Psalms 2

پادشاه‌ برگزيده‌ء خداوند

چرا قومها شورش‌ می‌كنند؟ چرا مردم‌ بی‌جهت‌ توطئه‌ می‌چينند؟ پادشاهان‌ جهان‌ و رهبران‌ ممالک با هم‌ متحد شده‌اند تا برضد خداوند و پادشاه‌ برگزيده‌اش‌ قيام‌ كنند.
آنها می‌گويند: "بياييد زنجيرها را پاره‌ كنيم‌ و خود را از قيد اسارت‌ آزاد سازيم‌!"

اما خداوند كه‌ بر تخت‌ خود در آسمان‌ نشسته‌، به‌ نقشه‌های آنان‌ می‌خندد.
سپس‌ با خشم‌ و غضب‌ آنان‌ را توبيخ‌ می‌كند و به‌ وحشت‌ می‌اندازد.
خداوند می‌فرمايد: "من‌ پادشاه‌ خود را در شهر مقدس‌ خود اورشليم‌ بر تخت‌ سلطنت‌ نشانده‌ام‌!"

پادشاه‌ می‌گويد: "من‌ فرمان‌ خداوند را اعلام‌ خواهم‌ كرد. او به‌ من‌ فرموده‌ است‌: از امروز تو پسر من‌ هستی و من‌ پدر تو!
از من‌ درخواست‌ كن‌ و من‌ همه‌ء قوم‌ها را بعنوان‌ ميراث‌ به‌ تو خواهم‌ بخشيد و سراسر دنيا را ملک تو خواهم‌ ساخت‌.
تو با عصای‌ آهنين‌ بر آنها حكومت‌ خواهی كرد و آنها را مانند ظروف‌ گلی خرد خواهی نمود."

10 بنابراين‌، ای پادشاهان‌، گوش‌ دهيد و ای رهبران‌ جهان‌ توجه‌ نماييد!
11 با ترس‌ و احترام‌ خداوند را عبادت‌ كنيد؛
12 پيش‌ از اينكه‌ پسرش‌ خشمگين‌ شود و شما را نابود كند، به‌ پاهايش‌ بيفتيد و آنها را بوسه‌ زنيد، زيرا خشم‌ او ممكن‌ است‌ هر لحظه‌ افروخته‌ شود. خوشابحال‌ همهء‌ كسانی كه‌ به‌ او پناه‌ می‌برند.

اطمينان‌ به‌ خداوند در مشكلات‌

(داود اين‌ مزموررا وقتی از دست‌ پسرش‌ ابشالوم‌ گريخته‌ بود، سراييد.)

Copyright information for FCB