Psalms 20

پيروزی پادشاه‌ برگزيده‌ء خداوند

1خداوند دعای تو را در روز بلا اجابت‌ فرمايد! خدای يعقوب‌ از تو محافظت‌ نمايد.
2خداوند از مكان‌ مقدس‌ خود، برايت‌ كمک بفرستد، و از كوه‌ صهيون‌ تو را حمايت‌ كند!
3تمام‌ هدايای تو را به‌ ياد آورد و قربانی‌های سوختنی‌ات‌ را قبول‌ فرمايد.
4آرزوی دلت‌ را برآورَد و تو را در همه‌ء كارهايت‌ موفق‌ سازد.
5ما از شنيدن‌ خبر پيروزی تو شاد خواهيم‌ شد و پرچم‌ پيروزی را به‌ نام‌ خدای خود برخواهيم‌ افراشت‌. بلی، خداوند تمام‌ درخواستهای تو را اجابت‌ فرمايد!

6اينک می‌دانم‌ كه‌ خداوند از مكان‌ مقدس‌ خود در آسمان‌، دعای پادشاه‌ برگزيده‌ء خود را اجابت‌ می‌كند و با نيروی نجاتبخش‌ خويش‌ او را می‌رهاند.
7برخی به‌ عرابه‌های خود می‌بالند و برخی ديگر به‌ اسبهای خويش‌، ولی ما به‌ خداوند، خدای خود فخر می‌كنيم‌!
8آنان‌ به‌ زانو درمی‌آيند و می‌افتند، اما ما برمی‌خيزيم‌ و پابرجا می‌مانيم‌.

9ای خداوند، پادشاه‌ ما را پيروز گردان‌ و هنگامی كه‌ از تو كمک می‌طلبيم‌، ما را اجابت‌ فرما!

Copyright information for FCB