Psalms 20

پيروزی پادشاه‌ برگزيده‌ء خداوند

خداوند دعای تو را در روز بلا اجابت‌ فرمايد! خدای يعقوب‌ از تو محافظت‌ نمايد.
خداوند از مكان‌ مقدس‌ خود، برايت‌ كمک بفرستد، و از كوه‌ صهيون‌ تو را حمايت‌ كند!
تمام‌ هدايای تو را به‌ ياد آورد و قربانی‌های سوختنی‌ات‌ را قبول‌ فرمايد.
آرزوی دلت‌ را برآورَد و تو را در همه‌ء كارهايت‌ موفق‌ سازد.
ما از شنيدن‌ خبر پيروزی تو شاد خواهيم‌ شد و پرچم‌ پيروزی را به‌ نام‌ خدای خود برخواهيم‌ افراشت‌. بلی، خداوند تمام‌ درخواستهای تو را اجابت‌ فرمايد!

اينک می‌دانم‌ كه‌ خداوند از مكان‌ مقدس‌ خود در آسمان‌، دعای پادشاه‌ برگزيده‌ء خود را اجابت‌ می‌كند و با نيروی نجاتبخش‌ خويش‌ او را می‌رهاند.
برخی به‌ عرابه‌های خود می‌بالند و برخی ديگر به‌ اسبهای خويش‌، ولی ما به‌ خداوند، خدای خود فخر می‌كنيم‌!
آنان‌ به‌ زانو درمی‌آيند و می‌افتند، اما ما برمی‌خيزيم‌ و پابرجا می‌مانيم‌.

ای خداوند، پادشاه‌ ما را پيروز گردان‌ و هنگامی كه‌ از تو كمک می‌طلبيم‌، ما را اجابت‌ فرما!

Copyright information for FCB