی كه‌ قبلاً نمی‌شناختم‌، اكنون‌ مرا خدمت‌ می‌كنند.
44 بيگانه‌ها در حضور من‌ سر تعظيم‌ فرود می‌آورند و بمحض‌ شنيدن‌ دستوراتم‌، آنها را اجرا می‌كنند.
45 آنها روحيه‌ء خود را باخته‌اند و با ترس‌ و لرز از قلعه‌های خود بيرون‌ می‌آيند.

46 خداوند زنده‌ است‌! شكر و سپاس‌ بر خدای متعال‌ باد كه‌ صخره‌ء نجات‌ من‌ است‌!
47 او خدايی است‌ كه‌ انتقام‌ مرا می‌گيرد، قومها را مغلوب‌ من‌ می‌گرداند،
48 و مرا از چنگ‌ دشمنان‌ می‌رهاند.

خداوندا، تو مرا بر دشمنانم‌ پيروز گردانيدی و از دست‌ ظالمان‌ رهايی دادی.
49 ای خداوند، تو را در ميان‌ قومها خواهم‌ ستود و در وصف‌ تو خواهم‌ سرائيد.

50 خدا پيروزيهای بزرگی نصيب‌ پادشاه‌ برگزيده‌ء خود داود می‌سازد و بر او و نسلش‌ هميشه‌ رحمت‌ می‌فرمايد.

Copyright information for FCB