Psalms 2

پادشاه‌ برگزيده‌ء خداوند

1چرا قومها شورش‌ می‌كنند؟ چرا مردم‌ بی‌جهت‌ توطئه‌ می‌چينند؟ پادشاهان‌ جهان‌ و رهبران‌ ممالک با هم‌ متحد شده‌اند تا برضد خداوند و پادشاه‌ برگزيده‌اش‌ قيام‌ كنند.
3آنها می‌گويند: "بياييد زنجيرها را پاره‌ كنيم‌ و خود را از قيد اسارت‌ آزاد سازيم‌!"

4اما خداوند كه‌ بر تخت‌ خود در آسمان‌ نشسته‌، به‌ نقشه‌های آنان‌ می‌خندد.
5سپس‌ با خشم‌ و غضب‌ آنان‌ را توبيخ‌ می‌كند و به‌ وحشت‌ می‌اندازد.
6خداوند می‌فرمايد: "من‌ پادشاه‌ خود را در شهر مقدس‌ خود اورشليم‌ بر تخت‌ سلطنت‌ نشانده‌ام‌!"

7پادشاه‌ می‌گويد: "من‌ فرمان‌ خداوند را اعلام‌ خواهم‌ كرد. او به‌ من‌ فرموده‌ است‌: از امروز تو پسر من‌ هستی و من‌ پدر تو!
8از من‌ درخواست‌ كن‌ و من‌ همه‌ء قوم‌ها را بعنوان‌ ميراث‌ به‌ تو خواهم‌ بخشيد و سراسر دنيا را ملک تو خواهم‌ ساخت‌.
9تو با عصای‌ آهنين‌ بر آنها حكومت‌ خواهی كرد و آنها را مانند ظروف‌ گلی خرد خواهی نمود."

10بنابراين‌، ای پادشاهان‌، گوش‌ دهيد و ای رهبران‌ جهان‌ توجه‌ نماييد!
11با ترس‌ و احترام‌ خداوند را عبادت‌ كنيد؛
12پيش‌ از اينكه‌ پسرش‌ خشمگين‌ شود و شما را نابود كند، به‌ پاهايش‌ بيفتيد و آنها را بوسه‌ زنيد، زيرا خشم‌ او ممكن‌ است‌ هر لحظه‌ افروخته‌ شود. خوشابحال‌ همهء‌ كسانی كه‌ به‌ او پناه‌ می‌برند.

اطمينان‌ به‌ خداوند در مشكلات‌

(داود اين‌ مزموررا وقتی از دست‌ پسرش‌ ابشالوم‌ گريخته‌ بود، سراييد.)

Copyright information for FCB