Psalms 24

پادشاه‌ بزرگ‌

زمين‌ و هر آنچه‌ در آنست‌، از آن‌ خداوند می‌باشد.
او اساس‌ و بنياد زمين‌ را بر آب‌ درياها قرار داد.

چه‌ كسی می‌تواند به‌ خانه‌ء مقدس‌ خداوند كه‌ بر كوه‌ واقع‌ است‌ راه‌ يابد؟
كسی كه‌ پندار و كردارش‌ پاک باشد و از ناراستی و دروغ‌ بپرهيزد.
خداوند چنين‌ كسی را نجات‌ بخشيده‌، بركت‌ خواهد داد و او را بی‌گناه‌ اعلام‌ خواهد نمود.
اينانند كسانی كه‌ هميشه‌ در طلب‌ خدای يعقوب‌ می‌باشند و مشتاق‌ ديدار او هستند!

ای دروازه‌ها، سرهای خود را بلند كنيد! ای درهای قديمی اورشليم‌ كنار بايستيد، تا پادشاه‌ جلال‌ وارد شود!
اين‌ پادشاه‌ جلال‌ كيست‌؟ خداوند است‌! خداوند قادر مطلق‌؛ خداوند فاتح‌ همه‌ء جنگها!

ای دروازه‌ها، سرهای خود را بلند كنيد! ای درهای قديمی اورشليم‌ كنار بايستيد تا پادشاه‌ جلال‌ وارد شود!
10 اين‌ پادشاه‌ جلال‌ كيست‌؟ خداوند است‌! خداوند قادر متعال‌! آری، اوست‌ پادشاه‌ جلال‌!

Copyright information for FCB